Nieuws

24 februari 2018

Wat houdt een "bouwmeesterscan" in?

Deze scan zou een instrument moeten zijn voor lokale besturen om een diagnose te laten opmaken van de ruimtelijke en de beleidsmatige sterktes en zwaktes rond het ruimtegebruik. Tevens zou er een concrete agenda uit kunnen volgen met concrete beleidsvoorstellen voor een beter ruimtegebruik. Lydia Peeters stelde een aantal vragen hierover aan Vlaams minister-president Geert Bourgeois. (in de commissie Algemeen Beleid)

Timing

Gezien op dit ogenblik noch het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen (BRV), noch de bijhorende beleidskaders die een en ander moeten concretiseren klaar zijn, lijkt een dergelijke scan op dit ogenblik vreemd. Hoe kan men nu het gevoerde ruimtebeleid toetsen aan principes die nog niet van kracht zijn? De enige juridische basis voor een ruimtelijk beleid is op dit ogenblik nog steeds het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV) welk dateert van 1997 en de daarop gebaseerde uitvoeringsplannen. Bovendien zijn de vijf provincies volop bezig met hun Beleidsplannen, waaraan ook nog niet kan getoetst worden.

Lydia Peeters stelt dan ook de timing in vraag; "First things first, er moet eerst een decretale, juridische basis voor het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen (BRV) zijn. Pas na een goedgekeurd BRV en de bijhorende instrumenten om juridisch aanbod te neutraliseren, kunnen we effectief aan de slag gaan om de ruimte-inname juridisch in te perken en te voorzien in compensaties", zegt ze.

Respons

Er werd geantwoord dat er 60 lokale besturen zich kandidaat gesteld hebben om een bouwmeesterscan te laten uitvoeren. Hiervan zullen er 30 geselecteerd worden, verdeeld over de vijf provincies. Een 15-tal gemeenten mogen resultaten verwachten binnen een 6-tal maanden, met name vlak voor de gemeenteraadsverkiezingen. Welke gemeenten geselecteerd worden en op welke criteria is momenteel ook nog niet duidelijk. Een stuurgroep met experten zal zich hierover buigen.

In Limburg stelden zich zelfs 15 gemeenten kandidaat ( http://docs.vlaamsparlement.be/pfile?id=1370974 )

De scan kost tussen de 25.000 en de 60.000 euro voor een gemeente, afhankelijk van de moeilijkheidsgraad. Er zijn geen subsidies voorzien voor deze kosten. Wanneer een lokaal bestuur daarentegen een ruimtelijk impulsproject wil opzetten om het ruimtelijk rendement te verhogen, zijn er wel subsidies mogelijk.

Onduidelijkheid is troef

Wie de scan zal uitvoeren is ook nog niet duidelijk. Momenteel loopt een gunningsprocedure om 5 studiebureaus aan te stellen om de scans te laten uitvoeren.

Ook de parameters die gebruikt zullen worden om een en ander af te wegen zijn nog niet bekend. Of er met andere woorden overal dezelfde objectieve criteria worden gebruikt door de verschillende onderzoeksteams is nog maar de vraag.

Beperkte betrokkenheid

Verder is opmerkelijk dat het een initiatief is van de Minister-President en de Vlaamse Bouwmeester, en dat onder meer Departement Omgeving, ANB en de VLM betrokken partijen zijn. Andere agentschappen zoals Wonen, Mobiliteit of Landbouw worden dan weer niet betrokken in het onderzoek, ofschoon men aankondigt dat het een multi-disciplinair onderzoek zal zijn. Ook inspraak van de burger, zoals voorzien bij de opmaak van beleidsplannen, is geheel niet voorzien.

Lydia Peeters is dan ook kritisch ten overstaan van de Bouwmeesterscan.

Minister-president Bourgeois gaf nog mee dat de scan geen enkele juridische waarde heeft en het louter gaat om een advies.

Lees het verslag van de vergadering hier : https://www.vlaamsparlement.be/commissies/commissievergaderingen/1231685/verslag/1232220#


Meer nieuws

Graag op de hoogte blijven?

Schrijf u nu in op onze nieuwsbrief