Nieuws

8 november 2018

Overpopulatie everzwijnen dient dringend aangepakt

Ook in de commissie van 2 oktober laatstleden werd er nog uitgebreid gesproken over de everzwijnenproblematiek en het uitbreken van de Amerikaanse varkenspest. De landbouwsector en de jachtsector trokken deze week echter opnieuw aan de alarmbel inzake de grote everzwijnpopulatie en vragen dringend acties.

Zo pleit de Hubertus Vereniging Vlaanderen (HVV) voor een aanpassing van de regelgeving voor een intensievere jacht met minder beperkingen. De HVV gaf tevens aan op te roepen om niet alleen meer te jagen, maar ook om alle kadavers van wilde zwijnen te rapporteren.

De landbouworganisaties Boerenbond en Het Algemeen Boerensyndicaat (ABS), roepen op tot directe actie betreffende de overpopulatie van everzwijnen in Limburg en Antwerpen. Ze geven tevens aan dat de schade door de everzwijnen en de prijsdaling ingevolge de dreiging van de Afrikaanse varkenspest ervoor zorgt dat bij de meeste Vlaamse varkensboeren het water aan de lippen staat. Zij pleiten eveneens voor meer mogelijkheden voor bejaging en meer sensibilisering.

Lydia Peeters vroeg aan de minister hoe ze met deze concrete vragen van de landbouworganisaties en van de jachtsector zal omgaan, zeker wat betreft de aanpassing van de jachtregelgeving.

Minister Schauvliege gaf aan dat er al heel wat acties gebeuren om de problematiek terug te dringen. De bejagingsmogelijkheden op everzwijnen zijn al heel ruim in Vlaanderen. Daarnaast heeft men in de jachtwetgeving voorzien in coördinatie via faunabeheerzones en de wildbeheereenheid (WBE) die deze coördinatie op zich moet nemen. Toch blijft de populatie toenemen. Vandaar werd alvast de opdracht gegeven aan de gouverneurs om extra te coördineren.

Ook zijn er binnen die WBE’s een aantal koudwatersymptomen aanwezig. Men is het niet gewoon om everzwijnen te schieten. Het is dan ook heel positief dat de Hubertus Vereniging Vlaanderen dat wilt aanpakken. Er is volgens de minister wel een probleem met de terreinen van de terreinbeherende verenigingen die vaak hun terreinen niet bejaagbaar maken. Men is in gesprek om ervoor te zorgen dat ook daar die populatie kan worden aangepakt. Men zorgt er ook voor dat er drijfjachten zijn en ook de registratie van ziektes wordt goed aangepakt.

Wat het gebruik van de geluidsdempers en nachtkijkers betreft, is minister Geens bezig met een aanpassing van de federale wapenwet, aldus minister Schauvliege. Een aanpassing van de Vlaamse jachtregelgeving zou niet nodig zijn omdat er reeds afwijkingen kunnen worden toegestaan. Het zou vooral de bedoeling zijn om aan een aantal specifieke personen de toelating te geven om met een geluidsdemper en nachtkijker te jagen en dat niet algemeen toegankelijk te maken omwille van veiligheidsproblemen.

Lydia Peeters is enerzijds tevreden dat de minister alvast een vergadering heeft gepland met de gouverneurs die de everzwijnproblematiek extra zullen coördineren, maar stelt dat het allemaal nogal traag gaat en de populatie ondertussen in omvang blijft toenemen.

Anderzijds is het ook goed dat de minister één en ander wilt bekijken om tegemoet te komen aan de vragen van de jachtsector en zeker de landbouwsector die het zwaar te verduren heeft. Als er afwijkingen mogelijk zijn in de Vlaamse jachtwetgeving in verband met het gebruik van nachtkijkers en geluidsdempers is dat een goede zaak en moet daar gebruik van gemaakt worden. Indien toch zou blijken dat één en ander te beperkend is, moet de jachtwetgeving toch worden aangepast, aldus Peeters.

Verder dient absoluut ingezet te worden op responsabilisering van iedereen, zeker ook van de natuurverenigingen die natuurgebieden beheren. Zij moeten ook op hun terreinen de jacht toelaten. Overleg is uiteraard zeer belangrijk, alsook het meer en sneller betrekken van de lokale besturen bij de faunabeheerszones om de overpopulatie in te dijken, besluit Lydia Peeters.

Het volledige verslag van de actuele vraag vindt u hier: https://www.vlaamsparlement.be/plenaire-vergaderingen/1279966/verslag/1281410

Meer nieuws

Graag op de hoogte blijven?

Schrijf u nu in op onze nieuwsbrief