Nieuws

18 mei 2016

Decreet maakt komaf met aanslepende bouwberoepen

Dat is nefast voor de geloofwaardigheid van de overheid, voor het investeringsklimaat in Vlaanderen en voor onze economie”, zegt Axel Ronse (N-VA), die samen met Lode Ceyssens (CD&V) en Lydia Peeters (Open VLD) zojuist een voorstel van decreet indiende om de werking van de RvVB efficiënter te maken. “Vier jaar wachten op een bouwvergunning is echt te lang.”

Sinds 2009 is de Raad voor Vergunningenbetwistingen bevoegd voor de beroepen tegen (geweigerde of vergunde) bouwaanvragen. Jaarlijks ontvangt de RvVB ongeveer 800 nieuwe dossiers, maar vaak laat een uitspraak, om tal van redenen, jaren op zich wachten. Uit de periode 2009-2011 werden liefst 65 dossiers nog steeds niet afgehandeld. Minister-president Geert Bourgeois (N-VA) zorgde ervoor dat de Raad extra middelen en bijkomend ondersteunend personeel kreeg. Op 1 november 2015 traden ook bijkomende rechters in dienst. Deze extra inzet van personen en middelen moet nu eindelijk renderen, zeggen de drie parlementsleden.

Naast de operationele versterking zal hun voorstel van decreet de werking van de Raad grondig bijsturen.

Zo kan het niet verder,” zegt Lode Ceyssens (CD&V), “Het moet sneller en beter, zonder de rechtsbescherming in het gedrang te brengen natuurlijk. Het kan niet dat burgers en bedrijven meer dan 2 jaar, soms zelfs tot 4 jaar lang, moeten wachten op zekerheid over een bouwvergunning. Dat geldt ook voor derden, bijvoorbeeld buren die bezwaar hebben ingediend en jarenlang bang afwachten of een bepaald project er alsnog komt.

Met het oog op rechtszekerheid is het van groot belang dat vergunningen tijdig worden beoordeeld en afgeleverd. Lokale besturen dienen bouwaanvragen binnen de decretaal vastgelegde termijnen van 75 dagen te behandelen. Het is dan ook onaanvaardbaar dat een procedure voor de Raad van Vergunningenbetwisting zelfs langer dan twee jaar kan duren. Bovendien zijn er momenteel zelfs nog zaken hangende, die ruim 6 jaar geleden voor de Raad voor Vergunningenbetwisting werden ingeleid, hetgeen echt niet kan en onmiddellijk bijsturing vereist. " zegt Lydia Peeters (Open Vld), tevens burgemeester van Dilsen-Stokkem.

In het voorstel van decreet dat de drie parlementsleden in het Vlaams Parlement indienden, worden de procedures en de interne organisatie bij de RvVB aangepast. Hierdoor zullen beslissingen minder lang op zich laten wachten.

De belangrijkste wijzigingen zijn:

  • 1.het verbeteren van de spoedprocedure (zonder pleidooien) om te bepalen of beroepenkennelijk ontvankelijk zijn;
  • 2.er komt een rechtsplegingsvergoeding voor wie een zaak verliest en een verhoging van het rolrecht;
  • 3.wie bij de Raad in beroep gaat wegens een bepaalde onwettigheid, moet aantonen dat hij dat hij/zij effectief benadeeld wordt door die onwettigheid en dus belangenschade lijdt;
  • 4.de Raad krijgt een beperkte substitutiebevoegdheid, waardoor hij zich in sommige gevallen in de plaats van de vergunningverlenende overheid kan stellen;
  • 5.de Raad krijgt ook de mogelijkheid om in een arrest meteen een dwangsom op te leggen. De verzoekende partij zal hiervoor dus geen aparte procedure moeten opstarten. Dit decreet herbevestigt deze procedure nadat de Raad van State ze in twijfel had getrokken;
  • 6.overheden die een stilzwijgende weigering toepassen kunnen (tenzij overmacht) geen dossier meer inleiden bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen;
  • 7.ten slotte krijgt de Raad ook de mogelijkheid om schorsing en vernietiging in één arrest te vellen, terwijl dit vroeger in twee aparte procedures moest.

Ronse: “Door deze voorstellen zal de doorlooptijd van de dossiers bij de Raad verkorten. Door het invoeren van de belangenschade en een rechtsplegingsvergoeding zal het aantal opportuniteitsberoepen afnemen, zodat de Raad zich zal kunnen buigen over de inhoudelijk echt belangrijke dossiers.”

Veel tijd is er niet: op het moment dat de omgevingsvergunning van start gaat, begin 2017, moeten deze elementen al in werking zijn, want vanaf februari 2017 wordt de Raad voor vergunningsbetwistingen ook bevoegd voor beroepen inzake milieudossiers. “Tijd voor de Raad voor Vergunningenbetwistingen versie 2.0,” aldus Ronse.

Meer nieuws

Graag op de hoogte blijven?

Schrijf u nu in op onze nieuwsbrief