Nieuws

13 maart 2024

Aantal verkeersdoden en letselongevallen in Vlaanderen blijft dalen

Op 12 maart 2024 kwamen alle verschillende stakeholders uit de verkeersveiligheidswereld samen op het jaarlijks Vlaams Congres Verkeersveiligheid in Kortrijk. Ook Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters was aanwezig en heeft er onder andere de meest recente verkeersveiligheidscijfers meegedeeld: “Het zijn voorlopige jaarcijfers van 2023 van de federale politie waar mijn administratie mee aan de slag is gegaan. Op dit moment stellen we in Vlaanderen een daling vast van het aantal letselongevallen en het aantal verkeersdoden. Deze daling is positief maar en toont aan dat we stappen hebben gezet maar de weg blijft lang. Zolang de teller niet op nul staat, zal je me nooit horen zeggen dat het goed gaat met de verkeersveiligheid in Vlaanderen”, aldus de minister.

De federale politie heeft de voorlopige ongevallencijfers van 2023 gepubliceerd. Vlaams minister Peeters gaf haar administratie de opdracht om deze te vergelijken met de voorlopige jaarcijfers van 2019 (het referentiejaar) en 2022. De vergelijking op basis van de voorlopige jaarcijfers geeft een objectieve vergelijking.

Vorig jaar kwamen 261 personen om het leven in ons verkeer. In 2023 is het aantal verkeersdoden in Vlaanderen gedaald met 14% ten opzichte van het referentiejaar 2019 en er is ook een lichte daling ten opzicht van de voorlopige cijfers van 2022. Bij het aantal letselongevallen zien we ook een lichte daling. Het aantal verkeersdoden daalt fors in Limburg, van 49 naar 33, het laagste aantal ooit. In de andere provincies zien we een gemengd beeld. In West-Vlaanderen (van 63 naar 58 doden) en Vlaams-Brabant (van 34 naar 33 doden) is er een daling. In Antwerpen (van 65 naar 70) en Oost-Vlaanderen (van 60 naar 67) is er een stijging.

Globale evolutie aantal letselongevallen en verkeersdoden:

(Bron: Federale politie, DGR/DRI/BIPOL)

Stijging bij de fietsers en opmerkelijke daling bij motorrijders

Hoewel het totaal aantal verkeersdoden daalt, zien we helaas terug een stijging bij het aantal fietsdoden, waar de elektrische fiets en de speedpedelec een aandeel in hebben. Een gunstige tendens zien we dan weer bij de motorfietsen waar het aantal dodelijke ongevallen bijna halveert.

“Niettegenstaande we recent van Fietsberaad Vlaanderen hebben geleerd dat fietsen de afgelopen jaren 40% veiliger werd, moeten we voor deze doelgroep bijzondere aandacht blijven hebben. Het rechtvaardigt de 1,4 miljard euro die we de afgelopen legislatuur hebben geïnvesteerd in veilige fietsinfrastructuur en waarvan we hopelijk heel snel de resultaten in de ongevallenstatistieken zullen aflezen. Anderzijds zijn de huidige cijfers een krachtig signaal om hetzelfde investeringspad ook in de toekomst te blijven aanhouden. Ook op het vlak van educatie en sensibilisering moeten we inspanningen blijven leveren want de meeste ongevallen blijven te wijten aan bewust of onbewust foutief gedrag. We mogen niet blind blijven voor 261 kruisjes langs Vlaamse wegen”, besluit minister Peeters.

Aantal verkeersdoden, opsplitsing naar vervoerswijze en evolutie t.o.v. 2019 en 2022 (voorlopige cijfers):

(Bron: Federale politie, DGR/DRI/BIPOL)

Verkeersveiligheid verbeteren via een kindnorm

Tijdens het Vlaams Congres Verkeersveiligheid benadrukte minister Peeters ook het belang van het invoeren van een kindnorm om de verkeersveiligheid te verhogen. Een norm die ervoor zorgt dat verkeersinfrastructuur is aangepast aan de noden een kind en zodoende ook van de meest andere kwetsbare weggebruikers. Vlaanderen heeft intussen al heel wat inspanningen geleverd om de kindnorm te integreren in haar verkeersveiligheidsbeleid en bij de uitvoeringen op het terrein. Voorbeelden hiervan zijn de afwegingskaders maximaal conflictvrije verkeerslichten en veilige oversteekvoorzieningen voor voetgangers én de prioriteit die wordt gegeven aan verkeersveiligheid i.p.v. aan doorstroming.

Meer nieuws

Graag op de hoogte blijven?

Schrijf u nu in op onze nieuwsbrief