Nieuws

18 juli 2023

Westelijke ontsluiting Waaslandhaven in laatste rechte lijn richting besluitvorming

Op 14 juli heeft de Vlaamse Regering kennis genomen van het voorontwerp projectbesluit voor de Westelijke Ontsluiting Waaslandhaven (WOW). WOW is een van de 3 pijlers van het complex project extra containerbehandelingscapaciteit Antwerpen (ECA). Dit deelproject voorziet onder andere in de aanleg van een multimodale ontsluiting (spoor, auto- en vrachtverkeer, fiets) van in de haven tot op het hoofdnet, en dat vóór de realisatie van het geplande Tweede Getijdendok. Met deze kennisname gaat de besluitvormingsprocedure van het project een nieuwe ronde in. De onderzoeksresultaten worden nu voorgelegd aan de adviesinstanties. Later, in het voorjaar van 2024, kan de ruime bevolking op haar beurt reageren tijdens een openbaar onderzoek. Verwacht wordt dat de Vlaamse Regering het dossier van de WOW in het najaar van 2024 definitief kan valideren.

Belang van extra containerbehandelingscapaciteit

De haven van Antwerpen-Brugge is onder meer gespecialiseerd in de behandeling van containers en vormt een onmisbare spil in de bevoorrading van en de export uit ons land. Deze import en export houden onze maatschappij en economie draaiende. Om de welvaart, koopkracht en werkgelegenheid in Vlaanderen te verankeren, wil de Vlaamse Regering extra containerbehandelingscapaciteit in het havengebied Antwerpen voorzien. Hiervoor startte ze in juli 2016 het complex project extra containerbehandelingscapaciteit Antwerpen (of kortweg ECA) op. ECA bestaat uit 3 onderdelen: de Westelijke Ontsluiting van de Waaslandhaven (weg, spoorweg, fietsverbinding en deel bufferlandschap), de Containercluster Linkerscheldeoever (nieuw getijdendok en logistieke terreinen) en de uitbreiding van de bestaande Noordzeeterminal op Rechterscheldeoever.

Westelijke Ontsluiting Waaslandhaven

De Westelijke Ontsluiting van de Waaslandhaven zorgt ervoor dat containers die in het geplande Tweede Getijdendok behandeld worden, vlot hun weg vinden naar het hogere (spoor)wegennet. Het houdt de realisatie in van een westelijke ontsluitingsweg, die loopt van aan het verkeerscomplex Deurganckdok-West tot aan het nieuw te bouwen verkeerscomplex Watermolen, ten oosten van Verrebroek-centrum. De bestaande fietsinfrastructuur wordt aangepast en uitgebreid. Ook de spoorontsluiting krijgt een opwaardering, om de ambitieuze spoordoelstellingen te kunnen realiseren. Zo zal het project sterk bijdragen aan een vlot en veilig verkeer van fietsers, goederentreinen, personenwagens en vrachtwagens binnen dit deel van de haven. De ambitie is om het havenverkeer weg te houden uit de dorpskernen.

Langs de westelijke ontsluiting zal een bufferlandschap de impact van de haven op de omliggende polders beperken. Het gaat om een bufferdijk met aanplant van bomen, die bovendien extra mogelijkheden voor recreatie zal bieden. Tot slot is ook de herbestemming van Putten Weiden als natuurgebied voorzien.

“Binnen het complex project ECA vinden we het erg belangrijk dat de mobiliteit (WOW) eerst op orde is voor er containers via een nieuw getijdendok de haven binnenkomen. De Westelijke Ontsluiting Waaslandhaven is daarom een op zichzelf staand en apart uitvoerbaar project van ECA. Als alles volgens plan verloopt, kunnen de werken voor WOW in de loop van 2025 starten”, legt Lydia Peeters, Vlaams minister van Openbare Werken uit. Ze vult aan: “Bij de voorbereiding van dit dossier hebben we intensief overlegd met tal van belanghebbende partijen. We hebben extra onderzoeken laten uitvoeren en ons project ook bijgestuurd om de wensen van al die partijen met elkaar te verzoenen en in te passen in onze projectdoelen.”

Verdere stappen naar de uitvoeringsfase

Het dossier voor de WOW is gebaseerd op overleg en op onderzoek, onder meer een milieueffectenrapport (MER). In het voorontwerp projectbesluit WOW is de concrete uitvoeringswijze van het project opgenomen, met een gedetailleerde projectbeschrijving, een synthese van alle onderzoeken, de wijzigingen van ruimtelijke bestemmingen en de nodige aspecten van vergunningen voor de bouw.

Deze Mededeling aan de Vlaamse Regering luidt de raadpleging van de formele adviesinstanties in. Het hele dossier waarover de adviesinstanties zich nu buigen, staat ter inzage op www.cpeca.be. Na de adviesronde volgen waar nodig nog aanpassingen. Het dossier gaat dan terug naar de Vlaamse Regering in het voorjaar van 2024. Daarna start een openbaar onderzoek waarbij de ruime bevolking zich er over kan uitspreken.

Na de zomer van 2023 volgen gelijkaardige besluitvormingsstappen voor de andere grote pijler van ECA, Containercluster Linkerscheldeoever (CCL).

Alle informatie over het project extra containercapaciteit Antwerpen vindt u op de website www.cpeca.be.

Meer nieuws

Graag op de hoogte blijven?

Schrijf u nu in op onze nieuwsbrief