Nieuws

22 juni 2017

Aandacht voor bevraging woonreservegebieden: positieve en negatieve lijst

Alle lokale besturen kregen een schrijven dd07.06.2017 met als titel “bevraging naar aanleiding van de voorbereiding van een positieve en negatieve lijst voor de woonreservegebieden.” In dit schrijven wordt aangegeven dat de bestemmingsvoorraad voor wonenin Vlaanderen veel groter is dan nodig voor onze maatschappelijke behoeften een plaats te geven. De Vlaamse regering zal daarom een positieve en negatieve lijst opstellen voor de woonreservegebieden in Vlaanderen, zoals tevens reeds gesteld in de conceptnota dd. dd 08.05.2015.

Een opname in de negatieve lijst zal tot gevolg hebben dat het gebied een nieuwe bestemming krijgt als "gemengd open ruimte gebied". Dit zou –aldushet schrijven- geen financiële kosten ten laste van de gemeenten teweegbrengen doch de vergoedingsregeling zou conform de klassieke planschaderegeling ten laste van het Vlaams Gewest /Grondfonds verlopen. Verder lezen we:“na deze bevraging zal de Vlaamse regering zich op mijn initiatief beraden over de voorlopige vaststelling van de lijsten.Over de voorlopig vast gestelde lijsten volgt nog een klassiek openbaar onderzoek, waar iedereen opmerkingen kenbaar kan maken.Daarna volgt een definitieve vaststelling van de lijsten”.

De bevraging gebeurt online. Er wordt gevraagd per woonreservegebied een aantal vragen te beantwoorden, uitspraak te doen over opties over het al dan niet aansnijden en een motivering op te geven ‘bij voorkeur vanuit een combinatievan locatie bepalende ontwikkelingsprincipes in het Witboek BRV, waarvan de belangrijkste zijn ‘knooppuntwaarde en voorzieningen niveau, fysisch systeem, verweven waar het kan , scheiden waar het moet, energieuitswisseling ruimtelijk stimuleren.’

De bevraging kan ingevuld door een gemeentelijk ambtenaar, maar de antwoorden moeten bekrachtigd worden door het college van burgemeester en schepenen.

Vorige week heeft Vlaams Parlementslid Lydia Peeters hierover een vraag gesteld in het Vlaams Parlement. Zij is van oordeel dat een dergelijke aanpak en sluipende besluitvorming absoluut niet kan. Eerstens wordt hier de bevoegdheidsverdeling manifest miskend. In het verleden hebben alle lokale besturen bij de opmaak van hun ruimtelijke structuurplan uitspraak gedaan over de woonreservegebieden en dit na heel wat inspraak en overleg; Eigenaars, adviesorganen en gecoro's konden zich hierover uitspreken alvorens het structuurplan werd goedgekeurd door de gemeenteraad; Dit werk kan niet op enkele weken tijd ongedaan gemaakt worden door een beslissing van het schepencollege of ambtenaar ruimtelijke ordening, zonder enige inspraak.

Verder stoort het Lydia Peeters vooral dat hier opnieuw geraakt wordt aan eigendom van mensen zonder dat een volwaardige vergoeding voorligt; Een woonreservegebied herbestemmen naar "overige groen" impliceert een volwaardig planproces en een billijke vergoeding; Hier kan niet over één nacht ijs gegaan worden zonder dat een volwaardige compensatie voor handen is.

Tot slot stoort het Lydia Peeters dat Minister Schauvliege haar eigen uitspraken of eerdere ingenomen standpunten miskent. In het Vlaams Regeerakkoord 2014-2019 werd afgesproken dat het verantwoord aansnijden van woonuitbreidingsgebieden eenvoudiger en transparanter zou worden. Tegelijkertijd zouden woonuitbreidingsgebieden die best niet meer ontwikkeld worden, een nieuwe planologische bestemming krijgen; In de conceptnota van de VR van 8 mei 2015 wordt dit herhaald en wordt de opmaak van een positieve en een negatieve lijst voor de woonreservegebieden in Vlaanderen in het vooruitzicht gesteld; Het blijft dan twee jaar verdacht stil rond de woonreservegebieden en nu dienen lokale besturen op enkele weken tijd de ontwerplijsten op te maken. Dit kan niet.

Als Open Vld hebben wij toch nog heel wat vragen, zoals blijkt uit de discussie n.a.v. de actuele vraag in de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement op 14 juni ll.

Hierbij vindt u de link naar het verslag van 14 juni: https://www.vlaamsparlement.be/plenaire-vergaderin... en een filmpje van ACTUA TV waarin Lydia haar standpunt verduidelijkt: https://www.youtube.com/watch?v=aU7IqdkcTq0&featur...


Meer nieuws

Graag op de hoogte blijven?

Schrijf u nu in op onze nieuwsbrief