Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare werken

Akkoord over Witboek BRV

Deel: LinkedIn

De Vlaamse regering heeft eindelijk een akkoord bereikt over het "witboek BRV" (Beleidsplan Ruimte Vlaanderen). De details werden toegelicht op de Vlaamse Klimaattop in Gent.

De vorige Vlaamse regering, 2009-2014 startte met de opmaak van een Beleidsplan Ruimte Vlaanderen (BRV). Dit plan zou een nieuwe visie moeten uit tekenen voor de toekomstig ruimtelijke ordening in Vlaanderen. “Meer doen met minder ruimte” is de boodschap bij de opmaak van dit BRV, het ruimtelijk rendement verhogen en tegelijk een antwoord bieden op tal van socio- economische en demografische uitdagingen, waaronder mobiliteit en klimaat.

Op 28 januari 2011 werd het startsein gegeven voor de opmaak van een Groenboek BRV. Op 4 mei 2012 werd dit groenboek BRV onder de naam "Vlaanderen 2050: mensenmaat in een metropool?" goedgekeurd door de Vlaamse Regering. Dit groenboek zou als discussiedocument, met 11 sleutelkwesties, dienen voor de verdere uitwerking van het gewenste ruimtelijk beleid. Het lag in de intentie van toenmalig minister voor ruimtelijke ordening, Philippe Muyters, om medio 2013 een witboek te presenteren. Zo ver kwam het niet...

De huidige Vlaamse regering 2014-2019 nam zich dan het voornemen om deze legislatuur een BRV definitief goed te keuren. Eind 2014 werd het startsein gegeven voor de finale fase van het BRV... Eind 2015 volgde een ambtelijke werktekst witboek BRV. Eind 2016, daags voor de Vlaamse klimaattop in Gent, kon huidige Vlaamse regering een akkoord bereiken over het 'witboek' BRV.

Een belangrijk item is het terugdringen van het "ruimtebeslag". Vlaanderen is zeer dicht bebouwd en dagelijks wordt nog 6 ha ruimte ingenomen voor tal van doeleinden. Onder ruimtebeslag verstaat men alle ruimte die de mens inneemt exclusief natuur. Dus de gebieden bestemd voor wonen en bedrijvigheid, maar ook recreatiegebieden (bv. voetbal- en golfterreinen), weginfrastructuur, landbouwbedrijven ed. De Vlaamse regering heeft nu in haar visie tekst of witboek BRV de intentie geuit om het ruimtebeslag tegen 2025 terug te dringen tot 3ha en tegen 2040 tot 0ha per dag. In de pers wordt ongenuanceerd het woord 'Betonstop' gebruikt, en de Vlaamse bouwmeester houdt een pleidooi voor wonen in de stad en het fiscaal oninteressant maken van wonen en het schrappen van woongebieden in het buitengebied.

Er is minder nodig om onrust te creëren bij burgers en lokale besturen, zeker omdat de nodige instrumenten en financiële compensaties voor het afbouwen woongebieden, nog niet eens in ontwerpfase zitten.

Voor onze fractie is onze ruimte te belangrijk om te vervallen in slogantaal of oneliners. Bovendien is rechtszekerheid van belang en kan enkel duidelijkheid en rechtszekerheid het draagvlak voor een nieuw beleid rond ruimtelijke ordening, vergroten

Een positief gegeven, waar iedereen het gelukkig over eens is, is het feit dat het ruimtelijk rendement moet toenemen. Men moet met andere woorden meer doen met de beschikbare ruimte, en dat kan door hoogbouw, door verdichting, door compacter wonen, en door diverse functies met elkaar te verweven.

Nu het "witboek BRV", - 6 jaar na de start van de opmaak van het BRV -, er eindelijk is, kan men beginnen aan de opmaak van een definitief BRV. Maar hiervoor zal nog heel wat overleg, inspraak en extra inspanningen nodig zijn.