Nieuws

11 januari 2024

“Plannen voor tunnels Noord-Zuidverbinding gaan laatste rechte lijn in”


Vlaams ministers van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters en van Omgeving Zuhal Demir hebben vandaag meer uitleg gegeven bij de plannen voor de tunnels in Houthalen-Helchteren. Het gaat om een belangrijke mijlpaal: het ‘voorontwerp projectbesluit’ van het Complex Project Noord-Zuid Limburg als eerste stap richting definitieve besluitvorming. Zo’n projectbesluit is het geheel van vergunningen, (her)bestemmingen en onderzoeksrapporten die nodig zijn om het project uit te voeren. Vanaf 26 januari zullen eerst de adviesinstanties zich over het concrete voorstel buigen, waarna de plannen in het voorjaar 2024 ter goedkeuring aan de Vlaamse Regering zullen worden voorgelegd. Vervolgens krijgt iedereen de kans om te reageren tijdens het openbaar onderzoek. Volgens de huidige timing kan de Vlaamse Regering de tunnelplannen dit najaar dan definitief goedkeuren.

Plannen voor nieuwe N74 gaan over meer dan mobiliteit alleen

Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters licht toe: “Het voorontwerp projectbesluit dat nu voorligt gaat onder andere over de aanleg van de twee tunnels onder de kernen van Houthalen en Helchteren, de aansluitingen met lokale wegen en met de autosnelweg E314 en de bouw van verschillende fietsbruggen. Hier is de voorbije maanden stevig aan doorgewerkt. In kader van o.a. stikstof was extra voorzichtigheid en ook onderzoek geboden om het dossier zo sterk mogelijk te maken. De plannen gaan nu echt de laatste rechte lijn in. Eerst via een adviesronde, vervolgens kan de Vlaamse Regering beslissen in dit dossier. Daarna kan de uitvoeringsfase starten. We mikken er nog altijd op om in 2026 te beginnen aan de tunnelwerken. Ondertussen zijn aan het bedrijventerrein Centrum-Zuid de werken gestart om te zorgen voor een betere verbinding met de autosnelweg E314. Zo verminderen de files op de Grote Baan en kunnen we de kruispunten veiliger inrichten voor fietsers en voetgangers. Dit jaar staan ook de eerste voorbereidende werken voor de aanleg van de tunnels zoals de sloop van enkele gebouwen gepland. Ik ben fier dat we dankzij de vele inspanningen van alle betrokken partijen dit cruciale Limburgse dossier over de streep kunnen trekken.”

De nieuwe Noord-Zuidverbinding zal zorgen voor een positieve dynamiek voor de economie in heel Limburg. Doorgaand verkeer kan in de toekomst vlot door de tunnels rijden, files zullen verminderen en Noord-Limburg wordt beter bereikbaar. Bovendien gaat het om een duurzaam mobiliteitsproject, waarbij naast vlot en veilig (vracht)wagenverkeer ook veel aandacht gaat naar het hoogwaardig openbaar vervoer (HOV) via trambussen op een vrije bedding en de verbeterde fietsverbindingen. Het project is zo een enorme kans voor de verdere ontwikkeling van economische activiteiten in de gehele regio.

Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir: “Tot nu toe hebben we kunnen voorkomen dat dit project door de stikstofproblematiek onderuit gehaald wordt. Toch blijft het cruciaal om later deze maand over een goedgekeurd stikstofdecreet te beschikken als we de rechtszekerheid van de Noord-Zuidverbinding willen garanderen na 50 jaar in het slop te hebben gezeten. Dit is een ambitieus project dat over veel meer gaat dan mobiliteit alleen. Vooruitgang is in dit dossier gegarandeerd omdat de impact op milieu, natuur en landbouw tot het strikte minimum beperkt werd. Dat is ook de reden waarom we een ecoduct in Helchteren-Noord en tal van belangrijke ecopassages in de valleigebieden, die de versnippering van natuur tegengaan, en alle natuurmaatregelen en -compensaties in dit projectbesluit verankeren”

Plannen voor bovengrondse inrichting en trambus zullen snel volgen

Er is bij het Complex Project Noord-Zuid Limburg gekozen voor een gefaseerde aanpak. De plannen die vandaag aan de Vlaamse Regering voorgelegd werden, vormen één van de vier onderdelen van het project Noord-Zuid Limburg. Door eerst de besluitvorming voor de tunnels rond te krijgen, worden al belangrijke stappen vooruitgezet richting realisatie. Tegelijkertijd wordt verder gewerkt aan de plannen voor de andere onderdelen: de herinrichting van de publieke ruimte boven op de tunnels, de trambusverbinding tussen Hasselt en Zonhoven en de trambusverbinding in Noord-Limburg. De vier onderdelen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.

De burgemeester van Houthalen-Helchteren Alain Yzermans concludeert: “Dit project is een belangrijke hefboom voor de verschillende gemeenten op de Noord-Zuid. De Vlaamse investeringen geven de herontwikkeling van de centra en de toekomst van Houthalen-Helchteren een enorme impuls. Er is veel en goed geluisterd naar buurtbewoners die actief meewerken aan de masterplannen voor Helchteren en Houthalen. En we blijven dit doen. Nu is het cruciaal dat de definitieve plannen voor de herinrichting en de uitvoering van de ruimte boven op de tunnels snel volgen. Dan zullen we het nieuwe gezicht van onze gemeente kennen. Zo gaan verkeersleefbaarheid & toekomstontwikkeling hand in hand."
Limburgs gouverneur Jos Lantmeeters is procesbegeleider van het project: "Ik heb zelf kunnen zien hoe het vertrouwen in dit project de afgelopen jaren almaar is gegroeid. Het is een heel intensief proces geweest waarbij er veel bestudeerd is, maar ook goed overlegd is met tal van belanghebbenden. Dankzij die constructieve medewerking van al die mensen en organisaties staat dit belangrijke dossier vandaag verder dan ooit."

Uitgebreide communicatiecampagne in de zomer

Binnenkort krijgen de adviesinstanties de kans om de plannen voor de tunnels in te kijken en te reageren. Daarna worden de plannen voorgelegd aan de Vlaamse Regering ter goedkeuring. Vervolgens kan het brede publiek reageren tijdens het openbaar onderzoek. De Werkvennootschap, die het project samen coördineert met het Departement Omgeving van de Vlaamse overheid organiseert dan opnieuw een grote communicatiecampagne, met een reeks infomarkten. Ook de 20 meter lange maquette voor de zone Houthalen-Helchteren wordt vernieuwd. Wie op de hoogte wil blijven van de vorderingen, kan zich nog altijd inschrijven voor de digitale nieuwsbrief via noordzuidlimburg.be/nieuwsbrief

Meer nieuws

Graag op de hoogte blijven?

Schrijf u nu in op onze nieuwsbrief