Nieuws

15 oktober 2020

Een stand van zaken rond het Toekomstverbond en extra flankerende maatregelen

Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters zal donderdag 15 oktober 2020 in de Commissie Mobiliteit en Openbare Werken een toelichting geven over het voortgangsrapport van het Toekomstverbond. Een stand van zaken en een blik vooruit rond de vier pijlers: de Oosterweelverbinding (Linkeroever en Rechteroever), de Leefbaarheidsprojecten en overkappingen, het Haventracé en het Routeplan.

Budgettaire rapportering

In februari 2020 werd er door een aantal parlementsleden gevraagd om in de toekomst het Rekenhof terug te betrekken bij de voortgangsrapportages en om fiches per project op te nemen inclusief een budgettaire rapportering. Vlaams minister Lydia Peeters zal daarom voortaan tweemaal per jaar aan het Vlaams parlement een uitvoerige rapportering geven over het toekomstverbond. Een beleidsmatige rapportering in de maand oktober en een financieel-budgettair georiënteerde rapportering in de maand februari. Deze laatste bevat dan relevante informatie met betrekking tot de voortgang zowel qua budgetten, financiering, vergunningen. Het Rekenhof zal de informatiekwaliteit hiervan beoordelen en zal zo nodig aanvullende duiding geven over de budgettaire impact in een meerjarenperspectief en over de programma- en projectbeheersing. Het Rekenhof zal enkel een beoordeling op hoofdlijnen en gerichte duiding op basis van een beperkt nazicht geven. Op hetzelfde ritme zal de voortgangsrapportage aangaande het Toekomstverbond dan halfjaarlijks herhaald worden.

Oosterweelverbinding

Linkeroever:

De werken op de E17 zitten momenteel op kruissnelheid, eind 2024 zal de grote hinder voor het verkeer achter de rug zijn en kunnen de automobilisten onbeperkt gebruik maken van het hoofdwegennet, ook de leefbaarheidsprojecten worden parallel opgestart. Nadat de E17 in een duurzaam jasje is gestoken, zullen nog 4,8 km aan hoogwaardige geluidsschermen en 8 km geluidsbermen worden tot 2025. Tegelijk krijgt de vijf verdieping tellende P+R meer en meer gestalte en wordt spoorinfrastructuur voor het tramverkeer aangepakt.

“Op de E17 hebben we door het naar voor trekken van de geplande werken de impact van COVID-19 op de werkzaamheden kunnen omschakelen naar eerder een positief effect. Door het opgestelde memorandum met de Wegen- en waterbouwsector, de verkeersluwte en de positieve samenwerkingsgerichte houding van alle stakeholders werd op deze zone één jaar tijd gewonnen. Voor omwonenden is dit ook erg positief omdat er een jaar sneller wordt voorzien in geluidswerend asfalt en geluidsschermen.” ,zegt Lydia Peeters.

Rechteroever:

  Het vergunningstraject van Rechteroever zit in de laatste rechte lijn. Eind november zal de Vlaamse regering, na de Gewestelijke Omgevingsvergunnings-commissie, een beslissing nemen over de vergunningverlening. Ook Knoop zuid, of de spaghettiknoop, is vandaag een belangrijke aansluiting van de stad met de Ring en de A12. Tegelijk zorgt het ook voor een verbinding tussen de Ring en de A12. In 2020 wordt er een studie gestart voor de heraanleg van de Knoop zuid, een investering van 1,6 miljoen euro. Dit jaar werd er voor de bouw van de Nieuwe Royerssluis 34 miljoen euro voorzien.

  Milderende maatregelen en flankerend beleid

  Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters: “In de aanvraag voor de omgevingsvergunning van de Oosterweelverbinding werden alle maatregelen mee opgenomen die een direct verband houden met de Oosterweelwerken. Deze milderende maatregelen werden voorafgaandelijk reeds mee opgenomen in de milieu-effectenrapportage, hier werden toen ook tal van flankerende maatregelen mee in overweging genomen. Deze flankerende maatregelen waren niet inherent verbonden aan de Oosterweelwerken en daarom ook niet mee opgenomen in de omgevingsvergunningaanvraag. Nu neemt de Vlaamse regering de beslissing om zich formeel te engageren tot uitvoering van deze maatregelen die integraal deel uitmaakten van het voorkeursscenario.”

  De actualisatie van de milderende maatregelen en het flankerend beleid focussen zich op verkeersveiligheid, verkeersdoorstroming en verkeersleefbaarheid. De meest concrete en zichtbare maatregel daarbij zal het verhogen van de weerstand zijn om de Waaslandtunnel te nemen. De Waaslandtunnel wordt daarbij een tunnel die nog uitsluitend voor lokale doorstroming zal gebruikt kunnen worden. Zo zal er een capaciteitsbeperking tot maximaal 800 wagens/uur per richting gelden. Om dit te realiseren zal het Agentschap Wegen en Verkeer de nodige aanpassingen doorvoeren, hiervoor voorziet minister Peeters een budget van 500.000 euro. Eind november 2020 wordt de omgevingsvergunning verwacht voor de Oosterweelwerken.

  Andere maatregelen die mee opgenomen zijn:

  Invoering van een sturingsmechanisme voor een evenwichtige verdeling van het Scheldekruisend verkeer, er wordt geopteerd voor een gedifferentieerde tol op de drie Scheldekruisingen in functie van de technische realiseerbaarheid en onder de voorwaarden van een sluitende financiering, het behoud van een tolvrije Scheldekruising voor personenwagens, en het verzekeren van de veiligheid in de Kennedytunnel op basis van de tunnelrichtlijn. “Hierdoor willen we een evenwichtige verdeling van het Scheldekruisend verkeer bekomen.” ,zegt minister Peeters.

  Realisatie andere onderdelen Toekomstverbond

  De projecten optimalisatie E34-West en Tweede Tijsmanstunnel hebben een eigen procesverloop, onder leiding van de afdeling Maritieme Toegang en Lantis. De studieopdracht aangaande de verschillende scenario’s voor het project Tweede Tijsmanstunnel is reeds opgestart en zal tegen eind 2020 afgerond zijn. Voor het oostelijk traject van het Haventracé (A12-A102-Nx-E313) wordt geopteerd voor een Complex Project om de verkenningsfase op een geïntegreerde manier richting besluitvorming verder te zetten. Het Agentschap Wegen en Verkeer en departement Omgeving zijn hier de initiatiefnemer.

  Verbeteren luchtkwaliteit in Antwerpse agglomeratie:

  De aanleg van de Oosterweelverbinding heeft een positieve impact op de luchtkwaliteit van 350.000 mensen, de integrale uitvoering van het Toekomstverbond zelfs voor bijna 500.000 mensen. De return inzake leefomstandigheden van de uitvoering van de Oosterweelverbinding en het Toekomstverbond is dan ook significant. De stad Antwerpen heeft de invoering van de Lage-emissiezone begin 2020 bijgesteld conform het Luchtbeleidsplan 2030. Daarnaast blijven we verder inzetten op de emissiereductie en vergroening van het wagenpark en zetten de transitie naar zero-emissievoertuigen in. Zo versterken we het sturend vermogen van de fiscale instrumenten in functie van een verdere vergroening van het park. Tot slot blijven we werk maken van de vergroening van het spoor en de binnenvaart, om ook daar de modal shift te realiseren.

  Leefbaarheidsprojecten en overkappingen

  “Tussen de verschillende leefbaarheidsprojecten zit een grote diversiteit aan ritmes en relaties met de infrastructuurprojecten waaraan ze gekoppeld zijn, hierin zitten de 18 geselecteerde en begrootte maatregelen. Soms gaan beide onderdelen zoals onderbouw-bovenbouw, infrastructuur-park, hand in hand, soms is dit een complexer project. Ondertussen zijn bijna alle opdrachten gestart, dit betekent dat we aan de aftrap staan van een intense periode voor de co-creatieve ontwerpprocessen en hun betrokken stakeholders” ,zegt Lydia Peeters

  Bekijk hier de commissievergadering over het voortgangsrapport:

  Meer nieuws

  Graag op de hoogte blijven?

  Schrijf u nu in op onze nieuwsbrief