Nieuws

9 oktober 2018

Stad steunt BOS+ voor aanleg van poelen en bossen

Met dit projectvoorstel willen ze een gebied van 9 ha opwaarderen door poelen aan te leggen en er een nieuw CO2-bos aan te planten. Gezien ter plaatse een biotoop is van de boomkikker en het om een gebied gaat dat in een Speciale Beschermingszone voor Europese doeleinden ligt (SBZ-gebied) steunt de stad deze aanvraag. Deze aanvraag past volledig binnen de Europese IHD-doelstelling.

Met deze steun van het stadsbestuur is de kans op goedkeuring groter en wordt het ook financieel interessanter aangezien zij dan voor 90% (ipv 80%) gesubsidieerd worden.

De stad zal de nodige vergunningen afleveren en het project mee uitdragen op communicatief vlak.

Het perceel situeert zich in de buurt van kasteel Sipernau en is volgens het gewestplan gelegen in landschappelijk waardevol agrarisch gebied en binnen habitatrichtlijngebied. Het perceel grenst in het westen aan een aaneengesloten natuurgebied en in oosten aan een langgerekte strook natuurgebied. Vanaf 31 december 2018 is het perceel vrij van gebruik voor landbouw (pachtvrij). In de praktijk bleken de percelen immers vrij nat te zijn en voor niks anders te gebruiken dan weiland.

Ook de afdeling Landbouw heeft deze vraag positief geadviseerd.

Hiermee draagt onze stad mee bij aan het realiseren van de natuurdoelstellingen.

Meer nieuws

Graag op de hoogte blijven?

Schrijf u nu in op onze nieuwsbrief