Nieuws

15 maart 2016

Stadsbestuur verkoopt 3,5 ha industriegrond

De doelstelling van dit PRUP is tweeledig: enerzijds de aanleg van een nieuwe ontsluitingsweg naar het industrieterrein van Rotem; anderzijds het voorzien van een uitbreiding van het industrieterrein (+- 6,2ha) ten zuiden van de Kruishoefstraat dat bestaat uit twee grote terreinen: een terrein gelegen tegenover het bedrijf Alro, met een oppervlakte van ongeveer 2,8ha, en een terrein tegenover het bedrijf Vasco, met een oppervlakte van ongeveer 3,5 ha

De gronden die gelegen zijn binnen de uitbreiding van het industrieterrein Rotem werden door de stad Dilsen-Stokkem aangekocht, op één perceel na (1e afdeling sectie C nr. 170B). 

Recent werd de vraag gesteld door de vennootschap Clijsters Invest om het terrein tegenover Vasco aan te kopen van de stad Dilsen-Stokkem. Clijsters Invest BVBA wenst de activiteiten van haar zusteronderneming Clijsters BVBA, gelegen op de Gaspeldoornstraat 7 op het industrieterrein van Lanklaar, te herlocaliseren naar Rotem. Het bedrijf Clijsters is actief in de containerbouw (containers op vrachtwagens) en wenst een grote uitbreiding van haar bedrijf te realiseren. Op de huidige locatie te Lanklaar heeft het bedrijf geen uitbreidingsmogelijkheden. 

Het bedrijf dient op korte termijn (kalenderjaar 2016) te herlocaliseren aangezien haar huidige site in gebruik zal genomen worden door een derde bedrijf op 1 januari 2017. 

Het bedrijf Clijsters is op zoek gegaan naar een locatie van 3,5ha en wenste in Dilsen-Stokkem te blijven. Verschillende mogelijkheden werden onderzocht, maar enkel het terrein in eigendom van de stad Dilsen-Stokkem, gelegen tegenover Vasco, kwam in aanmerking voor de herlocalisatie van het bedrijf. De herhuisvesting van een bestaand bedrijf uit Dilsen-Stokkem binnen de eigen gemeente is erg belangrijk, gelet op het behoud (en uitbreiding) van de tewerkstelling en de bijkomende investeringen die ermee gepaard gaan. 

Bij de verkoop van het terrein werden een aantal bijzondere verkoopvoorwaarden voorgesteld, die doorverkoop en/of speculatie dienen te voorkomen: 

- De koper is gebonden tot een bouwverplichting. Hij dient het goed te bebouwen en in gebruik te nemen binnen de 5 jaar na het verlijden van de authentieke akte; 

- De gehele of gedeeltelijke vervreemding van het onbebouwde goed door de koper, al dan niet onder bezwarende titel, is verboden, tenzij met schriftelijke instemming van de stad; 

- Enkel de stad kan (delen van) het onbebouwde goed terugkopen, en dit tegen de oorspronkelijke verkoopprijs, zonder rekening te houden met de registratiekosten, notariskosten, enzovoort. Alle kosten van terugkoop, zoals erelonen, registratiekosten,… vallen ten laste van de koper; 

- Indien de koper één van deze voorwaarden niet nakomt, heeft de stad het recht (delen van) het goed terug te kopen tegen de oorspronkelijke verkoopprijs, zonder rekening te houden met de registratiekosten, notariskosten, enzovoort. Alle kosten van terugkoop, zoals erelonen, registratiekosten,… vallen ten laste van de koper. Dit geldt eveneens bij faling, faillissement of stopzetting van de vennootschap van de koper. 

De verkoopprijs van het totale goed van 3,5 ha bedraagt 1.450.000 euro. De gemeenteraad heeft op 14 maart 2016 goedkeuring gehecht aan de verkoopovereenkomst tussen de stad Dilsen-Stokkem en Clijsters Invest BVBA.

Meer nieuws

Graag op de hoogte blijven?

Schrijf u nu in op onze nieuwsbrief