Nieuws

8 maart 2024

Vastgesteld GRUP vormt stevige basis voor herinrichting Ring rond Brussel

Vandaag zette de Vlaamse regering opnieuw een belangrijke stap in de duurzame herinrichting van de Ring rond Brussel. Op voorstel van de Vlaams ministers van Omgeving en van Mobiliteit en Openbare Werken werd het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) ‘Ruimtelijke herinrichting van de Ring rond Brussel (R0) – deel noord’, na advies van de Raad van State, definitief vastgesteld.

De definitieve vaststelling van het GRUP laat toe om te starten met de broodnodige reorganisatie van de Ring die kreunt onder verouderde infrastructuur. Herinrichting moet resulteren in veiliger verkeer en betere doorstroming voorfietsers, voetgangers,openbaar vervoer en automobilisten in meer ruimte voor natuur en zeker ook in een betere woon- en werkomgeving.

Naar een nieuwe Ring

De Ring wordt aangepakt van Groot-Bijgaarden tot en met Kraainem. Op dat hele traject werken we 115 onveilige punten weg, komen er 27 veilige en comfortabele fiets- en voetgangersverbindingen, dringen we sluipverkeer terug en geven we natuur de vrije loop met 35 ecologische verbindingen, 139 hectare extra natuurgebied en 35 hectare bijkomend bos. De heraanleg zal verlopen in fasen.

Minder weven, beter doorstromen

Door op- en afritten anders te organiseren en de infrastructuur logischer in te richten, maken we de Ring veiliger. Zo leggen we In de zone Machelen - Zaventem - Kraainem een parallelstructuur aan die de verkeersstroom opsplitst in stedelijk en doorgaand verkeer. Zo verminderen de ‘weefbewegingen’ tussen auto’s, zijn er minder incidenten en verbetert de doorstroming.

Duurzaam en aangenaam vervoer

“We zetten ook resoluut in op duurzame vervoersmiddelen zoals de fiets en het openbaar vervoer. Voor fietsers en voetgangers komen er aangepaste verbindingen. Zo creëren we een uitnodigend fiets- en wandelnetwerk dat handig en aangenaam is voor verplaatsingen van en naar het werk, maar ook voor fietstochten en wandelingen in de vrije tijd”, aldus de Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken. “Het aanbod openbaar vervoer vergroot met de Ringtrambus, de Luchthaventram en de Sneltram. Dat openbaar vervoer verloopt vlotter dankzij vrije busbanen en het veilig kruisen van de Ring. We maken de Ring ook klaar voor de mobiliteit van de toekomst, zoals autonome voertuigen en nieuwe vormen van openbaar vervoer door een flexibele inrichting en eenvoudige aanpassingsmogelijkheden.”

Beter wonen en werken rond de Ring

De herinrichtig van de Ring zal ook de leefkwaliteit verbeteren van wie er woont en werkt. We verminderen het verkeer dat door de woonkernen sluipt, plaatsen geluidsschermen langs de Ring en leggen groenbermen aan. Zo pakken we geluidshinder en luchtvervulling aan.

Meer open ruimte en natuur

Rond de Ring winnen we ruimte en verbinden we natuurgebieden opnieuw met elkaar. Een uitgebreid netwerk aan natuur is goed voor mensen, dieren en planten.

Verweven participatie

Aan het huidige GRUP gingen een openbaar onderzoek en talrijke inspraakmomenten vooraf. Onderzoekers bekeken infrastructuurvarianten, milieueffecten, maatschappelijke kosten en baten, verkeersveiligheid … Burgers, bedrijven, lokale besturen, belangengroepen en actiegroepen kregen inspraak in mogelijke oplossingen. Op die manier realiseerden we een plan waar veel mensen zich kunnen in vinden en mee hun schouders onder zetten. Samen maken we de Ring klaar voor een duurzame toekomst.

Volgende stappen

Nu het GRUP definitief is vastgesteld, gaan we aan de slag om concrete ontwerpen en technische plannen uit te werken en hiervoor de nodige omgevingsvergunningen aan te vragen. Alle info hierover op werkenaandering.be/ring-noord

Meer nieuws

Graag op de hoogte blijven?

Schrijf u nu in op onze nieuwsbrief