Nieuws

29 juli 2022

Vlaamse Regering gaat voluit voor een future proof Ring rond Brussel

De Vlaamse regering buigt zich over de toekomst van de Ring rond Brussel. De geplande herinrichting van de Ring rond Brussel is een zege voor de duizenden pendelaars die zich elke dag van en naar Brussel verplaatsen. Daarnaast dragen de geplande ingrepen bij aan de leefbaarheid van de inwoners van de Vlaamse Rand. De herinrichting van de noordelijke Ring sluit mooi aan op eerdere investeringsprojecten van Vlaanderen. De vrije busbanen voor de Ringtrambus, de heringerichte op- en afritten, de fietssnelwegen, fietsbruggen en Hoppinpunten kaderden immers allemaal in het project ‘Werken aan de Ring’. “Met deze investeringen hebben we de hand gereikt aan het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. We nodigen hen dan ook uit om nu constructief samen te werken aan deze mobiliteit van de toekomst”, aldus Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters.

Concreet zal de Ring rond Brussel in de zone Zaventem een parallelstructuur krijgen, waar doorgaand verkeer gescheiden wordt van lokaal verkeer. In de zone Wemmel, waar de Ring minder ruimte inneemt, wordt de doorstroming geoptimaliseerd en worden op- en afritten aangepakt. Zo wordt het sluipverkeer uit de woonkernen gehaald en terug op de Ring gebracht. Aan deze keuze ging een intensief participatietraject met belanghebbenden en omwonenden vooraf.

Op basis van het ontwerp wordt een nieuw Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (GRUP) uitgewerkt door De Werkvennootschap waarin de nodige bestemmingen worden opgenomen voor de herinrichting van het noordelijke deel van de R0 en de versterking van het open ruimte netwerk.

Vlaams minister Peeters reageert opgetogen: “Met het project ‘Werken aan de ring’ stomen we de Ring rond Brussel klaar voor de toekomst. We investeren in een betere doorstroming, meer verkeersveiligheid, groenvoorzieningen en ecologische verbindingen én meer mogelijkheden voor duurzame verplaatsingen door nieuwe openbaarvervoer verbindingen en fietssnelwegen te realiseren. Zo voorzien we een miljard euro voor o.a. hoogwaardig openbaar vervoer en meer dan 115 km veilige en comfortabele fietsbaden en fietssnelwegen en dat nog vóór de grote werken starten.

Vlot verkeer versterkt de Vlaamse economie

Het project ‘Werken aan de ring’ zorgt er voor dat we ons vlotter en veiliger kunnen verplaatsen, maar ook dat onze goederen tijdig op hun plek geraken. Dit laatste is cruciaal om de logistieke keten draaiende te houden én onze geografische troef te valoriseren. Onze ligging binnen Europa is één van de grootste economische troeven van Vlaanderen. Vlot verkeer op een economische hartslagader als de Ring is dan ook van enorm belang voor de economie, de welvaart en dus het welzijn van iedere Vlaming.

Troef voor de natuur

Een extra troef is dat de nieuwe Ring minder ruimte zal innemen dan de Ring vandaag, wat erg belangrijk is in het verstedelijkt Vlaanderen. Dankzij dit project komt er 88 hectare ruimte vrij, en worden meer dan 60 ecologische verbindingen langs, over en onder de R0 gerealiseerd. Acht ingekokerde waterlopen worden opnieuw opengelegd. Daarnaast worden een heel aantal herbestemmingen voorgesteld om het open ruimtenetwerk in en rond de R0 te versterken. Met duizenden kubieke meters extra waterbuffercapaciteit is de omgeving bovendien beter beschermd bij hevige regenval.

Adviesronde volgt in het najaar

“Met deze voorgedragen inrichtingsprincipes zetten we weer een aantal belangrijke volgende stappen richting een definitieve beslissing”, aldus minister Peeters. “Na de zomer volgt een adviesronde. Dan kunnen de betrokken instanties – op lokaal, provinciaal en gewestelijk niveau – hun advies geven over het proces tot nu toe, inclusief het voorgedragen combinatie alternatief.”

Na de adviesronde wordt het ruimtelijk uitvoeringsplan voorgelegd aan de Vlaamse Regering met oog op een voorlopige vaststelling. Aan deze voorlopige vaststelling is een openbaar onderzoek gekoppeld. Dan kunnen inwoners uit de streek, organisaties en verenigingen hun opmerkingen formuleren. Na verwerking van de opmerkingen bij het openbaar onderzoek wordt het ruimtelijk uitvoeringsplan definitief door de Vlaamse Regering vastgesteld.

Meer nieuws

Graag op de hoogte blijven?

Schrijf u nu in op onze nieuwsbrief