Nieuws

15 maart 2018

Wandelen in Connecterra/Terhills blijft mogelijk

Rond het verhaal van het wandelen en fietsen is er heel wat onjuiste informatie verspreid en werd er geïnsinueerd dat wandelen en fietsen in de toekomst niet meer mogelijk zou zijn in het gebied Terhills. Dit is uiteraard NIET het geval. Lydia Peeters verduidelijkte dan ook graag één en ander tijdens de gemeenteraad van 12 maart.

Site Terhills / Prup Bipool Eisden Lanklaar

Het PRUP BIpool Eisden-Lanklaar werd goedgekeurd op 1 december 2011 en bepaalt de grote ontwikkelingslijnen in het voormalige mijngebied. De site Terhills en het gebied Connecterra is gelegen binnen de contouren van dit Prup Bipool Eisden-Lanklaar en heeft een totale oppervlakte van 395ha. Het gebied is grotendeels privaat bezit, of eigendom van LRM, en bestaat uit een gebied voor natuurontwikkeling, recreatie, stedelijke functies en verblijfsrecreatie.

Omgevingsvergunning Terhills Resort

Recent werd de vergunningsprocedure opgestart voor het vakantieresort Terhills. Het projectgebied is 63 ha groot (oftewel 16% van het totale voormalige mijngebied) en bevindt zich ten westen van de Nationaal Parklaan. De aanvraag behelst de bouw van 250 vakantiewoningen, een hoofdgebouw en facilitaire ruimtes, zwembad en wegenis en nutsinfrastructuur.

Het openbaar onderzoek voor deze vergunning vond plaats tussen 21.01.2018 en 21.02.2018.

Er werden 11 bezwaren ingediend, waarvan 1 petitielijst met 16 handtekeningen, 3 schriftelijk en 7 digitale bezwaren. Momenteel loopt de adviesronde via de POVC.

Het college van burgemeester en schepenen heeft op vrijdag 9 maart alvast een gunstig advies afgegeven.

Toegankelijkheid van het gebied

Op sociale media verschenen heel wat foute berichten als zou door de komst van het Terhills-vakantieresort het gebied niet meer toegankelijk zou zijn voor wandelaars. Wie en waarom deze fouten berichten verstuurden is niet geheel duidelijk. Alleszins hebben deze berichten ten onrechte heel wat onrust gecreëerd.

Het volledige terrein rond het resort (332 ha) blijft toegankelijk. Hierin is ook het uitzichtpunt op de ‘lange terril inbegrepen, het zogenoemde ‘panorama terril’ of het mooiste zicht van Vlaanderen. De wandelpaden in dit gebied zullen werd heraangelegd worden en qua toegankelijkheid verbeterd. Hiervoor is er een overleg ingepland tussen LRM en RLKM die samen nieuwe wandelpaden zullen uitwerken. Het blijft hier een gecontroleerde toegang via het hoofdgebouw van Connecterra.

Het resort zelf, 63 ha groot, moet gezien worden als een semipublieke ruimte. Tijdens de werken zal het gebied niet toegankelijk zijn, dit uit veiligheidsredenen. Wandelroutes zullen hier dus omgelegd worden. Dit geldt ook voor het fietsgebeuren. Het fietspad Hoeveweg zal omheen het resort gelegd worden. Er werd gekozen voor een noordelijke omlegging, aangezien ten noorden van het resort plannen zijn van de Vlaamse overheid om een eco-veloduct te maken over de Boslaan/N75. Zodoende kan ook hier een verbinding in noordelijke richting volgen. Ten oosten van het resort zal het Fietspad terug het tracé van de oude Hoeveweg volgen langs de Vulexplas richting Maasvallei.

Na voltooïng van de werken is er in het resort een gecontroleerde toegang voor wandelaars en fietsers mogelijk via het hoofdgebouw.

Communicatie

Naar aanleiding van de foute berichten die de wereld werden ingestuurd heeft het RLKM als beheerder van de wandelgebieden, reeds een eerste communicatielijn opgezet. Deze volgt hieronder:

  • De wandeling op de lange terril naar het panorama-punt staat niet ter discussie, en heeft nooit ter discussie gestaan. In tegendeel: er zullen op korte termijn door RLKM in samenspraak met Terhills inspanningen geleverd worden om de bewandelbaarheid van de lange terril nog te vergroten. De top is voor iedereen. Ook de wandelingen op de dubbele terril blijven gevrijwaard.
  • De rode/gele rondwandeling rond de grote plas zal ter hoogte van het resort omgeleid worden, en dat vanaf 15 juni 2018. Vanaf dan is deze zone een werfzone, en lopen wandelaars een veiligheidsrisico. Wandelen rond de plas blijft mogelijk, de wandeling wordt iets langer.
  • Het precieze traject van deze omlegging moet nog onderzocht worden, maar zal op of langs de omlegging van het fietspad liggen, dus met een omtrekkende beweging ten noorden van het in aanbouw zijnde resort. RLKM zal hiertoe overleggen met de ontwerper van het fietspad.
  • Een uitgebreide reeks van andere uitbreidingen/aanpassingen van het wandelnetwerk in en om Terhills met als doel het aanbod te versterken, wordt in een gemengde werkgroep Terhills/RLKM onderzocht op haalbaarheid en/of wenselijkheid. Daarover later meer nieuws.
  • Er komt geen doorlopend wandelpad doorheen het resort. Dit neemt niet weg dat het resort toegankelijk is voor bezoekers. De ‘ingang’ bevindt zich aan de oostzijde van het resort.
  • RLKM zal deze informatie verspreiden aan de wandelaars, de vrijwilligers van RLKM.

RLKM en LRM zullen de komende weken samenzitten om de nieuwe en verbeterde wandelpaden uit te tekenen.

Binnen enkele weken zullen de plannen voor de vernieuwde wandelwegen duidelijk worden. Hopelijk is dan ook meer zicht op omgevingsvergunning van het Terhills Resort, iets waar iedereen reeds lang naar uitkijkt.Meer nieuws

Graag op de hoogte blijven?

Schrijf u nu in op onze nieuwsbrief