Nieuws

28 augustus 2017

Ontwikkelingen in het Heilderveld

Heilderveld

De stad Dilsen-Stokkem zet reeds jaren in op betaalbaar wonen. Een project in dit kader is het gebied Heilderveld in het centrum van Dilsen, waarvoor de stad een ruimtelijk uitvoeringsplan heeft opgemaakt. Het betreft een gebied van ruim 3ha.

De verkavelingsvergunning

De verkavelingsvergunning werd afgeleverd in juni 2015. Hierin werd het nieuw aan te leggen wegtracé vastgelegd en de voorschriften voor de diverse kavels. Het gaat om een 54-tal bouwkavels met een mix van halfopen, gesloten en open bebouwing. Een 25-tal bouwkavels kunnen via het punten systeem op de markt gebracht worden. Verder komen er projectzones die via een wedstrijdprocedure op de markt kunnen gebracht.

De verkaveling geeft ook de mogelijkheid aan de Freinetschool om uit te breiden. De school heeft een uitbreidingsdossier ingediend bij de Vlaamse Overheid om een volledig aanbod van kleuter- en lager onderwijs te kunnen aanbieden op haar site langs de Europalaan.

Voor de ontsluiting werd een nieuwe en extra toegangsweg voorzien via de Europalaan.

Ook de site van molen De Wachter is mee opgenomen in het plan. Deze site is beschermd als dorpsgezicht, waardoor er beperkte ontwikkelingsmogelijkheden zijn. Aan de zijde van de Soerenbosweg zijn beperkte bouwmogelijkheden voorzien in functie van woningbouw, als afwerking van de bestaande aanwezige bebouwing.

Er wordt verder voorzien in een uitbreidingszone voor het kerkhof en een extra parkeerplein voor het centrum van Dilsen. Dit wordt een landschappelijke parking deels in waterdoorlatende betonstraatstenen en deels graskunstofplaten en is bereikbaar via de Soerenbosweg. Hiermee komen er ruim 90 parkeerplaatsen bij, waarvan een 6-tal mindervalide parkeerplaatsen.

Wegeniswerken en nutsinfrastructuur.

De lastvoorwaarden voor de infrastructuurwerken, wegenis en rioleringswerken en nutsleidingen, werd goedgekeurd op de gemeenteraad van maart 2016. De werken werden geraamd op 1.150.000 euro, waarvan het aandeel van de stad geraamd wordt op 1.069.954 euro. Incl. btw.

De werken werden gegund aan Goijens Wegenbouw die medio september kan starten met de wegeniswerken.

Vooraleer dat kon overgegaan worden tot de aanleg van de wegenis werd een archeologisch onderzoek bevolen.

Archeologisch onderzoek

Het archeologisch onderzoek werd opgestart in maart 2016. Door middel van proefsleuven werd een eerste onderzoek gedaan waarbij er 34 vondsten en 51 archeologische sporen werden aangetroffen. Er volgde een tweede onderzoek door middel van peilboringen. Dit onderzoek leverde niets op.

Vervolgens werd overgegaan tot afgraving van de site ten westen van de Soerenbosweg en een deel ten oosten van de Soerenbosweg. Daar waar de toekomstige parking komt werd ingestemd een behoud in situ gezien er nauwelijks ingrepen in de bodem plaatsvinden.

Bij het onderzoek door middel van afgravingen werd door de archeologen een waterput uit de late Bronstijd gevonden en opgegraven. De waterput had een totale diepte van 4m onder het huidige maaiveld. Dit betekent dat het grondwater in de vroege middeleeuwen hoger zat dan vandaag. De waterput werd opgegraven en voor verder onderzoek naar een laboratorium gestuurd. Na wetenschappelijk onderzoek kan de precieze ouderdom van de put bepaald worden.

Sporen uit de late Bronstijd zijn volgens archeologen zeer zeldzaam in Limburg, waardoor het een zeer interessante vondst betreft. Naast de waterput werden er nog 142 andere archeologische sporen gevonden, waarvan archeologen vermoeden dat het in het merendeel van de gevallen gaat over oude leemgebouwen. Door verder onderzoek zal ook hier de precieze ouderdom bepaald worden. Deze sporen wijzen op het feit dat er zich reeds lang geleden een nederzetting bevond op het Heilderveld. Hieromtrent zal in de toekomst verder onderzoek dienen te gebeuren.

Voor de sites die thans worden vrijgegeven kunnen de werken starten. De percelen die nog niet door archeologen werden onderzocht, zullen in de toekomst verder afgegraven worden.

Definitieve start

Medio september zal aannemer Goyens Wegenbouw dan ook starten met de aanleg van de nieuwe wegen en met de aanleg van de nieuwe parking langs het kerkhof van Dilsen.

Dit betekent meteen het officiële startschot voor de verkaveling Heilderveld.

Wanneer het weer komende winter mee zit, dan zijn de wegeniswerken afgerond begin 2018. Op dat moment starten we ook de verkoop op van de eerste reeks bouwkavels. Deze bouwkavels zullen tegen een verminderd tarief aangeboden worden op de markt, waarbij inwoners van Dilsen-Stokkem voorrang krijgen.

Meer nieuws

Graag op de hoogte blijven?

Schrijf u nu in op onze nieuwsbrief