Nieuws

21 december 2017

Vooruitblik 2018 beleidsdomein omgeving

Lydia Peeters startte met Minister Schauvliege te feliciteren met de publicatie van Codextrein in het Belgisch Staatsblad. Dit impliceert dat de nieuwe bepalingen, ter bevordering van het ruimtelijk rendement, binnen een tiental dagen in werking treden. Dat is alleszins een goede zaak en misschien trap ik een open deur in, maar ik ben er zeker van dat ook 2018 ‘opnieuw’ een belangrijk jaar wordt voor onze omgeving, voor onze ruimtelijke ordening.

Met de eindmeet in zicht voor heel wat belangrijke dossiers, zoals het ontwerp-BRV met de bijhorende specifieke beleidskaders, het noodzakelijke Instrumentendecreet, de implementatie van de omgevingsvergunning, de regeling rond de woonuitbreidingsgebieden, maar ook rond de signaalgebieden en de boskaarten, denk ik dat we gerust kunnen voorspellen dat er straks weer heel wat te doen zal zijn met betrekking tot onze ruimtelijke ordening, onze omgeving.

Nu dat we anders moeten omgaan met onze ruimtelijke ordening. Daar is iedereen het over eens. Over de manier waarop is de consensus echter niet altijd even groot. Open Vld kiest en staat voor een aanpak zonder groepen te polariseren of te stigmatiseren. Het kan niet zijn dat mensen die in een vrijstaande woning in het buitengebied wonen, worden geviseerd. Het kan voor ons niet dat een hardwerkende Vlaming, die zijn geld heeft geïnvesteerd in grond of die van zijn ouders een stukje grond geërfd heeft, de enige is die de prijs betaalt. Het kan ook niet dat iemands bouwgrond plots zonder enige compensatie wordt omgezet naar bos of open ruimte gebied.

Verder is Lydia Peeters alvast tevreden over de goede signalen die we ontvangen met betrekking tot de nieuwe planschaderegeling die er met het instrumentendecreet zit aan te komen. Het eigendomsrecht werd verankerd in de Grondwet en dient gerespecteerd. Dit betekent dat wanneer de overheid beslist dat een huidige locatie niet langer geschikt is om te bebouwen, de eigenaars daarvoor financieel volwaardig gecompenseerd worden. Deze compensatie dient onmiddellijk geregeld en niet tien jaar later en aan de helft van de prijs. Onze fractie is dan ook uitermate tevreden dat iedereen het inmiddels er over eens is dat planschaderegeling in het Instrumentendecreet dient aangepast naar 100% van de huidige marktwaarde. We kijken dus in blijde verwachting hiernaar uit en hopen dat ook de criteria aan onze verwachtingen voldoen.

Wat betreft de planbaten, benadrukt Lydia Peeters dat zij niet akkoord is met een verhoging van deze heffing; Open VLD is tegen een belastingverhoging tout court en bovendien zal met de toekomstige bestonstop nauwelijks planbaten of een vergoeding voor het creëren van meerwaarde aan grond, aan de orde zijn.

Voor de toekomt moeten we waakzaam blijven wat betreft het gebruik van de kansenkaart van het VITO en de koppeling van ruimtelijke ontwikkelingen aan knooppunten van openbaar vervoer en voorzieningen gezien dit nefast is voor onze regio en het buitengebied. Ook de fel bekritiseerde omzendbrief inzake ruimtelijke transitie die meermaals wordt aangehaald in de beleidsbrief blijft een probleem. Deze omzendbrief deelt Vlaanderen in in onbebouwd en bebouwd gebied, waarbij ook percelen met een harde bestemming (wonen/werken) de stempel onbebouwd krijgen. Momenteel maakt dit voorwerp uit van een annulatieberoep bij de Raad van State. Lydia Peeters riep Minister Schauvliege op om nu reeds de omzendbrief aan te passen voor wat betreft de bepalingen rond onbebouwd gebied en zeker wat betreft de harde bestemmingen in onbebouwd gebied. Ook hier vragen we respect voor eigendomsrechten en rechtszekerheid.

Tot slot herhaalde Lydia dat het digitaal omgevingsloket zorgen blijft baren. Burgers en architecten verwachten terecht een performant en feilloos werkend systeem.


Meer nieuws

Graag op de hoogte blijven?

Schrijf u nu in op onze nieuwsbrief