Nieuws

2 juni 2018

Stad tekent bezwaar in tegen complex project Op de Berg en trekt volop de kaart van Natuur in het NPHK.

Momenteel loopt het openbaar onderzoek van 25 mei tot 23 juni in verband met het Industrieterrein Op de Berg. Dit industrieterrein is een gebied van 62ha groot, telt een 19-tal bedrijven, en werd bestendigd door het gewestplan Limburg Maasland in 1980. In 2002 duidde het Masterplan NPHK het industrieterrein aan als een enclave in het NPHK en werd het uitdoven van het industrieterrein opgenomen. Om dit te realiseren werd nu de procedure opgestart van Complexe projecten.

De Vlaamse regering heeft op 14 oktober 2016 de startbeslissing genomen om een proces op te starten om de uitdoving van het bedrijventerrein Op de Berg te onderzoeken.

In september 2017 startte de onderzoeksfase.In deze onderzoeksfase werden verschillende alternatieven onderzocht die voor het uitdoven van het bedrijventerrein mogelijk zijn.Dit onderzoek resulteerde in een ‘alternatieven onderzoeksnota’ waaromtrent nu een raadpleging gebeurt.

De omzetting van een bedrijventerrein naar natuurgebied betekent een serieus kostenplaatje gezien de aanwezige bedrijven uiteraard dienen vergoed te worden.Een mogelijkheid om deze kosten te drukken is het zoeken naar inkomsten.In het kader van het onderzoek werd geponeerd dat grind- en/of zandwinning in het gebied het project kan helpen te financieren. De stuurgroep die het complex project begeleidt, heeft 5 alternatieven weerhouden om verder te onderzoeken.

Het gaat om volgende 5 alternatieven (met oppervlakte van de ontginningsgebieden):

  1. Geen ontginning
  2. Ontginning van enkel grind, enkel binnen de grenzen van de site (62 ha)
  3. Ontginning van enkel grind, binnen en buiten de grenzen van de site (193,55 ha)
  4. Ontginning van grind en zand, zowel binnen als grenzen van de site als erbuiten, in de nabije omgeving van de site (259,40 ha)
  5. Ontginning van grind en zand, zowel binnen als grenzen van de site als erbuiten, in de ruime omgeving van de site (276,52 ha)

In de opties om buiten de grenzen te gaan ontginnen zijn een aantal percelen aangeduid op grondgebied Dilsen-Stokkem, meer bepaald in de onmiddellijke omgeving langs de woonwijk Nieuw Homo en ten noorden en ten zuiden van de Hoeveweg. Deze gebieden zijn momenteel al ingekleurd als natuurgebied. Dit natuurgebied binnen het NPHK ontginnen lijkt absurd, maar is nu wel als voorstel weerhouden.

Het Schepencollege van Dilsen-Stokkem tekende al op 13 april 2018 bezwaar aan tegen dit voorstel.Wij zijn immers van mening dat dit niet als een redelijk scenario kan beschouwd worden: het ontginnen van een bestaand natuurgebied om de opheffing van een industrieterrein te kunnen financieren strookt totaal niet met de initiële doelstelling (omzetting van een industrieterrein naar een natuurgebied).

Daarnaast zou een ontginning ook voor een langere periode hinder veroorzaken voor de bewoners van de woonwijken in de buurt. Het brengt bovendien de belevingswaarde van het recent aangelegde fietspad Hoeveweg en het NPHK in het gedrang.

In het kader van het openbaar onderzoek heeft het schepencollege vandaag beslist om nog eens formeel bezwaar in te dienen tegen de alternatieven 2 t/m 5. Het schepencollege trekt hier volop de kaart van natuur. “Een ontginning van het gebied, zowel binnen als buiten de site (een site met een oppervlakte van 193,55 ha), zal 20 jaar lang een verstoring van de natuur betekenen.Ontginnen betekent bovendien extra enclaves creëren in het NPHK en dit kan niet de bedoeling zijn”, aldus Lydia Peeters.

news/2018/06/complex-project.jpg

Meer nieuws

Graag op de hoogte blijven?

Schrijf u nu in op onze nieuwsbrief