Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare werken

Nieuws uit politiezone Maasland

Deel: LinkedIn

Op de politieraad van 29 juni werden de functie van één hoofdinspecteur algemene steundienst en 7 betrekkingen inspecteur vacant verklaard. Daarnaast gaat de zone over tot de aanwerving van een boekhouder niveau B. Ook organisatorisch zal er één en ander veranderen opdat de dienstverlening kan geoptimaliseerd.

De huidige personeelsformatie van de politiezone bestaat uit 75 operationele leden en het ondersteunend personeel telt 22 personen in de formatie. Ingevolge het vertrek of de mobiliteit van een aantal (hoofd)inspecteurs naar een andere zone, pensioenen en/of (deeltijdse) loopbaanonderbrekingen, telt de zone sedert 2014, de facto nog 71 à 72 mensen in het operationele kader. Hiervan zijn er drie gedetacheerd vanuit de federale overheid, waarvan de invulling alsmaar moeilijker wordt en langer duurt.

Daartegenover staan tal van maatschappelijke fenomenen waardoor de werkdruk binnen de politiezone blijft stijgen. (o.a. het verhoogd dreigingsniveau sedert de aanslagen, radicalisering).

Om een antwoord te kunnen bieden op enerzijds de krapte in de capaciteit en de financiële middelen, en anderzijds de dienstverlening en uitvoering van politionele taken te kunnen waarborgen, werden diverse pistes onderzocht. Zo is het verhaal van fusies en samenwerking met andere zones in 2015 ter sprake gekomen. Dit botste binnen de zone evenwel op veel weerstand en werd geheel niet gedragen. Ook andere organisatorische maatregelen werden onder de loep genomen en besproken.

Naar aanleiding van een BOC in april en mei 2016 werd vervolgens een werkgroep in het leven geroepen om een mix van organisatorische aanpassingen en besparende werkprocessen uit te dokteren. Er kwam finaal een voorstel dat werd voorgelegd aan het BOC en vervolgens ook kon goedgekeurd worden op de politieraad.

Dit voorstel houdt in dat de zone afstapt van het verhaal van de ‘gedetacheerden’ en overgaat tot de aanwerving van drie inspecteurs ter vervanging van de gedetacheerden. Bijkomend worden twee functies inspecteur vacant verklaard ter vervanging van twee personen die in non-activiteit gaan voorafgaand aan hun pensioen (NAVAP). Daar bovenop wordt de formatie aangepast en wordt overgegaan tot de aanwerving van twee extra inspecteurs en één hoofdinspecteur extra, zodat de operationele bezetting terug 75 mensen telt. Deze bijkomende aanwervingen betekenen voor de zone een meerkost van jaarlijks gemiddeld 213.162,00 euro, te dragen door beide steden.

Bij het ondersteunend personeel wordt tevens nog de functie van een boekhouder/accountant niveau B, opengesteld, dit ter aanvulling van het ondersteunend personeel waar eveneens een aantal loopbaanonderbrekingen en pensioenen werden goedgekeurd;

Ook organisatorisch zal er één en ander wijzigen. Zo werd voorgesteld door de werkgroep om de ‘algemene steun en nood- en interventiediensten’ te centraliseren op de site te Maaseik. Dit biedt voordelen naar dienstopmaak en inzet van dienstvoertuigen. De ‘gespecialiseerde steun’ (jeugd- en sociaal, recherche, deel van de wijkwerking) zal wellicht gehuisvest worden in Lanklaar. Hieromtrent maakt de werkgroep in juli en augustus een nieuw voorstel over en wordt opnieuw getracht te komen tot een brede consensus.