Nieuws

16 september 2020

Vlaamse overheid roept burgers op om mee na te denken over mobiliteit van de toekomst

De Vlaamse overheid werkt aan een mobiliteitsvisie richting 2040 en roept daarvoor de hulp van de bevolking in. “We willen alle ideeën capteren die in de samenleving leven met betrekking tot onze mobiliteit”, zegt Lydia Peeters, Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken. “Om iedereen te helpen bij het nadenken over de toekomst zijn we vertrokken vanuit vier scenario’s die we in korte animatievideo’s hebben uitgewerkt. We hopen zo inspiratie te geven voor ideeën die deze mobiliteitsvisie verder kunnen verrijken.” De burgerparticipatie start vandaag 16 september en loopt tot 18 oktober. “Laat je stem dus zeker horen.”

Ruime bevraging bij verschillende stakeholders

De Vlaamse mobiliteitsvisie 2040 wordt een strategische visie op lange termijn die Vlaanderen moet helpen om de komende jaren de juiste beleidskeuzes te maken. Ze zal de krachtlijnen bevatten om de Vlaamse mobiliteit in de toekomst vlot, veilig en duurzaam te organiseren. Om zoveel mogelijk invalshoeken mee te nemen, bevraagt de Vlaamse overheid al sinds het najaar van 2019 een ruim speelveld van stakeholders: andere overheden, (academische) experten, bedrijven, vervoerregio’s, het middenveld en nu ook de inwoners van Vlaanderen. Dat participatietraject verloopt via werksessies, interviews, rondetafelgesprekken en bevragingen. De Vlaamse overheid verwerkt dit najaar alle resultaten en verrijkt de visie met de inzichten uit het stakeholderoverleg én de burgerparticipatie. Eind dit jaar gaat een ontwerp van de Vlaamse toekomstvisie naar Vlaams minister Lydia Peeters.

Vier toekomstscenario’s

Om een visie op de mobiliteit van de toekomst te ontwikkelen, heeft het beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken vier toekomstscenario’s uitgetekend: vier werelden met grote verschillen op sociaal, economisch, cultureel en politiek vlak.

Secretaris-generaal van het Departement Mobiliteit en Openbare Werken Filip Boelaert: “Die werelden zijn geen wensbeelden, maar mogelijke toekomsten die ons helpen na te denken over wat er op ons af kan komen. Zo kunnen we zicht krijgen op ontwikkelingen die een impact hebben op onze mobiliteit: autonoom rijden, digitalisering, nieuwe bedrijfsmodellen, klimaatverandering, gezondheidscrisissen, … Op basis van die inzichten kunnen we nagaan welke beleidskeuzes ‘toekomstbestendig’ zijn.”

Oproep aan de burger: laat je stem horen

Om zoveel mogelijk mensen te bereiken, zet de Vlaamse overheid in op advertenties in kranten én vooral sociale media. Teasers op Facebook en Instagram leiden bezoekers naar een online ideeënplatform dat werd opgezet in samenwerking met TomorrowLab en CitizenLab.

Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters: "Je idee geven duurt slechts 5 minuten. Ik roep alle Vlamingen op om hieraan mee te werken. Mobiliteit is van en voor iedereen. Elke inwoner van Vlaanderen is een ervaringsdeskundige. Daarom willen we een visie die ook tegemoetkomt aan de problemen en uitdagingen van onze burgers. Alleen zo kunnen we een gedeelde Vlaamse mobiliteitsvisie ontwikkelen waar iedereen zijn schouders mee wil onderzetten.” 

Mobiliteit vandaag = basisbereikbaarheid

De toekomstige mobiliteitsvisie gaat hand in hand met basisbereikbaarheid, de huidige visie op mobiliteit in Vlaanderen. Basisbereikbaarheid vertrekt vanuit een vraaggestuurd mobiliteitsaanbod waarin combimobiliteit centraal staat. Zo wil de Vlaamse overheid belangrijke maatschappelijke locaties, zoals scholen, ziekenhuizen, bedrijventerreinen en winkelcentra optimaal bereikbaar maken voor de reiziger. Tegelijk is het de bedoeling om de keuzevrijheid voor de Vlaming te vergroten door het combineren van verschillende vervoeropties te stimuleren en te faciliteren. Omdat elke regio andere behoeften heeft, is Vlaanderen voor de concrete uitwerking van basisbereikbaarheid opgesplitst in 15 vervoerregio’s.

Meer informatie

Meer nieuws

Graag op de hoogte blijven?

Schrijf u nu in op onze nieuwsbrief