Nieuws

13 januari 2018

Ontwerp instrumentendecreet goedgekeurd in de Vlaamse regering.

De Vlaamse regering heeft op 22 december 2017 de krachtlijnen goedgekeurd van het ontwerp instrumentendecreet.Op de Vlaamse regering van 12 januari werd de tekst finaal goedgekeurd.

Het instrumentendecreet heeft als doel alle instrumenten rond omgeving en ruimtelijke ordening samen te brengen en dit met focus op vereenvoudiging, transparantie, afstemming, leesbaarheid en gebruiksvriendelijkheid. Bestaande instrumenten worden verbeterd en gebundeld en er wordt tevens voorzien in nieuwe instrumenten om de principes die opgenomen zijn in het witboek Beleidsplan Ruimte Vlaanderen te kunnen realiseren.

Het instrumentendecreet wordt opgevat als een nieuw aanbouwdecreet. Dat betekent dat in een eerste fase wordt gewerkt rond een vaste set van “omgevingsinstrumenten”. In de toekomst kunnen er nog steeds instrumenten bijkomen.

Voor Open VLD is dit instrumentendecreet en zeker de vergoedingsregeling voor eigenaars een noodzakelijke voorwaarde vooraleer er verdere ontwikkeling in het kader van ruimtelijke planning mogelijk is.

Belangrijk is dan ook dat in dit ontwerpdecreet voorzien is in een vergoeding van eigenaars van gronden waarvan de bestemming wijzigt. Wie in de toekomst ingevolge een planproces zijn bouwgrond of industriegrond in waarde ziet verminderen en of een andere bestemming ziet krijgen, krijgt voortaan een planschadevergoeding van 100% van de verkoopwaarde van de grond. Voorheen bedroeg deze schadeloosstelling slechts 80% van de aankoopwaarde. In de toekomst verloopt de procedure trouwens via de administratie en niet langer via de rechtbank.

Tevens is van belang dat er terug wordt voorzien in een aankoopplicht door de overheid wanneer deze plannen maakt waardoor een perceel ernstig in waarde daalt (of de leefbaarheid van een bedrijf in het gedrang komt).

Het instrumentendecreet introduceert de mogelijkheid om via contracten een oplossing voor tijdelijke, zonevreemde economische activiteiten in bestaande gebouwen in landbouw- en parkgebied toe te laten. Hiermee wordt bijvoorbeeld kleinschalige handel of andere activiteiten in een leegstaande hoeve mogelijk.

Verder wordt ook de mogelijkheid gecreëerd voor het verhandelen van ontwikkelingsrechten. De overheid kan een eigenaar van een grond waar verdere ontwikkeling niet wenselijk is, in ruil ontwikkelingsrechten toekennen op een andere, beter geschikte grond. Die ontwikkelingsrechten kunnen bijvoorbeeld ook worden verkocht aan eigenaars van gronden waar de ontwikkelingsmogelijkheden wel mogen worden uitgebreid.

Voor meer info vindt u een Q&A hier undefined

Nu dit ontwerpdecreet is afgeklopt in de Vlaamse regering komt het weldra voor behandeling in het Vlaams parlement.

Meer nieuws

Graag op de hoogte blijven?

Schrijf u nu in op onze nieuwsbrief