Nieuws

15 maart 2016

Nieuwe ontsluitingsweg industrieterrein Rotem

Na jarenlange procedures, werd de aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning voor de aanleg van de nieuwe ontsluitingsweg naar het bedrijventerrein van Rotem, ingediend bij de gewestelijk stedenbouwkundig ambtenaar op 22 december 2015.

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 26 februari 2016 goedkeuring gehecht aan de aanvraag en het technisch dossier inzake de aanleg van de nieuwe ontsluitingsweg, de aanpassing van de kruispunten en de aanleg van de fietspaden in kader van het PRUP Rotem. Het dossier werd vervolgens besproken en goedgekeurd tijdens de gemeenteraad van 14 maart 2016.

Voor de aanleg van de nieuwe ontsluitingsweg werd een 'module 14a' (mobiliteitsconvenant) afgesloten tussen de stad Dilsen-Stokkem en het Vlaams Gewest, waarbij het Gewest de werken voor 40% subsidieert. Zo ontstaat er een nieuwe vrachtroute naar het bedrijventerrein van Rotem. Deze loopt vanaf de Boslaan over de Pannenhuisstraat, tot aan de Europalaan, waar links afgeslagen dient te worden. Deze vrachtroute krijgt over het volledige tracé voorrang.

Het bestaande kruispunt Europalaan/Pannenhuisstraat dient bijgevolg ook heraangelegd te worden, om de vrachtroute voorrang te geven. De aanpassing van dit kruispunt gebeurt in opdracht en voor rekening van AWV. Er zal tevens een nieuw kruispunt bijkomen op de Europalaan ter hoogte van de aantakking van de nieuwe ontsluitingsweg, waarbij de vrachtroute opnieuw voorrang krijgt. Het kruispunt Kruishoefstraat/nieuwe ontsluitingsweg zal uitgevoerd worden als een traditioneel kruispunt. Om de bestaande Pannenhuisstraat - tussen Europalaan en industrieterrein, - te ontmoedigen, wordt deze voor gemotoriseerd verkeer afgesloten ter hoogte van de Kruishoefstraat.

Anderzijds betreft het dossier ook de aanleg van nieuwe fietspaden. De Europalaan, vanaf de voormalige spoorweg tot Dilsen-centrum, is thans geselecteerd als bovenlokale functionele fietsroute. Gezien een deel van de Europalaan in de toekomst een vrachtroute wordt, is het niet gewenst om deze te laten samenvallen met een fietsroute. Hier is het aangewezen om een nieuwe fietsroute te voorzien. 

Tevens is het aangewezen om de Pannenhuisstraat, waarop het vrachtverkeer in de toekomst nog zal toenemen, ook te ontmoedigen voor fietsverkeer door het aanleggen van een alternatieve fietsroute. Zo kan de volledige vrachtroute naar het bedrijventerrein van Rotem fietsvrij gemaakt worden. Deze nieuwe fietsroute zal starten aan de kruising van de voormalige spoorweg en de Europalaan. 

Op termijn zal AWV het fietspad over de spoorweg hier ondertunnelen (onder de Europalaan). Vanaf deze kruising wordt een nieuw fietspad door het bos aangelegd richting de Kruishoefstraat. Hier overbrugt het fietspad een hoogteverschil van ongeveer 19m. Aan de Kruishoefstraat zal een nieuw dubbelrichtingsfietspad aangelegd worden ten zuiden van de weg. Dit fietspad loopt door tot aan de kruising Kruishoefstraat/Pannenhuisstraat. Vanaf hier kunnen de fietsers over de bestaande Kruishoefstraat (woonstraat) fietsen tot aan de brug over de ZuidWillemsvaart. De brug zal beter toegankelijk gemaakt worden voor fietsers door zowel ten noorden als ten zuiden van de brug nieuwe fietsoprijwegen aan te leggen. 

Bovenstaande nieuwe fietspaden worden voor 100% gesubsidieerd. Vanaf de brug over de Zuid-Willemsvaart kunnen fietsers tevens in zuidelijke richting fietsen, door de bestaande Zavelstraat (woonstraat) te volgen. Op het einde van de Zavelstraat zal een nieuw fietspad aangelegd worden langs het kanaal tot aan de Reinkensweg op de nieuwe verkaveling Modelstad. Vanaf hier kunnen de fietsers via Modelstad de Boslaan bereiken, die men op een beveiligde manier kan oversteken. Dit fietspad is voor 100% ten laste van de stad Dilsen-Stokkem.

De raming der werken: 

- Nieuwe ontsluitingsweg (40% subsidie Vlaams gewest): 340.000 euro gewest – 590.000 stad; 

- Kruispunt Europalaan – Pannenhuisstraat (100% Vlaams Gewest); 

- Nieuwe fietsverbinding ten noorden van Europalaan (100% Subsidie): 1.325.000 euro; 

- Nieuwe fietsverbinding ten oosten van de Pannenhuisstraat (100% stad): 210.000 euro; 

De totale kosten ten laste van de stad Dilsen-Stokkem worden bijgevolg geraamd op 800.000 euro. Er wordt verwacht dat de stedenbouwkundige vergunning voor deze werken door de gewestelijk stedenbouwkundig ambtenaar kan afgeleverd worden in de loop van juni 2016. Dit betekent dat de werken kunnen starten na het bouwverlof 2016.

Meer nieuws

Graag op de hoogte blijven?

Schrijf u nu in op onze nieuwsbrief