Nieuws

20 februari 2018

Onderzoek naar compensatie waardeverlies grond bij spontane bebossing

Enerzijds ontvang je nu zo’n 3500 euro voor spontane bebossing om een bos aan te planten. Anderzijds kan men voor boscompensatie 20.000 tot maximaal zelfs 35.000 euro per hectare ontvangen.

Subsidiebeleid

De minister erkent het tweesporenbeleid. Voor de eigenaars is het niet meer dan logisch dat ze ook kijken naar financiële en economische belangen, en dat ze op grond daarvan een keuze maken of ze al dan niet kunnen bebossen via een spontane bebossing of via boscompensatie. Het probleem van boscompensatie is tegelijk het probleem van schaarste.

Wat de subsidies betreft, stelt de minister dat het verhogen van de subsidie voor bebossing tot boven of gelijk aan het theoretisch maximum bepaald door de financiële boscompensatie, twee ongewenste effecten kan hebben. Ten eerste kan het de vrije prijssetting verstoren. Ten tweede zullen ontbossers eerder voor financiële compensatie kiezen, waardoor het budget in het boscompensatiefonds opnieuw zal aangroeien. Daarom is het niet meteen aangewezen de bestaande subsidie te verhogen, aldus de minister.

Landbouwadviezen

Tevens werden er ook problemen gesignaleerd met de landbouwadministratie die niet zo vaak een positief advies zou leveren om agrarisch gebied te laten bebossen. Lydia Peeters verwees daarbij ook naar de blog van de Vlaamse Confederatie Bouw (VCB). Die zegt dat het vooral belangrijk is om over te gaan tot het afbakenen van gebieden voor bebossing of boscompensatie. Wat de landbouwadviezen betreft, die weliswaar niet bindend zijn, kon de minister meedelen dat in 2017 89 dossiers gunstig geadviseerd werden. Dat is 57%. De minister heeft er geen idee van of dat advies al dan niet lokaal gevolgd wordt en zou dit nakijken.

Verlies grondwaarde

Wat bijkomend nog voor problemen kan zorgen, is dat bij compensatie het verlies in waarde van de grond wordt meegerekend, en dat dit niet het geval is bij spontane bebossing. Eigenaars met grond die in aanmerking komen voor bebossing, krijgen helemaal geen subsidie. Als iemand anders die grond aankoopt, kan men wel een subsidie krijgen via de projectoproep voor aankoop van te bebossen gronden. Eigenaars hebben dus meer profijt als ze de grond doorverkopen dan wanneer ze zelf bebossen. De vraag van Lydia aan de minister was of daar niet iets aan kan worden gedaan. Minister Schauvliege kon alvast meedelen dat er een initiatief in de maak is om een compensatie te voorzien voor het grondwaardeverlies.

Lydia Peeters is blij te horen dat er initiatieven worden genomen om voor dat grondwaardeverlies in een compensatie te voorzien. “Vanaf meer dan 3 hectare moet men compenseren in natura. Als ik alleen maar kijk naar onze provincie, is het niet zo evident om gronden te vinden om te kunnen overgaan tot compensatie. Bovendien weten we dat in heel wat natuurgebieden bos gekapt wordt voor natuurdoelstellingen. Ook dat is een bijkomend gegeven. Als die grondwaarde kan worden gecompenseerd, zou dat een win-winsituatie zijn en dan kan er extra bebost worden. In die zin kijk ik dit positief tegemoet”, besluit Peeters.

Hier vindt u de link naar het verslag van de vraag om uitleg: https://www.vlaamsparlement.be/commissies/commissi...


Meer nieuws

Graag op de hoogte blijven?

Schrijf u nu in op onze nieuwsbrief