Nieuws

4 december 2017

Goedkeuring 'Codextrein' in Vlaams Parlement

De 'codextrein' is een omvangrijk decreet en het voert talrijke wijzigingen door aan de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, de regeling met betrekking tot de omgevingsvergunning, de regelgeving met betrekking tot handhaving en diverse andere decreten. Een aantal elementen in dit ontwerpdecreet werden geamendeerd, zowel op technisch als op inhoudelijk vlak, amendementen die we met onze fractie toejuichen en onderschrijven.

Hieronder vindt u beknopt de belangrijkste wijzigingen in de regelgeving.

Meer doen met minder ruimte

Dit decreet zet een aantal stappen in de goede richting om de verhoging van ruimtelijk rendement mogelijk te maken: meer doen met minder ruimte is een principe dat we allemaal onderschrijven en is één van de belangrijke pijlers richting het Ontwerp BRV dat er straks aankomt. Inzetten op ruimte voor wonen via verdichting, renovatie en hergebruik met voldoende aandacht voor de leefkwaliteit is dan ook belangrijk voor de toekomst.

Er komt dan ook een decretale basis voor de opmaak van het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen en de provinciale en gemeentelijke beleidsplannen.

Verder worden er een aantal administratieve vereenvoudigingen ingevoerd voor wijziging van bestaande voorschriften in verkavelingen en RUP’s en BPA’s:

  • De procedure om een verkavelingsvoorschriften te wijzigen kan eenvoudiger: een eigenaar moet niet langer rondgaan om handtekeningen in te zamelen van andere eigenaars. De gemeente zal aanpalende eigenaars aangetekend aanschrijven en andere eigenaars per gewone brief.
  • Er komt een ruimer kader voor zorgwoningen: ook in zonevreemde gebouwen en binnen een verkaveling die geen tweewoonst toelaat wordt dit mogelijk. Slechts één van beide inwonenden moeten zorgbehoevend of bejaard zijn.

-Verkavelingsvoorschriften ouder dan 15 jaar, gelden niet meer als een weigeringsgrond voor aanvragen tot stedenbouwkundige vergunning.

-Verouderde voorschriften in bestaande BPA’s en gemeentelijke RUP’s ouder dan 15 jaar kunnen eenvoudiger afgeschaft.

Watergevoelige overstromingsgebieden

Gebieden die waterziek zijn wil men in de toekomst vrijwaren voor bebouwing; Daartoe wil de Vlaamse regering een kaart opstellen. Via een amendement kon onze fractie bekomen dat deze kaart slechts definitief rechtsgevolgen kan hebben, wanneer er een volwaardige vergoedingsregeling voor handen is.

Iedereen kent het slechte verhaal rond de boskaart die zonder vergoedingsregeling werd vastgelegd. Onze fractie pleit hier voor inspraak, rechtszekerheid en bescherming van eigendomsrechten. Het onbebouwbaar maken van gebieden kan maar mits volwaardige vergoeding van de reële verkoopwaarde;

Hiervoor is het overigens nog wachten op het Instrumentendecreet.

Mogelijkheden binnen landschappelijk waardevol agrarisch gebied

Landbouwbedrijven kunnen in de toekomst vergund worden in landschappelijk waardevol agrarisch gebied, mits randvoorwaarden voor het behoud van karakteristieke landschapselementen.

Mogelijkheden voor historisch gegroeide tuincentra

Door schaalvergroting en branchvervaging liggen een aantal historisch gegroeide tuincentra in agrarisch gebeid en zijn dus zonevreemd.

Deze krijgen nu de mogelijkheid om toch op hun locatie een vergunning te bekomen en zelfs uit te breiden onder voorwaarde dat de situatie historisch gegroeid is, een herlocalisatie niet mogelijk is door specifiek ruimtegebruik, er voldoende band is met agrarisch gebied en het inpasbaar is op de huidige locatie.

Rechtszekerheid rond reservatiestroken.

Voor een groot deel van de reservatiestroken, stroken gereserveerd voor uitbreiding van bvb waterwegen, is vandaag de kans reëel dat de voorziene werken van openbaar nut nooit zullen worden gerealiseerd. Eigenaars van percelen gelegen binnen deze reservatiestroken, zijn evenwel reeds jaren in onzekerheid en kunnen maar werken uitvoeren na gunstig advies van talloze bevoegde instanties en mits afstand van de gerealiseerde meerwaarde een aantal werken worden uitgevoerd. Bovendien blijft onteigening steeds tot de mogelijkheden behoren waardoor deze percelen nagenoeg onverkoopbaar zijn. Met deze aanpassing wordt de Vlaamse regering gemandateerd om tegen uiterlijk tegen 31 december 2018 te bepalen welke reservatiestroken kunnen worden opgegeven. Door de opheffing krijgen deze percelen opnieuw de bestemming volgens de grondkleur van het plan van aanleg.

Gevelisolatie

Gevelisolatie is van belang met het oog op energie-optimalisatie en-efficiëntie en moet kunnen voor alle woningen, ook zij die zonevreemd liggen en waar geen toename van het volume is toegelaten. Daarom wordt bepaald dat het aanbrengen van gevelisolatie tot 26cm dik niet beschouwd wordt als een uitbreiding van het bouwvolume.

Opnieuw een regeling voor weidedieren buiten beroepslandbouw.

De omzendbrief van Dirk Van Mechelen van 2002 kan helaas niet meer dienen als rechtsgrond voor het vergunnen van stallen voor weidedieren in agrarisch gebied. Met het voorliggend amendement wordt een oplossing geboden voor hobbyisten of personen die weidedieren willen onderhouden buiten een beroepslandbouw. Deze oplossing geeft aan dat er binnen een straal van 50m in woongebied en met een max vloeroppervlakte van 120m² per ha grasland en een absoluut maximum van 200m² een stal voor weidedieren kan gebouwd worden in agrarisch gebied;

Dit is alleszins een eerste stap in goede richting zowel voor paardenliefhebbers als voor de paarden of weidedieren zelf. Helaas is de regeling van de omzendbrief nog niet volledig terug.

Beperken van beroepsprocedure.

Geen gemotiveerd bezwaar indienen in tijdens het openbaar onderzoek, verhindert dat men alsnog in actie onderneemt door in beroep te gaan. De inspraakmogelijkheid wordt net georganiseerd om de overheid toe te laten om met kennis van zaken te beslissen.

Ook in Nederland – toch vaak een gidsland op vlak van Ruimtelijke Ordening – geldt dat wie geen bezwaar indient tijdens het openbaar onderzoek, verzaakt aan zijn beroepsmogelijkheid.

Geen boete voor lokale besturen bij niet-naleving van beslissingstermijn

In het ontwerpdecreet werd deze boete voorzien. Gezien uit monitoring blijkt dat er slechts 0,27% stilzwijgende weigeringen zijn en er bovendien nog heel wat problemen zijn op het digitale omgevingsloket, zodat vertragingen vaak buiten de wil van lokale besturen gebeuren, lijkt het volgens Open Vld niet aangewezen om gemeenten te beboeten indien ze er niet in zouden slagen hun aanvragen tijdig digitaal te laten behandelen.

Uitstel integratie handelsvestigingsbeleid in de omgevingsvergunning

Ten slotte werd er een amendement ingediend voor het verdagen van de ingangsdatum voor de socio-economische vergunning; Normaal zou deze per 1 januari geintegreed worden in de OV, hetgeen een goede zaak zou zijn voor KMO en het bedrijfsleven. Helaas is de datum nu niet haalbaar en vreest men teveel problemen op het nu als slecht functionerend Omgevingsloket;

We hopen alleszins dat de Vlaamse regering niet talmt in het zoeken naar oplossingen en snel werk maakt van een goed werkend en performant omgevingsloket waar ook socio –economische vergunningen en vegetatiewijzigingen mee kunnen afgeleverd.

Publicatie & inwerkingtreding

De meeste bepalingen van de Codextrein treden in werking de 10de dag na publicatie in het Belgisch Staatsblad. Voor sommige bepalingen dient de Vlaamse Regering echter nog de datum van inwerkingtreding te bepalen.

Meer nieuws

Graag op de hoogte blijven?

Schrijf u nu in op onze nieuwsbrief