Nieuws

23 juni 2016

Decreet integratie milieueffectenrapporten en ruimtelijk uitvoeringsplan goedgekeurd

Het ontwerp van decreet beoogt een integratie van het milieueffectenrapport en het ruimtelijk uitvoeringsplan en moet werk maken van snellere beslissingen. Het decreet is er gekomen na vernietigingsarresten van de Raad van State en het Grondwettelijk Hof over eerdere integratiepogingen.

De start werd gegeven door een conceptnota van de Vlaamse Regering in november 2013 en vandaag, na ruim 2,5 jaar en een intensief inspraakproces, werd het decreet finaal goedgekeurd door het Vlaams Parlement. Met het decreet hoopt men dat een definitief einde komt aan de lange doorlooptijden van de ruimtelijke uitvoeringsplannen en de lijvige processen van de plan-milieueffectenrapporten.

Lydia Peeters drukte tijdens de plenaire vergadering van 22 juni namens de Open Vld fractie haar tevredenheid uit over de inhoud van het nieuwe decreet. In het verleden heeft zij meermaals schriftelijke vragen gesteld over de termijnen van deze planprocessen, waaruit bleek dat er grote verschillen bestaan tussen de doorlooptijden van diverse GRUP's en tussen plan-MER studies. In de commissie leefmilieu van 21 juni kwam nog ter sprake dat de doorlooptijd van een plan-MER in de provincies Limburg en Antwerpen meer dan 700 dagen bedragen, terwijl dat in andere provincies gemiddeld zo’n 300 dagen is. Dergelijke grote termijnverschillen zijn werkelijk onaanvaardbaar.

De wijziging van de regelgeving voor ruimtelijke uitvoeringsplannen ten einde de planmilieueffectrapportering en andere effectbeoordelingen in het planproces te integreren is dan ook broodnodig zodat er meer kansen ontstaan voor het maatschappelijk draagvlak en voor een efficiënter en meer gedragen beleidsproces.

Lydia Peeters benadrukte verder dat het belangrijk is waakzaam te blijven dat de korte en niet de lange doorlooptijd standaard wordt. Blijvende aandacht is nodig voor het optimaliseren, versnellen en vereenvoudigen van procedures en planprocessen. Het is dan ook positief dat in het nieuwe decreet een doorgedreven participatie van bij de startnota mogelijk is zodat er een groter draagvlak gecreëerd kan worden.

Verder is het wezenlijk dat het geïntegreerd planproces er nu definitief komt, ook voor de omgevingsvergunning. Door diverse milieuonderdelen in ruime zin formeel mee te betrekken en integraal in te bouwen in het ruimtelijke uitvoeringsplan, evolueren we meer en meer in de richting van het verbrede omgevingsbeleid.

"De essentie is te komen tot onderbouwde beslissingen die zoveel mogelijk gedragen worden door de betrokken actoren en het publiek, waardoor ze binnen de kortst mogelijke termijn kunnen worden afgerond en minder onderhevig zijn aan procedureslagen. Dat is iets dat we alleen maar kunnen toejuichen en als Open Vld Fractie kijken we dan ook uit naar de implementatie en een snelle inwerkingtreding van het decreet", besluit Peeters.

Meer nieuws

Graag op de hoogte blijven?

Schrijf u nu in op onze nieuwsbrief