Nieuws

25 januari 2017

Vlotte start omgevingsvergunning verzekerd

Vorige legislatuur beval het Vlaams Parlement de invoering van deze eengemaakte vergunning nog via een kamerbrede resolutie aan bij de Vlaamse Regering.

Onder impuls van minister Schauvliege en minister Muyters wordt de omgevingsvergunning nu eindelijk een feit:

  • Bedrijven zullen vanaf de inwerkingtreding maar 1 aanvraag meer moeten doen om vergund te worden. In plaats van de parallelle circuits voor stedenbouwkundige én milieuvergunning met soms tegenstrijdige beslissingen, moet een initiatiefnemer nu maar op één plaats één dossier indienen. Daarna volgt één openbaar onderzoek en is er een eengemaakte beroepsprocedure. Deze vereenvoudiging zorgt voor meer rechtszekerheid en minder (vertragende) procedurefouten of –betwistingen.
  • Naast de eengemaakte procedure zullen de verschillende gewestelijke adviesinstanties (bijvoorbeeld Agentschap Wegen en verkeer, Agentschap Onroerend Erfgoed, Agentschap Natuur en Bos, …) ook tot een gezamenlijk advies moeten komen. Elkaar tegensprekende administraties die het ondernemers nodeloos bemoeilijken om initiatief te nemen, behoren tot het verleden. In één helder en gemotiveerd document zal het Vlaams Gewest een eenduidig standpunt moeten innemen.
  • De omgevingsvergunning krijgt ook een permanent karakter. Stedenbouwkundige vergunningen hadden dat al, maar milieuvergunningen werden in Vlaanderen nog beperkt in de tijd. Na het toekennen van de vergunning wordt door middel van regelmatige evaluaties nagegaan of de milieuvoorwaarden blijvend nageleefd worden.
  • Gemeenten kunnen het best inschatten of een project haalbaar is, of de omgeving voldoende draagkracht ervoor heeft, … Daarom blijven/worden zij principieel bevoegd voor alle kleinere en middelgrote projecten. Een deel van de milieuvergunningsbevoegdheid verschuift dus van het provinciale naar het lokale niveau. In een eerste beweging zullen de minst complexe klasse 1-inrichtingen ingeschaald worden als klasse 2 (denk aan zwembaden, tankstations, een schrijnwerkerij, …). In een latere fase zal ook de klassering van de complexere en risicovollere dossiers herbekeken worden.


Op 23 februari 2017 treedt de omgevingsvergunning in voege. De vlotte uitrol van de nieuwe procedure staat of valt met de efficiëntie van het digitale platform om de omgevingsvergunning aan te vragen en te behandelen.

Daarom moet het testen van het Omgevingsloket op de diverse bestuursniveaus grondig gebeuren.

Ten gevolge van technische problemen kunnen moeilijkheden ontstaan bij het koppelen van de Vlaamse en gemeentelijke ICT-platformen.

Om technische problemen bij de lancering van de omgevingsvergunning te vermijden, besliste het Vlaams Parlement vandaag bij hoogdringendheid de invoering als volgt te organiseren:

  • Op 23/2 wordt het Vlaams omgevingsloket operationeel. De omgevingsvergunning wordt onverkort en digitaal ingevoerd.
  • Gemeenten die meer tijd nodig hebben om de omgevingsvergunning te implementeren kunnen daarvoor tijd krijgen tot 1 juni 2017. Hun aanvraag voor uitstel moet voor 14/02/2017 worden ingediend.
  • Voor professionals wordt overal vanaf 23/2 de digitale vergunningsaanvraag verplicht.
  • De milieuvergunning wordt sowieso vanaf 23/2 al permanent.

"De omgevingsvergunning is een mijlpaal in het vergunningenbeleid in Vlaanderen. Ze kan wat ons betreft niet snel genoeg worden ingevoerd. Het allerbelangrijkste daarbij is natuurlijk dat iedereen daar klaar voor is. Niemand heeft er baat bij dat er dingen mislopen bij de omschakeling. De beslissing om de gemeenten waar het digitale systeem nog niet kon worden geïmplementeerd alsnog de nodige tijd te geven, staat garant voor een degelijke start, zowel voor de gebruiker als voor de vergunningverlener.”

Meer nieuws

Graag op de hoogte blijven?

Schrijf u nu in op onze nieuwsbrief