Nieuws

13 oktober 2016

Subsidies voor ontwikkeling bedrijventerreinen eenvoudiger en doeltreffender

Het kan gaan om subsidies voor de aanleg van nieuwe bedrijventerreinen, maar ook de herinrichting van verouderde bedrijventerreinen of de uitbouw van wetenschapsparken komen in aanmerking.

Uit het antwoord van minister Muyters op een recente schriftelijke vraag blijkt dat er in 2014 voor iets meer dan 12 miljoen euro aan steun werd toegekend aan bedrijventerreinen. In 2015 was dat al bijna 20 miljoen euro. Specifiek voor de provincie Limburg ging het om een kleine 770.000 euro in 2014 en iets meer dan 2 miljoen euro in 2015.

Op 3 juni 2016 werd door de Vlaamse Regering principieel goedkeuring gehecht aan het nieuwe besluit voor de subsidiëring van bedrijventerreinen. In dat besluit worden maatregelen voorgesteld om de subsidieregeling meer beheersbaar te maken en tevens te vereenvoudigen. Voor dit jaar en de komende jaren zijn namelijk tal van projecten aangemeld waardoor het zo goed als zeker is dat de beschikbare middelen ontoereikend zullen zijn. De Vlaamse Regering heeft vervolgens op 15 juli 2016, na advies van de Raad van State, definitief een aantal artikels van het subsidiebesluit voor bedrijventerreinen gewijzigd.

De belangrijkste wijzigingen zijn dat de BTW niet langer subsidiabel is, dat er een verminderd subsidiepercentage is voor de aanleg van wegenis en rioleringen naar max 60%, dat er geen subsidie meer is voor technisch studiewerk (de forfait van 10% wordt afgeschaft) en tot slot is er de schrapping van de mogelijkheid tot subsidiëring van bij een gerechtelijke procedure uitgesproken hogere onteigeningsvergoedingen.

Zowel in 2016 als in 2017 voorziet de minister nu telkens 30 miljoen eurovoor de subsidiëring van bedrijventerreinen. De herziening van het subsidiebesluit is pas van toepassing voor dossiers ingediend vanaf 15 juli 2016, dus de eerste effecten zullen pas merkbaar zijn vanaf 2017.

De steun voor bedrijventerreinen kan aangevraagd worden via een aanvraagformulier via www.vlaio.be/artikel/hoe-verloopt-de-procedure.

Vlaams Parlementslid Lydia Peeters juicht alleszins toe dat de procedure vereenvoudigd werd en dat echt de focus wordt gelegd op de (her)ontwikkeling van bedrijventerreinen.

Meer nieuws

Graag op de hoogte blijven?

Schrijf u nu in op onze nieuwsbrief