Nieuws

8 maart 2024

​​​Vlaamse Regering maakt keuze voor herinrichting van de A12 en N177 in Aartselaar en Wilrijk-Zuid

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) zal maar liefst vijf gevaarlijke kruispunten op de A12 en N177 in Aartselaar en Wilrijk-Zuid grondig herinrichten om de veiligheid en doorstroming voor alle weggebruikers te verbeteren. In het najaar van 2023 werden drie alternatieven voorgesteld aan het grote publiek. Op 8 maart 2024 maakte de Vlaamse Regering op voorstel van de Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken haar keuze voor voorkeursalternatief A bekend. In dat alternatief worden de drie grootste kruispunten ondertunneld. De keuze werd gemaakt op basis van de onderzoeksresultaten en een zorgvuldige afweging van de drie alternatieven, na een intensief participatietraject.

​​​De Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken: “Vandaag zijn vijf kruispunten op de A12 en N177 in Aartselaar en Wilrijk-Zuid druk en onoverzichtelijk, wat de veiligheid op de A12 van Bist/Langlaarsteenweg tot en met Terbekehofdreef/Atomiumlaan in het gedrang brengt. Daarom hebben deze kruispunten een grondige upgrade nodig. Naast de optimalisatie van de veiligheid en doorstroming voor zowel fietsers, voetgangers, het openbaar vervoer, als het gemotoriseerd verkeer, moet de barrière die de A12 vormt ook zo veel mogelijk weg.”

De studieopdracht voor de herinrichting werd in november 2020 door AWV toegekend aan team A12, een samenwerkingsverband van drie studiebureaus: SBE, Antea Belgium en Transport & Mobility Leuven. DenS Communicatie ondersteunt het participatie- en communicatieproces. Actieve participatie met de gemeenschap stond in de studie namelijk centraal. Bewoners, experts en belanghebbenden werden intensief betrokken bij het proces. Dat zorgde niet alleen voor een breder begrip van lokale noden, maar droeg ook bij aan de versterking van het draagvlak voor de herinrichting. De inbreng droeg bij aan de uiteindelijke besluitvorming.

Alternatief A draagt voorkeur weg: drie korte tunnels

De doelstellingen van het project zijn ambitieus. Om eraan te voldoen zijn ingrijpende aanpassingen noodzakelijk. Daarom werden voor de realisatie van een herinrichting alle mogelijke alternatieven en gevolgen ervan op mens en milieu, grondig bestudeerd in de afgelopen drie jaar. Uiteindelijk leidde de uitgebreide studie tot drie haalbare voorkeursalternatieven waarbij de A12 deels of volledig ondertunneld wordt. Deze werden onderworpen aan een milieueffectrapportage (MER), een verkennend tunnelveiligheidsonderzoek en een maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA).

Na een zorgvuldige afweging koos de Vlaamse Regering op 8 maart 2024 voor voorkeursalternatief A als meest optimale oplossing. Hierin wordt de A12 ondertunneld met drie korte tunnels onder de grootste kruispunten. Er komt een tunnel ter hoogte van de Terbekehofdreef en Atomiumlaan, het kruispunt Cleydaellaan en Kontichsesteenweg en het kruispunt Bist en Langlaarsteenweg. Bovengronds wordt telkens een volledig conflictvrij kruispunt ingericht voor zowel gemotoriseerd verkeer als de actieve weggebruikers. In het voorstel komt er ook een aparte busbaan op de N177 en dubbelrichtingsfietspaden aan beide zijden van de rijweg. Het is het enige alternatief met twee volwaardige op- en afrittencomplexen, namelijk tussen de Atomiumlaan en Cleydaellaan en tussen de Cleydaellaan en Bist. Waar mogelijk zijn ook keerlussen voorzien op de tunneldaken.

Het gekozen alternatief biedt de beste doorstroming met een snelheid van 90 kilometer per uur op de A12, volwaardige op- en afrittencomplexen, positieve milieueffecten, een minimale barrièrewerking in centrum Aartselaar, en kortere tunnels wat de tunnelveiligheid bevordert. Het alternatief scoort ook uitstekend in de maatschappelijke kosten-batenanalyse. Om deze redenen kiest de Vlaamse Regering voorkeursalternatief A.

​​​“Het voorkeursalternatief is niet alleen gericht op het bevorderen van de verkeersveiligheid en doorstroming, maar waarborgt ook een betere toegankelijkheid voor fietsers en voetgangers. De implementatie van tunnels en specifieke verkeersregimes illustreert het streven naar een efficiënte en veilige mobiliteitsoplossing voor de regio,” gaat de minister verder.

Verder projectverloop

Nu een voorkeursalternatief gekozen is, kan AWV aan de slag om het gekozen alternatief verder uit te werken tot een uitvoerbaar plan. Dat traject doorloopt nog een heel aantal stappen voordat de herinrichting kan starten. Allereerst start het studiebureau in april 2024 met de opmaak van een unieke verantwoordingsnota. Op basis daarvan wordt vervolgens het voorontwerp technisch verder uitgewerkt om in een latere fase een omgevingsvergunning aan te vragen, met een daarbij horend finaal milieueffectrapport (project-MER). Nadien volgt nog de aanstelling van een aannemer, het vastleggen van de financiering voor het project, enzovoort.

Meer informatie

Surf naar wegenverkeer.be/A12 om meer te weten te komen over de studie, hoe het onderzoek verlopen is en de verschillen tussen de drie alternatieven.

Meer nieuws

Graag op de hoogte blijven?

Schrijf u nu in op onze nieuwsbrief