Nieuws

17 maart 2023

Green Deal Binnenvaart zet in op vergroening van de Vlaamse binnenvaart Net

Net als andere sectoren staat ook de binnenvaartsector voor een grote uitdaging naar een duurzame transitie. De Vlaamse Waterweg nv, Departement MOW, Port of Antwerp-Bruges, North Sea Port, Kenniscentrum Binnenvaart Vlaanderen en Federatie Belgische Binnenvaart sloegen de handen in elkaar wat resulteerde in een concept Green Deal Binnenvaart. Tijdens de Open Scheepvaartdagen in Antwerpen lichtte De Vlaamse Waterweg de opzet van de Green Deal toe en riep ze de aanwezigen op om hun engagement uit te spreken. “De Green Deal Binnenvaart past perfect in mijn ambitie om met het VIAVIA-project, wat staat voor Vrachtvervoer intelligent aanpassen en vergroenen via een integrale aanpak, de weg naar Zero Emissie voor het vrachtvervoer af te leggen. Het is de verantwoordelijkheid van ons allemaal om volop in te zetten op de vergroening van ons goederenvervoer”, belicht Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters. “Dankzij gezamenlijke doelstellingen, realistische acties en concrete engagementen willen de partners van deze Green Deal Binnenvaart de vergroening in de binnenvaart realiseren.”

De binnenvaart dient zich te aligneren op de Europese doelstellingen inzake reductie van broeikasgasemissies. Het einddoel is een zero-emissie logistieke sector en dus ook zero-emissie binnenvaart tegen 2050. Een energietransitie die de binnenvaart voor een grote uitdaging stelt en vraagt om een doordachte aanpak met alle actoren.

Het concept van de Green Deal Binnenvaart Vlaanderen is het resultaat van een participatief traject met heel wat stakeholders waarbij knelpunten, opportuniteiten en mogelijke oplossingen in kaart werden gebracht en omgezet in strategische en operationele doelstellingen voor 4 domeinen.

  • Technologie voor een groene binnenvaart
  • Financiering van een groene binnenvaart
  • Beleid ter ondersteuning van een groene binnenvaart
  • Implementatie van een groene binnenvaart
“Met deze Green Deal Binnenvaart beogen we vergroening van de Vlaamse binnenvaart en meer bepaald een emissiereductie die zowel ons klimaat (CO2-reductie) als onze luchtkwaliteit (reductie van luchtvervuilende emissies zoals stikstof en fijn stof) ten goede komt”, aldus minister Lydia Peeters. “In dit traject willen we bestaande drempels opheffen en zichtbare verandering creëren in eerstvolgende jaren, zodat een zero-emissievaart tegen 2050 mogelijk wordt. Op deze manier leveren we mee een bijdrage aan de Vlaamse ambities in klimaat- en luchtbeleid. Samen met de geëngageerde stakeholders willen we er een beweging van maken die de inspanningen en realisaties voor een groene binnenvaart zichtbaar maakt. Zo kan het ook een leidraad worden voor het beleid op korte en middellange termijn en kunnen we het traject gebruiken als referentiekader voor toekomstige initiatieven.”

Tijdens de Open Scheepvaartdagen in de Waagnatie in Antwerpen gaf gedelegeerd bestuurder Chris Danckaerts van De Vlaamse Waterweg duiding bij de ambitie en opzet van de Green Deal Binnenvaart en deed hij een oproep aan alle betrokkenen om alvast een engagement aan te gaan om mee de schouders onder de verdere uitwerking van de Green Deal te zetten.

“De uitdaging inzake vergroening van de binnenvaart is groot en zal ambitie en inspanningen vergen van de sector, marktspelers, overheden en financiële instellingen”, benadrukt gedelegeerd bestuurder Chris Danckaerts. “We roepen alle betrokken actoren op om hun engagement kenbaar te maken.”

Wie meer wil weten kan op de website vlaamsewaterweg.be/green-deal-binnenvaart het ontwerp van conceptnota en de engagementverklaring raadplegen. Op de beursstands van zowel De Vlaamse Waterweg nv als het Kenniscentrum Binnenvaart Vlaanderen zijn op de Open Scheepvaartdagen (17-18-19 maart) in de Waagnatie in Antwerpen acties opgezet om de Green Deal Binnenvaart in de verf te zetten.

Meer nieuws

Graag op de hoogte blijven?

Schrijf u nu in op onze nieuwsbrief