Nieuws

16 februari 2018

Nieuws over projectgrindwinning in Elerweerd

Op initiatief van het Regionaal Landschap Kempen en Maasland (RLKM) en CVBA Steengoed Projecten werd in 2011 een projectvoorstel inzake projectgrindwinning in Dilsen-Stokkem en Maaseik ingediend bij het projectgrindwinningscomité (PGC) en vervolgens bij de Vlaamse regering. Het doel van dit project is tweeledig: rivierbeveiliging en natuurcreatie.

De Vlaamse Regering keurde het projectvoorstel ‘Elerweerd’ als maatschappelijk project van groot openbaar belang goed op 19 juli 2013. Vervolgens werd een procedure tot de opmaak van een Gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) Elerweerd opgestart. Deze procedure nam enkele jaren in beslag.

Op 31 maart 2017 kon het GRUP Elerweerd voorlopig vastgesteld worden en startte het openbaar onderzoek. Ook de gemeenteraad van Dilsen-Stokkem heeft zich over het dossier uitgesproken en verleende op 12 juni 2017 een positief advies.

Als lid van de vzw PGC (Projectgrindwinningscomité) heeft Lydia Peeters dit dossier van bij aanvang opgevolgd. Het dossier of projectvoorstel heeft een maatschappelijke meerwaarde met name rivierbeveiliging en natuurontwikkeling. Met dit projectvoorstel wordt immers gezorgd voor een verbreding of verruiming van het rivierbed van de Maas. Dit wordt gedaan door het graven van tal van nevengeulen en hoogwatergeulen, of met andere woorden een weerdverlaging. Hierdoor is er minder kans op overstromingen en/of hoge waterstanden. Bij het uitgraven van deze geulen komt er grind vrij dat wordt afgevoerd via de aangelegde transportband die momenteel dienst doet voor het project Boyen-Veurzen, eveneens een rivierbeschermingsproject. Tegelijk wordt gezorgd voor extra natuurcreatie. Ruim 160 ha landbouwgebied wordt herbestemd naar natuurgebied. Dit natuurgebied sluit aan op de andere natuurgebieden en werd opgenomen in het project Rivierpark Maasvallei.

Daarnaast heeft het projectvoorstel ook aandacht voor het landschap en de erfgoedwaarden, het toerisme, en flankerende maatregelen voor de landbouw, waaronder een irrigatieproject. Het stadsbestuur heeft bijkomend aangedrongen op recreatief medegebruik in de gebieden: de gebieden moeten toegankelijk blijven voor zachte recreatie, waaronder wandelen, vissen, fietsen edm.

Op vrijdag 2 februari 2018 heeft de Vlaamse Regering het GRUP Elerweerd definitief goedgekeurd. Op grond van dit GRUP kunnen de projectindieners nu starten met de aanvraag van een omgevingsvergunning. Zij hebben de intentie om te starten met de uitvoering van het project in 2019. De werken zullen 15 à 20 jaar duren. Voor de jaarlijkse productie wordt uitgegaan van vermoedelijk 1 à 1,2 mio ton toutvenant of grind. De totale ontginningszone is 160 ha groot, waarvan 67% op grondgebied Dilsen-Stokkem en 33% op grondgebied Maaseik.

Meer nieuws

Graag op de hoogte blijven?

Schrijf u nu in op onze nieuwsbrief