Nieuws

4 december 2016

De 'Codextrein': Vlaamse regering hecht goedkeuring aan het ontwerp van decreet

Dit ontwerp van decreet wijzigt heel wat bestaande decreten met betrekking tot het vergunningenbeleid en tracht te komen tot meer werkbare regelgeving op maat van de burger. Een voorbeeld van enkele elementen die voorliggen:

  • een vereenvoudiging voor het wijzigen of opheffen van verkavelingsvoorschriften;
  • het schrappen van voorschriften van verkavelingen ouder dan 15 jaar, met uitzondering van voorschriften over wegenis en openbaar groen, als weigeringsgrond voor aanvragen tot stedenbouwkundige vergunning;
  • de invoering van een vereenvoudigde procedure tot wijziging van verouderde inrichtingsvoorschriften van bestaande BPA's (bijzonder plan van aanleg) of RUP's (gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan).

Verschillende aanpassingen hebben ook betrekking op de omgevingsvergunning. Het is dus van belang dat de maatregelen van toepassing kunnen zijn voor de inwerkingtreding van de omgevingsvergunning, die voorzien is op 23 februari 2017.

Verder wordt ook aan provinciale en lokale besturen de mogelijkheid geboden om over te schakelen van ruimtelijke structuurplannen naar ruimtelijke beleidsplannen.

Dit ontwerp van decreet zal nu doorgestuurd worden naar het Vlaams parlement waar het eerst in de Commissie Leefmilieu en Omgeving besproken wordt om vervolgens definitief dient goedgekeurd te worden door het Vlaams parlement. De tijd dringt met andere woorden gezien de omgevingsvergunning in werking treedt op 23.02.2017.

Wij hebben alleszins nog een paar amendementen in petto om de regelgeving te versoepelen, maar daarover later meer.

Meer nieuws

Graag op de hoogte blijven?

Schrijf u nu in op onze nieuwsbrief