Nieuws

13 oktober 2016

Windenergie in Vlaanderen

Windenergie is een bijzonder belangrijke optie om een grote bijdrage te leveren aan de huidige en toekomstige ‘hernieuwbare’ energievoorziening in Vlaanderen. De Vlaamse Windenergie Associatie (VWEA) maakte zich in haar infonota van september 2016 zorgen over mogelijke vertragingen bij de aflevering van vergunningen voor windmolens. In de commissie Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening, Energie en Dierenwelzijn van 11/10/2016 ondervroeg ik minister Schauvliege over een aantal knelpunten (o.a. het al dan niet veralgemenen van de milieueffectenrapportage) die deze vertragingen veroorzaken. In haar antwoord gaf de minister aan dat er momenteel hard gewerkt werd om ervoor te zorgen dat windmolens in de toekomst sneller kunnen vergund worden. De genomen initiatieven, zo ging de minister verder, mogen zeker niet conflicteren met de Fast Lane (het in kaart brengen waar grote windturbines kunnen worden ingeplant). Zij verduidelijkte in haar antwoord ook dat de middelgrote en de kleine windmolens niet onder de milieueffectenrapportage-plicht vallen. Ik was blij te horen dat alle stakeholders betrokken zullen blijven in de verdere administratieve vereenvoudiging van de vergunningen.

Het volledig verslag van mijn vraag om uitleg en het antwoord van de minister vindt u hier.

Meer nieuws

Graag op de hoogte blijven?

Schrijf u nu in op onze nieuwsbrief