Nieuws

10 december 2019

Dilsen-Stokkem investeert in duurzame, dynamische toekomst

De gemeenteraad en de raad van maatschappelijk welzijn van Dilsen-Stokkem hebben op 9 december 2019 het beleidsplan en de bijhorende meerjarenplanning voor de periode 2020-2025 goedgekeurd.

Financiële situatie van Dilsen-Stokkem

De budgettaire situatie van Dilsen-Stokkem is positief. De stad is financieel gezond en heeft een sluitend meerjarenplan. De bestaande belastingen blijven ongewijzigd en er komen geen nieuwe belastingen. Verder wordt de schuld afgebouwd en komt er ruimte vrij voor nieuwe investeringen in diverse beleidsdomeinen.

Concreet blijft de aanslagvoet op de personenbelasting gehandhaafd op 8% en blijven ook de opcentiemen op de onroerende voorheffing met 810 onveranderd.

De schuld wordt meer dan gehalveerd van 11,8 miljoen euro in 2020 naar zo’n 5,1 miljoen euro in 2025, wat betekent dat in de nieuwe planperiode de schuld per inwoner daalt van +- 576 euro in 2020 naar 249 euro in 2025.

Desondanks wordt er heel wat geïnvesteerd de komende jaren, meer bepaald in verkeersveiligheid, toerisme, cultuur, onderwijs, sport en de strijd tegen kinderarmoede. Het totale investeringsvolume bedraagt ruim 29 miljoen euro in de volledige planperiode, waarvoor het stadsbestuur rekent op zo’n 5 miljoen euro aan subsidies!

4 beleidsdoelstellingen – 5 prioritaire actieplannen

Er werd bij de opmaak van het meerjarenplan gekozen voor een aantal duidelijke beleidsdoelstellingen die de kapstok zullen vormen van het beleid tijdens de komende jaren. Deze kapstok of het zogenaamde ‘klavertje 4’, bestaat uit 4 beleidsdoelstellingen: duurzame stedelijke ontwikkeling, warme verbindende samenleving, kansarmoede & woonzorg en facilitair beheer.

De opmaak door stad en OCMW van een 196 pagina’s tellende omgevingsanalyse vormde de basis voor de keuze van deze beleidsdoelstellingen en een aantal prioritaire actieplannen. De 5 prioritaire actieplannen worden hieronder toegelicht.

1. Verkeersveiligheid

De stad wil zorgen voor een omslag inzake langzaam verkeer en inzetten op het comfort en de veiligheid van voetgangers en fietsers, in nauw overleg met de scholen en aan de hand van de opmaak en uitvoering van een uitgebreid fietsplan. Daarnaast gaat er ook veel aandacht naar sensibilisering.

Meer fietsen en wandelen zorgt immers voor een betere fysieke en mentale gezondheid, een beter leefmilieu en een verkeersveilig Dilsen-Stokkem.

2. Uitbouw De Wissen

Het Maascentrum De Wissen wordt uitgebouwd tot een hedendaags belevingscentrum, waardoor het Maascentrum kan fungeren als de hoofdtoegangspoort voor het Rivierpark Maasvallei.

Hierbij komt de focus niet meer te liggen op het statische museumbezoek, maar op een actieve en leerrijke ervaring waarbij de relatie met het aanwezige natuurgebied en het ruimere RivierParklandschap centraal staat. Het is belangrijk dat het bezoekerscentrum de bezoeker warm maakt voor het verhaal van de Maas, waarop een actieve ontdekking in het natuurgebied Negenoord en het RivierPark Maasvallei volgt.

Er zal een nieuw paviljoen gebouwd worden tussen De Wissen en het toeristisch fietspad over de winterdijk. Dit gebouw zal een open karakter krijgen en zich openstellen naar de dijk en de oude Maas, waardoor het een zeer uitnodigend karakter krijgt.

3. Nieuw ontmoetingscentrum ‘De Faar’

Aan het plein Ter Motten in Dilsen, aansluitend op de bibliotheek, wordt er een nieuw eigentijds centrumgebouw voor cultuur, onderwijs en ontmoeting gerealiseerd. Het stedelijk hart van Dilsen-Stokkem kan zo letterlijk en figuurlijk de spil vormen tussen de scholen, de bibliotheek, de kunstacademie en podiumkunsten. Een gebouw voor alle inwoners en bezoekers van Dilsen-Stokkem, groot en klein, jong en oud.

‘De Faar’ zal de buitenruimte op het plein verbinden met een sfeervolle binnenruimte met theaterzaal, waar de bezoeker een warm welkomgevoel krijgt en waar creativiteit, ontspanning en interactie alle ruimte krijgen. Een ongedwongen ontmoetingsruimte voor iedereen met een hart voor onze mooie stad.

4. Outdoor sport- en speelfaciliteiten

Eigentijdse sportinfrastructuur en buitenspeelfaciliteiten leveren ongetwijfeld een positieve bijdrage aan een warme, verbindende en gezonde samenleving.

De uitbouw van nieuwe en het optimaliseren van bestaande outdoor sport- en speelfaciliteiten, zowel binnen als buiten clubverband, is dan ook een prioritaire doelstelling. Zo worden in overleg met de actieve voetbalclubs de noden in kaart gebracht. Er zal ook een inventaris opgesteld worden van alle bestaande sportinfrastructuur en -accommodaties. Die inventaris vormt de leidraad voor een plan van aanpak voor de nodige verbeteringswerken.

Specifieke aandacht is er ook voor de speelpleinen en speeltoestellen in de diverse deelgemeenten. Waar nodig zullen deze verbeterd, aangepast of nieuw aangelegd worden.

Het voorkomen en bestrijden van armoede en kansarmoede bij kinderen en jongeren vergt een multidimensionele aanpak. In onze stad groeit 14% van de kinderen op in armoede of lopen het risico om in armoede op te groeien.Opgroeien in (kans)armoede heeft een weerslag op verschillende levensdomeinen zoals gezondheid, onderwijs, opvoeding, welbevinden, huisvesting, leefomgeving en materieel welzijn. Een planmatige aanpak van kinder(kans)armoede om sociale uitsluiting te vermijden is noodzakelijk.

Dilsen-Stokkem wil een warm hart hebben voor alle kinderen, en hen zo veel mogelijk kansen geven om hun talenten te ontwikkelen en te ontplooien. Investeren in onze kinderen en in de ondersteuning van gezinnen maakt onze hele samenleving beter en gelukkiger.

Partnerschappen aangaan en zowel formele als informele netwerken uitbouwen om armoede en kansarmoede aan te pakken is dan ook een uitdaging die onze stad ten volle wil aangaan.

Overige belangrijke investeringen

Naast de investeringen in deze 5 prioritaire actieplannen, heeft de stad uiteraard ook nog aandacht voor heel wat andere beleidsdomeinen. Zo zal er ruim geïnvesteerd worden in een aantal rioleringsprojecten en kleine netuitbreidingen waardoor de rioleringsgraad in 2025 in Dilsen-Stokkem 99% zal bedragen. Ook het jaarlijkse reguliere onderhoud van gebouwen en wegen en het vernieuwen en vergroenen van het openbaar domein staan hoog op de agenda. Bijkomend zal er ook nog een grondige renovatie gebeuren van het zwembad van Rotem en staat er een nieuwe aankoop gepland van een aantal elektrische voertuigen.

Dilsen-Stokkem blijft ook investeren in kwaliteitsvolle sociale dienstverlening en woonzorg. Zo zal het OCMW een belangrijke actor blijven op het vlak van gezinszorg en aanvullende thuiszorg. Het lokaal dienstencentrum wordt uitgebreid en zal nog meer buurtgerichte accenten leggen. Het woonzorgcentrum, serviceflats en assistentiewoningen zullen ook in deze beleidsperiode een referentiepunt op vlak van kwaliteitszorg blijven.

Tot slot zal er geïnvesteerd worden in een klantvriendelijke organisatie en modern personeelsbeleid, want onze medewerkers zijn het belangrijkste kapitaal in onze organisatie.

Steun verenigingsleven blijft gelijk – waarde buurtcheque stijgt

Belangrijk ook om mee te geven is dat alle subsidies en toelagen aan het verenigingsleven en adviesraden ongewijzigd blijven. Bovendien zal de stad de waarde van de buurtcheque verhogen van 100 naar 150 euro. We merken dat straat- en wijkfeesten in de lift zitten en voor gezelligheid en een samenhorigheidsgevoel zorgen. Met deze extra financiële ondersteuning willen we onze waardering laten blijken en aantonen dat we deze wijkorganisaties een warm hart toedragen.

Inspraak en participatie

Dilsen-Stokkem wil ook focussen op een kindvriendelijk beleid en werken aan de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties zoals duurzaamheid, klimaat, gezondheid en welzijn. Deze doelstellingen lopen als een rode draad doorheen het volledige meerjarenplan.

Het stadsbestuur hoort ook graag van haar inwoners. Het voorbije jaar werden tal van info- en inspraakmomenten georganiseerd en ook doorheen de komende jaren wil de stad aandacht houden voor ideeën en inbreng van jong en oud, via verschillende participatiemomenten. Stap dus zeker mee in de acties en initiatieven die de stad hierrond zal ondernemen of laat van je horen als je zelf originele suggesties hebt!

Meer nieuws

Graag op de hoogte blijven?

Schrijf u nu in op onze nieuwsbrief