Nieuws

23 juni 2023

Peeters en Demir starten herbestemming insteekhaven Lummen op

De herstructurering en ontwikkeling van de Insteekhaven langs het Albertkanaal in Limburg tot volwaardig watergebonden bedrijventerrein staat vrijdag op de agenda van de Vlaamse ministerraad. Vlaams ministers Zuhal Demir en Lydia Peeters hebben een consensus gevonden met de lokale besturen over de mogelijke ontsluiting en leggen een startnota op de regeringstafel. Daarmee wordt formeel het herbestemmingsproces opgestart dat voor meer watergebonden bedrijfspercelen moet zorgen in het hartje van Limburg. “Een resultaat van goede samenwerking tussen twee Limburgse ministers die ons economisch weefsel willen versterken”, aldus Peeters en Demir.

Rond de voormalige kolenhaven en vlakbij het Albertkanaal ligt al sinds jaar en dag een industriezone van 62 ha. Slechts 35% van die zone wordt momenteel effectief ingenomen omdat de perceelstructuur bijzonder ongunstig is. Om het maximale uit de waterweg te halen wil de Vlaamse regering het bedrijventerrein herstructureren. Tegelijk komt de ecologisch erg waardevolle Mangelbeekvallei ook versterkt uit de herstructurering waardoor de buffering en natuurontwikkeling verbetert.

Het eerdere planinitiatief werd in 2017 stopgezet door toenmalig minister Weyts omdat er te weinig draagvlak en te veel onduidelijkheid was over de mogelijke ontsluitingsvarianten bij de lokale besturen en de buurtbewoners. De Vlaamse regering liet daarom twee bijkomende ontsluitingsvarianten onderzoeken en ging de dialoog aan met de lokale besturen. De verbeterde leefbaarheid van Viversel is immers een gedeelde ambitie van de regering.

Ten noorden van de Mangelbeek, in de open ruimteverbinding, wordt ca. 10 ha herbestemd in functie van natuurontwikkeling. De overige 7 ha blijft bestemd als industriegebied, aangezien hierop reeds een bestaand bedrijf gevestigd is (ten zuiden van de Mangelbeek). Ten zuidoosten van de insteekhaven is de perceelsdiepte voor watergebonden bedrijvigheid te beperkt. Het scenario stelt een uitbreiding van industriegebied (2,6 ha) voor in de bestemmingszone natuur waardoor watergebonden bedrijvigheid mogelijk wordt. De oppervlakte van het bedrijventerrein bedraagt zo in totaal 62 ha, waarvan 42 ha watergebonden zal zijn.

Een oostelijke buffer schermt de bedrijvigheid af van het open ruimtegebied in Heusden-Zolder. Een nieuwe ontsluitingsweg volgt ten zuiden van de insteekhaven, bij benadering de rand van de gewestplanafbakening en scheidt de bedrijvigheid van de natuurontwikkeling.

In de startnota die Demir en Peeters op tafel leggen worden de ontsluitingsalternatieven tot twee beperkt (met een optimalisatie). De selectie van een voorkeursscenario kan pas volgen als de resultaten van het haalbaarheidsonderzoek van VLAIO en het grondig onderzoek van de milieueffecten voor beide alternatieven bekend zijn.

Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir: “We geloven dat een goede
herstructurering de waardevolle Mangelbeekvallei kan versterken én ons tegelijk ook toelaat het maximale economische rendement te halen uit de waterweg. Limburg beschikt nog over een ruim actief aanbod van meer dan 600 ha aan bedrijfsgrond, maar daar waar goed gelegen en verantwoorde ontwikkelingen langs de waterweg mogelijk zijn, gaan we geen kansen laten liggen”.
Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters: “Het Economisch Netwerk Albertkanaal (ENA) blijft een uiterst belangrijke schakel in de omslag van de goederentransport van de weg naar onze waterwegen. We blijven daarom inzetten op de ontwikkeling van nieuwe watergebonden economische bedrijventerreinen. Vlaanderen voorziet ook de nodige investeren vooro.a. de aanleg en renovatie van kaaimuren. Gezien het belang van de verder te realiseren modal shift zullen mijn administraties De Vlaamse Waterweg nv en het Agentschap Wegen en Verkeer hun volledige bijdrage leveren aan het verdere traject. In de voorbije jaren hebben we o.a. met de verhoging van de bruggen zwaar geïnvesteerd in het Albertkanaal. Hierdoor wordt het rendement van de binnenvaart in het algemeen en van de containervaart in het bijzonder verhoogd. Door nieuwe watergebonden bedrijventerreinen te ontwikkelen, optimaliseren we die investeringen. Mijn engagement voor het ENA is dan ook heel helder, we moeten volop de kaart blijven trekken van meer economische activiteit langs het Albertkanaal. Want alleen op die manier kunnen we meer bedrijven nog meer faciliteren en stimuleren om te kiezen voor duurzame logistieke oplossingen.”

Meer nieuws

Graag op de hoogte blijven?

Schrijf u nu in op onze nieuwsbrief