Nieuws

5 juli 2024

Vlaamse vergunning voor nieuwe brug over Maas in Maaseik is binnen

De Vlaamse Waterweg nv heeft de Vlaamse vergunningen ontvangen om de huidige Pater Sangerbrug in Maaseik te vervangen, dat meldt uittredend Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters. Het ontwerp van de nieuwe brug houdt rekening met de omgeving, zowel qua bouw, materiaalgebruik en schaal waardoor de impact ook beperkt is.

De huidige brug over de Maas werd, op basis van de onderzoeken na de Waterbom van juli 2021, door de afdeling Expertise Beton en Staal van het Departement Mobiliteit en Openbare Werken ingedeeld in de categorie 4 'dringend aan te pakken'. 

“De brug voldoet ook inzake mobiliteit, comfort en verkeersveiligheid niet meer aan de huidige standaardeisen met betrekking tot de onderlinge veiligheidsafstanden tussen verschillende verkeersstromen waardoor geopteerd werd om een nieuwe brug te bouwen ca. 75 meter stroomopwaarts gelegen”, vertelt Peeters.

Na de ondertekening van de intentieovereenkomst eind mei 2024, is nu langs Vlaamse zijde de omgevingsvergunning voor de vervanging van de Pater Sangersbrug verleend. Hiermee wordt er opnieuw een belangrijke stap gezet richting realisatie. Het is nu nog wachten op de Nederlandse vergunningen, deze worden verwacht rond de jaarwisseling 2024-2025.

In het kader van de aanvraag van de Vlaamse omgevingsvergunning vond er een openbaar onderzoek plaats van 28 maart tot en met 26 april 2024. Er werd slechts één bezwaarschrift ontvangen met betrekking tot een mogelijke conflictsituatie tussen voetgangers en fietsers binnen de nieuw aan te leggen infrastructuur en de aansluiting op bestaande fietsverbindingen. Dat bezwaar kon weerlegd worden via de voorziene plannen om conflicten tot een minimum te beperken.

Minister Peeters heeft in haar investeringsprogramma voor 2023 20 miljoen euro voor dit project voorzien. Daarnaast draagt het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) bij met een bedrag van 6.060.000 euro, als onderdeel van het Vlaamse EFRO-programma dat duurzame groei en de Europese Green Deal ondersteunt.

Waterbeheersing- en bescherming

Het project voor de Pater Sangersbrug is een project dat een impact heeft op beide oevers van de Grensmaas. 

“Bij de uitwerking van het project is enerzijds rekening gehouden met bestaande waarden en met gewenste ontwikkelingen in zowel Vlaanderen als Nederland. Anderzijds is er ook rekening gehouden met de verschillende plannen voor de Maas in functie van waterbeheersing”, aldus Peeters. 

Bij de vernieuwing van de brug wordt er zo rekening mee gehouden dat het vaar- en afvoerprofiel van de Maas in de toekomst kan worden verruimd d.m.v. een weerdverlaging aan de Nederlandse zijde.

Minder-hinder

Samen met het bouwteam TM Hye - Victor Buyck - Hoogmartens werken we ondertussen het voorontwerp uit tot een definitief ontwerp. Als alles vlot verloopt kunnen de voorbereidende nutswerken en het archeologisch vooronderzoek aan Belgische zijde aanvatten in het najaar. In het voorjaar van 2025 starten de effectieve werken, deze zullen ongeveer twee jaar duren.

De fasering in uitvoering van de werken zal zo uitgevoerd binnen de ‘minder hinder aspecten’ waarbij er steeds een doorgang voorzien is tussen België en Nederland. De oude brug wordt pas gesloopt op moment van ingebruikname van de nieuwe infrastructuur en nieuwe brug.

Meer nieuws

Graag op de hoogte blijven?

Schrijf u nu in op onze nieuwsbrief