Nieuws

3 juli 2017

Decretale aanpassing voor het houden van paarden voor hobbydoeleinden

In 2002 zorgde toenmalig minister bevoegd voor ruimtelijke ordening, de heer Dirk Van Mechelen, voor een omzendbrief 2002/01 met richtlijnen voor aanvragen voor particuliere paardenstallingen. Deze omzendbrief was duidelijk, maar werd recent door Minister Schauvliege ingetrokken na een aantal uitspraken door het grondwettelijk hof en de raad voor vergunningenbetwistingen. Deze stelden in enkele arresten dat het houden van paarden voor hobbydoeleinden strijdig is met de bestemming "agrarisch gebied".

Een decretale aanpassing werd dus noodzakelijk.

Ondanks herhaalde verzoeken aan Minister Schauvliege bleef een nieuwe regeling tot op heden uit. Vandaar dat de meerderheidspartijen recent een amendement indienden op de codextrein, om alsnog tot een soepelere regeling te kunnen komen.

Via dit amendement wordt het mogelijk om in agrarisch gebied één stal voor weidedieren te vergunnen, onder volgende voorwaarden:

1° De stal wordt volledig opgericht binnen een straal van vijftig meter van een hoofdzakelijk vergunde of vergund geachte residentiële woning of bedrijfswoning;

2° De stal heeft een maximale kroonlijsthoogte van 3,5 meter;

3° De stal heeft een maximale vloeroppervlakte van 200 vierkante meter;

Bij de beoordeling van vergunningsaanvragen wordt rekening gehouden met de landschappelijke inpasbaarheid in het gebied.

Vlaams Volksvertegenwoordiger Lydia Peeters heeft tijdens meerdere overlegvergaderingen nog getracht tot een verdere versoepeling te komen, maar daar wilden de andere meerderheidspartijen niet van weten.

Gezien deze regeling een eerste stap in de goede richting is, heeft Lydia Peeters dit amendement mee ondertekend en ingediend.

"In de toekomst zullen we de verzuchtingen van de vele paardenliefhebbers blijven opvolgen. Straks moet er alleszins ook een initiatief volgen richting de professionele paardensector. Het Witboek BRV vermeldt ook trouwens dat een regelgevend kader moet uitgewerkt worden voor paardenhouderij. Ben alvast benieuwd wat op dit vlak straks in het ontwerp BRV staat", besluit Peeters.

Meer nieuws

Graag op de hoogte blijven?

Schrijf u nu in op onze nieuwsbrief