Nieuws

12 april 2017

Stad keurt herziening GRUP Elen centrum definitief goed en geeft verenigingen garantie voor toekomstig gebruik.

Het nieuwe Grup versoepelt de voorwaarden voor alle percelen gelegen in het centrum van Elen, binnen de contouren van het GRUP. Voor Kapelhof wordt voorzien in ruimere bebouwingsmogelijkheden en voor de site Bergerkamp wordt de zone voor "openbaar nut" herbestemd naar een zone voor "openbaar nut met nabestemming wonen" .

Tijdens het openbaar onderzoek werden heel wat bezwaren geuit. Deze bezwaren hadden geen betrekking op de ruimtelijke aspecten van het GRUP, maar wel over het gebruik van de lokalen of gebouwen op de site bergerkamp door de diverse verenigingen. Deze bezwaren konden niet weerhouden worden, noch door de gecoro, noch door het stadsbestuur.

Het Grup werd definitief goedgekeurd op de gemeenteraad en de verenigingen kregen bijkomend een garantie op toekomstig gebruik om alzo de onrust rond hun lokalen weg te nemen.


Zone Kapelhof

Deze zone is eigendom van Ons Dak en omvat een sociale woonwijk met gesloten en halfopen bebouwing met één of twee bouwlagen. De bestaande voorschriften zijn erg strikt. Met het oog op een latere heropbouw worden de voorschriften flexibeler en laten een kwalitatieve afwerking toe bij een mogelijke vervangingsbouw.


Zone Bergerkamp.

De zone Bergerkamp is deels eigendom van het dekenaat (34are85ca) en deels van de stad (20are54ca). Deze zone omvat het klooster, de lokalen van Chiro en KAJ en de lokalen van de voormalige meisjesschool van Elen eigendom van de stad. Deze lokalen zijn thans in gebruik door de Koninklijke Harmonie Sint Cecilia Elen, Zangkoor Sint Cecilia Elen, KVLV Elen en OKRA Elen conform het bestaande gebruikersreglement d.d. 14 april 2014. De gemeenteraad bekrachtigde op 10 april 2017 een overeenkomst inzake garantie voor toekomstig gebruik aan het verenigingsleven, zoals verder wordt verduidelijkt.

Het klooster is eigendom van het Dekenaat en beheerd door kerkfabriek Sint Pieter Elen. Het klooster staat leeg sinds 2011 en is gelegen in een zone voor openbare nut. De perceelsvorm is niet optimaal (grote voortuin, nauwelijks achtertuin). Op verzoek van het dekenaat en kerkfabriek Elen werd een oplossing gezocht voor de herbestemming van het klooster met het oog op een mogelijke verkoop. De opbrengst van de verkoop is bestemd voor de renovatie van de kerk.

In navolging daarvan werd op 28 augustus 2015 een overeenkomst gesloten oor de ontwikkeling van de Bergerkamp site. Hierin werd overeengekomen dat de stad de procedure tot wijziging van het bestaande GRUP Elen centrum zou opstarten en heel de site bergerkamp zou herbestemmen van “zone van openbaar nut” naar een zone voor “wonen”. Deze overeenkomst hield ook een projectzone in die als één geheel op de markt zou gebracht worden, dit door perceelsgrenzen recht te trekken en te komen tot een optimale perceelsconfiguratie.

Tevens kwamen partijen overeen om samen een oplossing te zoeken voor de eventuele herhuisvesting van de verenigingen. Hierbij werd gedacht aan de nieuwe ontmoetingszaal in Elen, lokalen Chiro, lokalen basisonderwijs en de Kerk in het kader van recreatief medegebruik.

Culturele Verenigingen / gebruikers site Bergerkamp

Bij verenigingen was weinig draagvlak voor een herlocalisatie en de kerk dient bovendien eerst een grondige renovatie te ondergaan vooraleer recreatief medegebruik kan.

Vandaar dat in het GRUP voor de zone Bergerkamp werd bepaald dat de zone herbestemd werd van “openbaar nut” naar “openbaar nut met nabestemming wonen”. De nabestemming zou dan voor op middellange of lange termijn voorzien worden.

Gezien er evenwel onrust was bij het verenigingsleven, werd over de termijn waarbinnen besloten zou kunnen worden tot de realisatie van de mogelijke nabestemming, heeft het stadbestuur de verenigingen een bijkomende garantie gegeven. Het stadsbestuur heeft een overeenkomst gesloten met de vier huidige gebruikers: Koninklijke Harmonie Sint Cecilia Elen, Zangkoor Sint Cecilia Elen, KVLV Elen en OKRA Elen. In deze overeenkomst wordt ondubbelzinnig verduidelijkt dat een toekomstige realisatie van de nabestemming, pas op middellange tot lange termijn aan de orde zal zijn, en dat de huidige verenigingen nog minstens 9 jaar gebruik kunnen maken van de huidige lokalen.

De site Bergerkamp blijft met andere woorden opgenomen in de lijst van culturele infrastructuur zoals opgenomen in het besluit van de gemeenteraad van 14 april 2014 betreffende de stedelijke culturele infrastructuur. (Hierbij dient overigens opgemerkt dat ook andere culturele infrastructuur gelegen is in woonzone en toch bestemd wordt voor het verenigingsleven)

Gedeeltelijke beëindiging van de overeenkomst van 28.08.2015

In onderling overleg heeft de stad, het Dekenaat en de Karfabriek Sint Pieter Elen beslist om de bestaande samenwerkingsovereenkomst gedeeltelijk stop te zetten, en dit voor wat betreft artikel 2 § 2 t/m 12 en artikel 3. Met andere woorden zal het planproces worden verdergezet ten behoeve van de herbestemming van het klooster. De regeling rond de mogelijke verkoop en aanpassing perceelsconfiguratie en de herlokalisatie van de verenigingen wordt stopgezet. In navolging hiervan kan het dekenaat en de kerkfabriek Sint Pieter Elen alsnog het klooster verkopen.

Meer nieuws

Graag op de hoogte blijven?

Schrijf u nu in op onze nieuwsbrief