Nieuws

13 juni 2018

Heilderveld: weldra start de verkoop van de bouwkavels

Planproces

Voor het gebied Heilderveld in het centrum van Dilsen, heeft de stad een ruimtelijk uitvoeringsplan opgemaakt. Het betreft een gebied van ruim 3ha. Planning. Dit woonuitbreidingsgebied werd in 2006 vrijgegeven.In eerste instantie liep er een privé-initiatief om het gebied te ontwikkelen.Gezien dit uiteindelijk niet lukte, heeft de stad initiatief genomen voor de opmaak van een Gemeentelijk Ruimtelijk uitvoeringsplan om het gebied zelf te kunnen ontwikkelen. Dit GRUP Heilderveld werd goedgekeurd op 18 juli 2013.

De verkavelingsvergunning werd afgeleverd in juni 2015. Hierin werd het wegtracé vastgelegd en de voorschriften voor de diverse kavels. Het gaat om een 54-tal bouwkavels met een mix van halfopen, gesloten en open bebouwing.Er zijn ook enkele projectzones die via een wedstrijdprocedure op de markt kunnen gebracht.

De verkaveling geeft ook de mogelijkheid aan de Freinetschool om uit te breiden. Ook de site van molen De Wachter is mee opgenomen in het plan. Deze site is beschermd als dorpsgezicht, waardoor er beperkte ontwikkelingsmogelijkheden zijn. Aan de zijde van de Soerenbosweg zijn beperkte bouwmogelijkheden voorzien in functie van woningbouw, als afwerking van de bestaande aanwezige bebouwing.

Er wordt verder voorzien in een uitbreidingszone voor het kerkhof en een extra parkeerplein voor het centrum van Dilsen. Dit wordt een landschappelijke parking deels in waterdoorlatende betonstraatstenen en deels graskunstofplaten en is bereikbaar via de Soerenbosweg. Hiermee komen er ruim 90 parkeerplaatsen bij, waarvan een 6-tal mindervalide parkeerplaatsen.

Archeologisch onderzoek

Het archeologisch onderzoekheeft gezorgd voor heel wat vertraging en extra kosten in dit dossier: In een eerste fase, werd in maart 2016 doormiddel van proefsleuven een onderzoek gedaan. Deze opdracht was gegund aan ARON. Hierbij werden 34 vondsten en 51 archeologische sporen aangetroffen.

Er volgde een tweede fase door middel van peilboringen. Dit onderzoek leverde niets op. Toch eiste de dienst erfgoed een derde onderzoek en dit door afgravingen. In deze derde fase werd door de archeologen een waterput uit de late Bronstijd gevonden en opgegraven. De waterput werd voor verder onderzoek naar een laboratorium gestuurd voor wetenschappelijk onderzoek.

Er volgde dan verplicht een vierde fase met afgravingen op het gebied ten westen van de Soerenbosweg. Dit betekende een nieuwe aanbestedingsprocedure en opnieuw vertraging. De opdracht werd gegund aan VEC. Dit onderzoek duurde tot februari2018 en leverde op enkele kleine sporen na, niets vermeldenswaardigs op.

Voor het resterend deel volgt weldra een vijfde fase in het archeologisch onderzoek en dit op de locaties waar de woningbouwprojecten komen. Deze vijfde fase werd eveneens gegund aan de firma VEC, Vlaams Erfgoed Centrum. De kosten worden geraamd op 50.000 euro. Hiermee komt het totaal kostenplaatje voor erfgoed op ruim 190.000 euro en een vertraging van ruim 2 jaar;

Wegeniswerken en nutsinfrastructuur.

Voor de ontsluiting werd een nieuwe en extra toegangsweg voorzien via de Europalaan. De lastvoorwaarden voor de infrastructuurwerken, wegenis en rioleringswerken en nutsleidingen, werd goedgekeurd op de gemeenteraad van maart 2016. De werken werden gegund aan Goijens Wegenbouw voor een bedrag van 593.266 euro. Gezien het archeologische onderzoek kond de firma Goyens slechts eind 2017 (november) starten met de wegeniswerken.

Verkoop bouwkavels

Gezien het vlot verloop van de wegenis en infrastructuur werken en gezien het einde van het archeologisch onderzoek in zicht is, heeft het stadsbestuur recent beslist om de verkoop procedure voor 21 bouwkavels op te starten. Op zaterdag 23 juni 2018 volgt een infomarkt tussen 9u-11u voor eventueel kandidaat-kopers of geïnteresseerden.

De termijn voor inschrijving start op 21 juni en loopt tot 20 juli.

De kavels worden terug verkocht conform het bestaande punten systeem.

Naast de nieuwe ontsluitingsweg was in het verkavelingsplan een projectgebied ingetekend als poort tot het Heilderveld. In het kader van een wedstrijdprocedure werd het perceel toegewezen aan Matexi die er een groepswoning bouw project zal bouwen.

Meer nieuws volgt op de infomarkt van 23 juni. Allen welkom.

Hieronder vindt u een overzicht van de kavels die verkocht worden met overzicht van oppervlakte en prijs :

Nr.

Verkavelingslot

Oppervlakte

Prijs (excl. Kosten)

1

1

4a 87ca

58.440 euro

2

2

5a 06ca

60.720 euro

3

3

5a 40ca

64.800 euro

4

4

4a 74ca

56.880 euro

5

5

4a 92ca

59.040 euro

6

6

5a 08ca

60.960 euro

7

7

5a 73ca

68.760 euro

8

8

6a 54ca

78.480 euro

9

9

4a 56ca

54.720 euro

10

10

4a 56ca

54.720 euro

11

11

4a 18ca

50.160 euro

12

12

4a 18ca

50.160 euro

13

13

4a 56ca

54.720 euro

14

14

4a 95ca

59.400 euro

15

20

5a 63ca

67.560 euro

16

21

5a 26ca

63.120 euro

17

22

5a 26ca

63.120 euro

18

23

5a 26ca

63.120 euro

19

24

5a 24ca

62.880 euro

20

25

5a 26 ca

63.120 euro

21

26

5a 21ca

62.520 euro

Meer nieuws

Graag op de hoogte blijven?

Schrijf u nu in op onze nieuwsbrief