Nieuws

20 januari 2017

Duidelijkheid rond de inwerkingtreding van de omgevingsvergunning.

Er is al geruime tijd sprake van de invoering van een digitale omgevingsvergunning. De samenvoeging van de bouwvergunning en milieuvergunning in één omgevingsvergunning werd goedgekeurd bij decreet van de Vlaamse regering van 25 april 2014, nu bijna drie jaar geleden.

Op 13 februari 2015 en 27 november 2015 volgden de nodige uitvoeringsbesluiten. Dit laatste besluit werd gepubliceerd op 23 februari 2016 en bepaalde dat de omgevingsvergunning in werking treedt één jaar na publicatie, hetzij dus 23 februari 2017.

De laatste maanden gonsde het echter van geruchten dat de datum niet haalbaar zou zijn. Nu eens zou VVSG aan de alarmbeltrekken, dan weer de softwareleveranciers; Telkens als de minister daarover geïnterpelleerd werd, was het antwoord dat de datum van 23 haalbaar was; (zie commissie leefmilieu 20 september 2016)

Daar kwam dinsdag plots verandering in: Minister Schauvliege kondigde in de commissie Leefmilieu onverwacht aan dat ze op vraag van “het veld” een voorstel heeft uitgewerkt van een getrapte invoering van de Omgevingsvergunning: eerst de Vlaamse vergunningen en per 1 juni voor elke reguliere vergunning. De Minister antwoordde: We hebben heel veel overleg gehad, ook met het veld zelf, onder andere met de lokale besturen, en daarbij hebben we kunnen vaststellen dat niet alle besturen zich klaar voelen om op 23 februari de vergunningsaanvragen digitaal te behandelen. Daarom ben ik van plan om vrijdag aan de Vlaamse Regering voor te stellen de digitale omgevingsvergunning getrapt in te voeren. De vraag komt dus vanuit het veld zelf. (zie http://docs.vlaamsparlement.be/docs/handelingen_commissies/2016-2017/commLEE-20170117-1105432.pdf)

Deze aankondigen was verrassend gezien de eerdere uitspraken van de minister. Bovendien roept een dergelijk gedifferentieerd systeem onmiddellijk praktische vragen op (quid het inzagerecht, het openbaar onderzoek, de adviesregeling als men niet op het Vlaams digitaal platform kan edm). Het vereist daarenboven een aantal legistieke aanpassingen, waaromtrent nog geen ontwerpen circuleren. Verder is er ook geen garantie op een vlotte inwerkingtreding per 1 juni, zeker voor die lokale besturen die nooit de digitale sprong maakten.

De Vlaamse regering besliste vandaag om het voorstel van getrapte inwerking treding niet te weerhouden en dat dus op 23 februari 2017 de omgevingsvergunning in werking treedt. Wel wordt de mogelijkheid geboden aan lokale besturen die 23 februari niet haalbaar achten om éénmalig een uitstel aan te vragen tot 1 juni. Dat uitstel heeft geen gevolgen voor de belangrijke vernieuwingen van de omgevingsprocedure. Hiermee zorgt de Vlaamse Regering voor duidelijkheid.

23 februari zal snel zijn, en wellicht zullen er bij aanvang wel wat kinderziektes zijn; Maar pas door effectief van start te gaan kan men snel tot een vlotte werking komen, aldus Lydia Peeters;

Het is nu aan de Vlaamse regering om snel werk te maken van nog een aantal legistieke aanpassingen: Op 23 december 2016 keurde de Vlaamse regering een ontwerp van besluit tot een aantal wijzigingen van het Omgevingsvergunningenbesluit goed. Dit besluit omvat een aantal technische rechtzettingen maar ook een aantal inhoudelijke wijzigingen rond termijnen.

Feit is dat bijna drie jaar na goedkeuring van het decreet van de omgevingsvergunning, de inwerkintreding in zicht is.

Meer nieuws

Graag op de hoogte blijven?

Schrijf u nu in op onze nieuwsbrief