Nieuws

13 oktober 2016

Iedereen die wilt bouwen en investeren moet kunnen rekenen op rechtszekerheid

De RvVB werd in 2009 opgericht om de lange achterstand bij de Raad van State te verhelpen. Echter, al snel bleek de RvVB in hetzelfde bedje ziek. Jaarlijks worden er zo’n 800 nieuwe procedures ingeleid bij de RvVB. Uit cijfers die ik begin 2016 opvroeg aan minister-president Bourgeois, bleek dat de RvVB een serieuze achterstand had. Van dossiers die ingediend werden in de periode 2009-2011, was begin 2016 maar liefst 11% nog steeds niet afgerond!

Het is absoluut onaanvaardbaar dat een procedure voor de Raad van Vergunningenbetwisting meer dan vijf of zes jaar kan duren! Met het oog op rechtszekerheid is het van groot belang dat vergunningen tijdig worden beoordeeld en afgeleverd.

Via een recente schriftelijke vraag aan minister-president Bourgeois peilde ik naar de laatste stand van zaken. Uit het antwoord van de minister-president blijkt nu dat de RvVB aan een inhaalbeweging bezig is. Op drie dossiers na (0,3%) werd, van de eerste twee werkjaren 2009-2011, de achterstand inmiddels volledig weggewerkt. Het aantal afgesloten dossiers, ingediend in de daaropvolgende werkjaren 2011-2013, is gestegen tot ruim 95% en ook voor 2014 en 2015 stijgt stelselmatig het aantal afgehandelde dossiers.

Lydia Peeters: “Ik ben tevreden dat de Vlaamse Regering sinds dit jaar extra middelen inzet om bijkomende personeelsleden aan te werven en te zien dat dit ook effectief rendeert binnen de Dienst van de Bestuursrechtscolleges (DBRC). De DBRC is de dienst die inhoudelijk en administratief drie onafhankelijke Vlaamse administratieve rechtscolleges ondersteunt, met name het Milieuhandhavingscollege,de Raad voor Vergunningsbetwistingen en de Raad voor Verkiezingsbetwistingen.Tevens zorgen de extra werkingsmiddelen ervoor dat de efficiëntie en de performantie van de werkingsprocessen werden verhoogd door een digitalisering van het informatiebeheerssysteem. In de loop van oktober of november 2016 wordt het jaarverslag van het DBRC verwacht, waarna er nog een evaluatie zal gebeuren of er al dan niet nog bijkomende maatregelen getroffen moeten worden om de achterstand in te halen. Gezien het belang hiervan, volg ik dit uiteraard verder nauw op.“

“Samen met collega Ronse en collega Ceyssens diende ik recent ook een voorstel van decreet in om zowel op procedureel vlak als op organisatorisch vlak dingen bij te sturen in de RvVB. Gezien de oppositie een tweede lezing vroeg, werd de stemming tijdens de commissie op 11 oktober met twee weken verdaagd. We hopen alleszins dat met deze decreetswijziging er verbetering komt voor zaken aanhangig gemaakt bij de RvVB. Iedereen die wil bouwen en investeren rekent op rechtszekerheid en procedures van meer dan vier jaar kunnen dan ook echt niet.”

Meer nieuws

Graag op de hoogte blijven?

Schrijf u nu in op onze nieuwsbrief