Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare werken

Waterbeheersingswerken in 't Molenveld weldra van start

Deel: LinkedIn

In januari dit jaar rondde nv De Scheepvaart de aankoop van taverne Molenveld af in het kader van de werken aan de Maas. Weldra starten de werken in 't Molenveld voor het afgraven van de zomeroevers.

Volgende week wordt het jaagpad langs de Maas gesloten en wordt overgegaan tot de afgraving. Op die manier wil men de Maas bij het veerpont in Meeswijk en in 't Molenveld meer ruimte geven om de veiligheid te verhogen en overstromingen tegen te gaan. In totaal wordt 6 miljoen kubieke meter grond afgegraven en zal het maaiveld vier meter lager opnieuw aangelegd worden.

Ook de gasleiding in de Maas wordt dieper gelegd. Hiervoor wordt een tijdelijk werkeiland aangelegd in de Maas. Taverne 't Molenveld langs de Maas verdwijnt. De afbraak start eind juni. De uitbaters van de taverne zijn inmiddels verhuisd en hebben een nieuwe taverne geopend langs de Maas in Nederland.

De rivierverruimingswerken zijn noodzakelijk voor de verhoging van de veiligheid tegen overstromingen. We schetsen nog even de geschiedenis van de werken.

In 2012 liet nv De Scheepvaart een grootschalige rivierkundige studie uitvoeren. Uit deze studie blijkt dat ter hoogte van het gebied Meeswijk-Molenveld zich nog een zogenoemde ‘flessenhals’ bevindt. Hierdoor kunnen bij hoge afvoeren sterke stroomsnelheden ontstaan en moet een te grote hoeveelheid water door een te smal rivierbed stromen. Tijdens het hoogwater van 2010-2011 vond er ter hoogte van taverne Molenveld, over een lengte van 80m, een grote afschuiving van de zomeroever plaats. Door deze afschuiving ontstonden er in de bedding van de Maas wervelkuilen met een diepte van 5 à 7m.

Ministerieel Besluit

Om deze situatie op te lossen zijn structurele ingrepen noodzakelijk en daarom kreeg nv De Scheepvaart bij ministerieel besluit van 20 juli 2016 de machtiging om het pand en de aanpalende gronden te onteigenen. De Maas krijgt dankzij de geplande werken ook hier meer ruimte om de stroomsnelheden te laten dalen. Taverne Molenveld wordt afgebroken om de omliggende terreinen te kunnen verlagen. De grond die bij deze rivierverruimingswerken vrijkomt, zal gebruikt worden als de aanvulling van het gebied Booien-Veurzen. Er wordt op het Molenveld geen grind gewonnen.

In dit gebied loopt ook een gasleiding van Fluxys Gasunie onder de Maas door. Om de veiligheid verder te verhogen wordt ook deze in de zomer van 2017 dieper gelegd.

De vrije ruimte tegenover de Boyen en Molenveld aan Nederlandse zijde bestaat uit oude grindgaten die opgevuld zijn met mijnafval. Het is daarom niet mogelijk om aan Nederlandse zijde de noodzakelijke rivierverruiming te realiseren. Ter hoogte van Grevenbicht en Nattenhoven zal Nederland wel beperkte ingrepen uitvoeren, maar deze zijn onvoldoende om een voldoende daling te verkrijgen van het waterpeil bij hoogwater. Dit is ook de reden waarom de weerdverlaging gedeeltelijk gefinancierd wordt door Nederland.

Kostprijs

De kostprijs van de weerdverlaging is geraamd op 10 miljoen euro, een gedeelde investering tussen Vlaanderen en Nederland. De opbrengst van de grindwinning is niet kostendekkend voor de weerdverlaging. De werken hebben als hoofddoel een verdere verhoging van de veiligheid tegen overstromingen en vallen dan ook onder artikel 14 bis van het grinddecreet nl. werken aan of aanleg van infrastructuur van openbaar nut waarbij grind vrijkomt.

Verhoging van de veiligheid

Samen met de rivierkundige werken die uitgevoerd werden in Negenoord, Kerkeweerd en de Groeskens en de werken die momenteel in Booien-Veurzen aan de gang zijn, zorgt deze rivierverruiming voor een substantiële verhoging van de veiligheid tegen overstromingen van de omliggende Maasdorpen en vooral voor het mijnverzakkingsgebied. We spreken hier dus niet alleen over de veiligheid van een beperkte zone, maar van een hele regio waar 10.000 mensen wonen en werken.