Nieuws

23 februari 2017

Open Vld pleit voor versoepeling afgifte jachtverloven en verlenging van de geldigheidsduur

De arrondissementscommissaris dient na te gaan of de aanvrager voldoet aan de voorwaarden en dient tevens een uittreksel van het strafregister op te vragen bij de respectievelijke gemeentebesturen.

In de commissie van 21 februari kaartte college De Bruyn aan dat er nogal wat verschillen zijn in de aanpak en afhandeling van de jachtverloven tussen de verschillende arrondissementscommissarissen. Hij stelde zich de vraag of het niet te overwegen valt om een uniforme regeling uit te werken om te voorkomen dat men veel vroeger dan één maand voor de opening van het jachtseizoen tot afgifte van jachtverloven overgaat. Hij drong verder aan op duidelijkheid met betrekking tot de datum vanaf welke een jachtverlof kan worden uitgereikt voor het volgende jachtseizoen.

De minister antwoordde terecht dat het juridisch kader perfect toelaat om de jachtverloven langer dan één maand voor aanvang van het jachtseizoen aan te vragen en af te leveren. Ze wees tevens op het feit dat een ruimere periode voor afgifte van jachtverloven de arrondissementscommissarissen de mogelijkheid gaf om een betere spreiding van de werklast voor hun administratie mogelijk te maken. Ze gaf verder aan dat ze op het overleg met de arrondissementscommissarissen zou aandringen op een gemeenschappelijk standpunt rond de termijn waarin een jachtverlof kan aangevraagd worden.

We weten dat de arrondissementscommissarissen in een kort tijdsbestek enkele duizenden jachtverloven dienen af te leveren, en dat er inderdaad nog al wat verschillen zijn van provincie tot provincie.

Lydia Peeters gaf dan ook in haar tussenkomst aan dat ze de noodzaak om het vervroegen van de afgifte van het jachtverlof perfect kon begrijpen, en hield bijkomend een pleidooi voor een vereenvoudiging van de procedure.

Dat kan op twee manieren, aldus Peeters. "Het kan door de duurtijd van een jachtverlof te verlengen. In Duitsland bv. geldt een jachtverlof gedurende drie jaar. Als we de geldigheid van de jachtverloven uitbreiden in de tijd, zal de administratieve overlast voor de arrondissementscommissarissen al voor een stuk zijn ingeperkt. Een tweede voorstel is dat de arrondissementscommissarissen zelf toegang zouden krijgen tot de databanken van het strafregister. Zodoende kan de procedure vereenvoudigd en één en ander sneller opgevolgd worden.”

De minister geeft aan dat de toegang tot het strafregister inderdaad een mogelijke oplossing kan bieden. Op dit moment is het Agentschap voor Natuur en Bos aan het onderhandelen met de federale overheid om die toelating ook voor arrondissementscommissarissen mogelijk te maken, zodat ze actiever die controle kunnen uitvoeren. Wordt vervolgd.

Meer nieuws

Graag op de hoogte blijven?

Schrijf u nu in op onze nieuwsbrief