Nieuws

8 december 2015

Stad biedt 6 projectzones aan

De eerste stap in de verkoopsprocedure voor de projectzones, is de selectie van een aantal kandidaat-kopers per projectzone. Samen met de geselecteerde kandidaten zullen de bebouwingsmogelijkheden van de verschillende projectzones uitgewerkt worden. Deze methode wordt toegepast zodat de bouwvoorschriften die zullen vastgelegd worden voor elke projectzone zo realistisch mogelijk zijn en aangepast aan de ideeën die leven bij de architecten en ontwikkelaars.

We stellen de 6 sites kort aan u voor:

Projectzone 1 – Verkaveling Heilderveld: groepswoningbouwproject

Deze projectzone heeft een totale oppervlakte van 50a 05ca en is gelegen binnen de goedgekeurde verkaveling ‘Heilderveld’ dd. 26 juni 2015. Het bevat 17 kavels voor grondgebonden ééngezinswoningen, waarvan 12 loten voor halfopen bebouwing en 5 loten voor gesloten bebouwing.

De verkaveling ‘Heilderveld’ is gelegen in het hoofddorp Dilsen en biedt invulling aan een binnen-/woonuitbreidingsgebied met zones voor één- en meergezinswonen, gemeenschapsvoorzieningen, recreatief park, pleinen en openbaar domein. De aanleg van het openbaar domein is voorzien in 2016.

Het gebied sluit met een nieuwe toegangsweg aan op de Europalaan, de drukste verkeersweg in het centrum. In de nabijheid zijn alle voorzieningen aanwezig, zoals winkels, horeca, banken, scholenclusters, kinderopvang, dokters, kini, apothekers, ……

De voorschriften voor de halfopen bebouwingen zijn:

- voor het hoofdvolume: ééngezins-/zorgwonen, nevenbestemming max. 100m² (geen handel, horeca en ambacht), max. 2 bouwlagen met vrije dakvorm tot een diepte van max. 12m, kroonlijsthoogte max. 6,5m, nokhoogte max. 12m.
- voor het secundair volume: één bouwlaag tot een diepte van max. 15m, een max. kroonlijsthoogte van 4m en verplicht plat dak.

De voorschriften voor de gesloten bebouwingen zijn:

- ééngezinswoning/zorgwonen, nevenbestemming max. 100m² (geen handel, horeca en ambacht), max. 3 bouwlagen met vrije dakvorm tot een diepte van max. 15m, kroonlijsthoogte max. 9m, nokhoogte max. 15m.

Voor beide zones geldt het verbod op ondergrondse garage. De caport / garage wordt voorzien in het bouwvolume. De percelen zijn niet gelegen in een overstromingsgevoelig gebied.

Projectzone 2 – Verkaveling Heilderveld: appartementenproject

Deze projectzone met een oppervlakte van 21a 28ca is deels eigendom van de stad (1steafdeling, sectie B, nr. 579T deel - 11a 30ca) en deels private eigendom (1ste afdeling, sectie 579 X - 9a 98ca). Het is gelegen op hoek met de nieuwe toegangsweg (realisatie 2016) die wordt aangelegd i.f.v. de nieuwe verkaveling Heilderveld en wordt begrenst door 3 gemeentewegen. Door de ligging in het centrum van het hoofddorp Dilsen én langs de drukke verkeersweg Europalaan komt dit perceel in aanmerking voor verdichting met een appartementenproject (hoekoplossing).

De eerste 50m t.o.v. de Europalaan ligt volgens het Gewestplan Limburgs Maasland dd. 01 september 1980 in een woongebied. Vanaf 50m ligt het perceel in het RUP ‘Heilderveld’.

Voor het deel in het woongebied zijn 2 bouwlagen van toepassing en moet de bebouwing aansluiten tegen de Europalaan en de bestaande bebouwing.

Voor het deel gelegen in het RUP ‘Heilderveld’ gelden volgende bindende voorschriften: type meergezinswoningen, 2 bouwlagen met vrije dakvorm, nevenbestemming max. 100m² (geen handel, horeca, ambacht), B/T max. 0,60, V/T max. 1,5, max. kroonlijsthoogte 6,50m, max. nokhoogte 12m, max. bouwdiepte 20m (gelijkvloers), 15m (verdieping). De site is niet gelegen in een overstromingsgevoelig gebied.

Projectzone 3 – Bergerkampstraat Elen

We bevinden ons in de landelijke deelgemeente Elen waarvan de kern gelegen is in het GRUP Elen Centrum dd. 06 maart 2008. Binnen dit RUP is de projectzone gelegen in de ‘zone voor openbaar nut met nabestemming wonen’ (nog niet definitief goedgekeurd – voorlopige aanvaarding gemeenteraad december 2015).

Het perceel is eigendom van de stad Dilsen-Stokkem (3de afdeling, sectie B, nr. 1259M - 20a) en de parochie (3de afdeling, sectie B, nrs. 1259K, 1262K deel, 1262L deel, 1261E deel - 8a) en is gelegen op de hoek van de Bergerkampstraat en de Kloosterstraat. Op het westelijk deel liggen de Chiro lokalen en op het oostelijk deel een aantal oude schoolgebouwen (Zusterschool – opgenomen in de inventaris bouwkundig erfgoed). Op de binnenplaats staat nog een overdekte open loods en er liggen enkele petanquebanen.

De projectzone die wordt aangeboden heeft een oppervlakte van +/- 28a en heeft betrekking op het oostelijk deel.

De bindende voorschriften van het GRUP zijn: één-/meergezinswoningen/zorgwonen, nevenbestemming max. 100m² (geen handel, horeca en ambacht), B/T max. 0,40, 2 bouwlagen, vrije dakvorm. De site is niet gelegen in een overstromingsgevoelig gebied.

Deze site zal maar ontwikkeld kunnen worden van het GRUP definitief is goedgekeurd en alle verenigingen een volwaardige alternatieve huisvesting hebben gevonden, iets waar momenteel werk van wordt gemaakt.

Projectzone 4 - A. Sauwenlaan te Stokkem

Deze projectzone heeft een oppervlakte van ongeveer 40a en is gelegen langs de A. Sauwenlaan (gewestweg), de verbindingsweg tussen Stokkem en Lanklaar. Het is eigendom van de kerkfabriek Stokkem en de verkoop gebeurt via de stad.

Het betreft hier een opvulling van een traditionele Vlaamse lintbebouwing (eerste 50m woongebied volgens het gewestplan vanuit de A. Sauwenlaan). Pluspunt is het mooie uitzicht van op de site naar de achterliggende landbouwgronden.

Er werd gekozen voor een projectmatige invulling van het bebouwingslint, waarbij de hoofdtoon op de functie wonen ligt. De bouwhoogte bedraagt 2 bouwlagen. Het perceel is gelegen in een mogelijk overstromingsgevoelig gebied.

Projectzone 5 - Heldenplein te Stokkem

Deze projectzone van +/- 15a is gelegen op een hoekperceel langs de A. Sauwenlaan, de verbindingweg tussen Stokkem en Lanklaar. Het vormt een ‘poort’ naar het historisch centrum ‘Stokkem’. In de nabijheid zijn alle voorzieningen aanwezig, zoals winkels, horeca, scholenclusters, dokters, kini, apotheker, ……

Aan de overzijde ligt de zorgcampus met het monumentaal gebouw van het OCMW, het dienstencentrum, de serviceflats, het rusthuis en de campus van de Meander.

De percelen zijn deels eigendom van de stad (4de afdeling, sectie A, nr. 631N deel – +/- 7a) en deels van een private eigenaar (4de afdeling, sectie A, nrs. 631P en 630K – +/- 8a). De voorzijde is gericht naar de A. Sauwenlaan (gewestweg) en de achterzijde naar de Brammert (gemeenteweg).

Volgens het gewestplan Limburgs Maasland dd. 01 september 1980 is het perceel gelegen in een woongebied.

Een mooie hoekoplossing is hier noodzakelijk met max. 2 bouwlagen en eventueel een 3de bouwlaag als accent (hoek). Het perceel is niet gelegen in een overstromingsgevoelig gebied.

Projectzone 6 - hoek Hoogbaan-Rijskweg te Rotem

Deze projectzone is gelegen op de hoek van de Rijksweg (gewestweg) en de Hoogbaan (gemeenteweg). Het betreft een zichtlocatie die zich bevindt tussen de twee deelkernen Rotem en Elen.

Het kruispunt van deze twee wegen werd recent heringericht als een ovonde. De projectzone heeft een oppervlakte van +/- 13a en komt in aanmerking voor de ontwikkeling van een woon- en/of handelsproject.

De site is deels eigendom van de stad (2de afdeling, sectie A, nr. 677E - +/- 7a) en deels van het OCMW (2de afdeling ,sectie A, nr. 678A - +/- 6a). Er is een elektriciteitscabine van infrax gelegen op het perceel 677 E die overbouwt kan worden.

Volgens het gewestplan Limburgs Maasland dd. 01 september 1980 is het perceel gelegen in een woongebied met landelijk karakter en een mogelijk overstromingsgevoelig gebied.

Alle projecten moeten overeenstemmen met de verordening Wonen.

Voor bijkomende informatie betreffende de verkoopsvoorwaarden, de procedure, info en ligging van de percelen, de verordening wonen, gegevens contactpersonen,… kan u een infobrochure downloaden.

Geïnteresseerde kandidaat-kopers kunnen zich schriftelijk kandidaat stellen bij de dienst RO van de stad Dilsen-Stokkem, Europalaan 25, 3650 Dilsen-Stokkem of via mailro@dilsen-stokkem.be, en dit uiterlijk t/m 18 december 2015.

Meer nieuws

Graag op de hoogte blijven?

Schrijf u nu in op onze nieuwsbrief