Nieuws

27 maart 2020

Lydia Peeters wil zoveel mogelijk wegenwerken doorvoeren of heropstarten

Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters (Open Vld) roept op om zoveel mogelijk wegenwerken in deze periode uit te voeren en neemt maatregelen om liquiditeitsproblemen bij de wegenbouwsector te voorkomen.

De huidige coronacrisis en de noodmaatregelen die in dat verband werden opgelegd, hebben een aanzienlijke impact op onze economie en op ondernemingen. Dit geldt zeker voor de bouwsector waar werven worden stilgelegd, kampen met vertragingen of worden de facto onmogelijk.

Het blijft vandaag nog steeds de beslissing van de aannemer om zijn activiteiten, geheel of gedeeltelijk, verder te zetten, weliswaar mits de naleving van de verplichte coronamaatregelen.

Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters roept bedrijven op om zoveel mogelijk aan het werk te blijven: “Mijn beleidsdomein is bij uitstek een domein waar heel wat overheidsopdrachten en investeringen plaatsvinden. Zeker in deze periode waar er weinig verkeer is, kunnen dergelijke werken in veilige omgevingen uitgevoerd worden. Ik zou dan ook willen dat de meeste werken voortgang kunnen boeken. Tal van werken zijn immers urgent en eisen een strikte opvolging. Denk maar aan het aanpakken van gevaarlijke punten op de gewestwegen, de grote werven op onze autosnelwegen, de aanleg van fietspaden, de aanpassingen van bruggen, het oplossen van conflictsituaties en dergelijke meer. Er ligt erg veel werk op tafel dat een uitstel absoluut niet wenselijk is”.

Werven Agentschap Wegen & Verkeer

Voor de aanvang van de coronacrisis waren er in het Vlaams gewest alleen al voor het Agentschap Wegen en Verkeer 186 werven. Nu, twee weken later wordt er slechts op 80 werven nog verder gewerkt.

Overzicht werken per provincies:

WV

OV

A

VB

L

Totaal

Aantal werven bij aanvang van de “lock-down”

31

25

62

30

38

186

Aantal werven die nu nog lopen

12

5

40

4

19

80

Liquiditeitsproblemen voorkomen

We willen de bouwsector aanmoedigen en onderzochten in eerste fase hoe we -binnen de regelgeving rond overheidsopdrachten- maatregelen kunnen nemen om liquiditeitsproblemen bij ondernemingen zoveel mogelijk te vermijden of te beperken. In het kader daarvan werden volgende maatregelen uitgewerkt:

1. Tussentijdse betalingen

We vragen de administratie om in grote mate gebruik te maken van tussentijdse betalingen in mindering, dit onder de vorm van maandelijkse schuldvorderingen. Ook bij opdrachten waar voorzien is dat de betaling slechts kan gebeuren bij de volledige uitvoering van werken of nadat bepaalde mijlpalen zijn bereikt, en waarbij dus de opdrachtnemers een groot deel van de kosten prefinancieren, stellen we een afwijkende betalingsregeling voor zodat reeds gemaakte kosten reeds gevorderd en vergoed kunnen worden. Dergelijke nieuwe betalingsregeling kunnen partijen onderling overeenkomen via een bijakte.

2. Betalingstermijnen verkorten

We roepen op om betalingstermijnen tot een absoluut minimum te beperken. Conform de wetgeving overheidsopdrachten beschikt de aanbestedende overheid over een betalingstermijn van maximaal 30 kalenderdagen. Daarnaast is er nog de periode van verificatie van maximaal 30 kalenderdagen die daar aan voorafgaat. In de huidige omstandigheden vragen we de administratie om sneller tot verificatie en betaling van de schuldvorderingen en facturen over te gaan.

3. Vertragingsboetes

Vertragingsboetes bij werken zijn in principe van rechtswege en zonder ingebrekestelling verschuldigd. We voeren hier een gunstmaatregel in en zien af van vertragingsboetes als de vertraging te wijten is aan een onvoorzienbare omstandigheid of als er een wanverhouding bestaat tussen de vertragingsboete en het geringe belang van de te laat uitgevoerde prestaties. Deze marge zal ruim toegepast worden.

4. Voorschotten om liquiditeitsproblemen te voorkomen

Tot slot wordt nagegaan in welke mate gebruik kan gemaakt van het betalen van voorschotten aan aannemers. Bij wijze van uitzondering kunnen aan opdrachtnemers voorafgaand aan verstrekte en aanvaarde prestaties een voorschot toegekend worden. De coronacrisis is o.i. een extreme situatie, waarin de toepassing van een uitzondering op de betalingsmodaliteiten moet overwogen kunnen worden.

Heropstart van werven

Vlaams minister Lydia Peeters roept de sector van de wegenbouwers op om op zoveel mogelijk werven voortgang te laten boeken en in de mate van het mogelijk stilgelegde werven terug herop te starten. Zeker prioritaire werven, oftewel werven die gepaard gaan met een groot veiligheidsrisico, werven die veel hinder veroorzaken en werven die in een groter geheel kaderen willen we zeker snel vooruit zien gaan. Ook werven die quasi afgewerkt waren kunnen best snel beëindigd worden om ook hier snel tot afhandeling te kunnen overgaan.

Volgende week volgt een overleg op initiatief van minister Peeters om haar administratie, het kabinet en de aannemers samen te brengen om na te gaan hoe dit gefaciliteerd kan worden. Daarnaast worden lokale besturen gevraagd maximaal mee te werken aan de heropstart van deze werken.

Meer nieuws

Graag op de hoogte blijven?

Schrijf u nu in op onze nieuwsbrief