Nieuws

31 maart 2023

Demir en Peeters: "Mijlpaal in de herinrichting rond Brussel met vaststelling ontwerp-GRUP"

Vandaag heeft de Vlaamse regering het ontwerp van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) ‘Ruimtelijke herinrichting van de Ring rond Brussel (R0) – deel noord’ voorlopig vastgesteld. De noordelijke Ring is verouderd en wordt hier volledig vernieuwd.” Met de herinrichting van de Ring willen we de mobiliteit verbeteren, de leefbaarheid verhogen én zorgen voor de veiligheid en de multimodale bereikbaarheid in en rond Brussel en de Vlaamse Rand. De huidige infrastructuur voldoet niet langer aan de noden van vandaag en morgen, vormt een barrière voor de omgeving en is sterk verouderd. Bruggen en knooppunten zijn dringend aan vervanging of renovatie toe”, zeggen Vlaams ministers Zuhal Demir en Lydia Peeters.

Veiligere en vlottere Ring

Het participatieve karakter van dit project is bijzonder, bevestigen de Vlaamse ministers Peeters en Demir: "Wie in Vlaanderen vandaag grote infrastructuurprojecten wil uitvoeren, die moet voor draagvlak zorgen. Dat hebben De Werkvennootschap en het Departement Omgeving de laatste jaren volop gedaan. Iedereen die een mening had, werd gehoord: bedrijven, administraties, lokale besturen, burgers, actiegroepen en belangenorganisaties. Zo werden 7 alternatieven voor de herinrichting van de Ring onderzocht en telkens afgetoetst met eenieder. Vandaag ligt – dankzij al die inspraak – een oplossing op tafel. De initiële ‘oplossing’ van een parallelstructuur over de hele Ring werd zo een combinatieoplossing die ook rekening tracht te houden met alle bezorgdheden van stakeholders, zoals de omliggende lokale besturen en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.’’

Project participatief tot stand gekomen

Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters: "De Ring is vandaag zeer onveilig door de vele op- en afritten die te kort op elkaar liggen. Hierdoor vinden er op te korte afstanden zeer veel weefbewegingen plaats, met gevaarlijke situaties tot gevolg. Dit leidt tot talrijke ongevallen met alle gevolgen van dien. Met de herinrichting pakken we maar liefst 115 knelpunten aan. Op die manier verhogen we de verkeersveiligheid en verbeteren we ook de doorstroming. Bovendien is de huidige infrastructuur van de Ring niet aangepast aan een veranderende mobiliteit, waarbij voluit wordt ingezet op een modal shift naar meer duurzame vervoersmodi zoals openbaar en fiets. Het ontwerp-GRUP voorziet daarom in maar liefst 32 verbeterde fiets- en voetgangersverbindingen. Het plan maakt bovendien een flexibele inrichting en eenvoudige aanpassing van de Ring mogelijk met het oog op verwachte innovaties op het vlak van mobiliteit, zoals autonome voertuigen en nieuwe vormen van openbaar vervoer.”

Ruimte voor ontharding 

Ook Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir is tevreden: “De inzet van de herinrichting van de Ring is veel meer dan enkel het verbeteren van de mobiliteit. Een even belangrijke doelstelling is het verbeteren van de leefkwaliteit rondom de Ring. Daarom voorzien we op alle plaatsen waar het nuttig en mogelijk is in afschermingsmaatregelen die de omgeving beter beschermen tegen geluidshinder en luchtvervuiling. Delen van de Ring zullen bovendien verdiept worden aangelegd, bijvoorbeeld ter hoogte van Jette. De infrastructuur neemt vandaag onnodig veel ruimte in en vormt een harde barrière in de omgeving. Door de ringinfrastructuur compacter in te richten, komt er extra ruimte vrij voor groenbuffer en open ruimte. De Woluwebeek wordt terug opengelegd. Daarnaast worden delen onthard en verbetert de waterhuishouding in de regio, onder meer door het openleggen van waterlopen. Met 60 ecologische verbindingen, waaronder een landschapsbrug van 2,2 hectare aan het Laarbeekbos die aansluit op natuurverbindingen richting de valleien in de directe omgeving versterken we het openruimtenetwerk. Dat draagt niet alleen bij aan een betere woon- en werkomgeving, maar ook aan de klimaatdoelstellingen die Vlaanderen wil realiseren.”

Gekozen combinatie van alternatief en varianten

Aan de basis van het ontwerp-GRUP ligt het onderzoek naar mogelijke alternatieven en varianten voor de infrastructuur. De gekozen combinatie van alternatief en varianten bepaalde de contouren en de bestemmingen van het ontwerp-GRUP. In een volgende fase zal dit worden uitgewerkt tot concrete projecten. Maar een aantal ontwerpconcepten ligt wel al vast. Zo komt er in de zone Zaventem tussen de verkeerswisselaars van de Ring met de E40 richting Leuven en de E19 een parallelstructuur en zal je dus op de grote knooppunten moeten kiezen tussen de doorgaande Ring of de parallelle Ring. Dat zal het aantal weefbewegingen drastisch doen dalen, wat de doorstroming ten goede komt. In de zone Wemmel, tussen de verkeerswisselaars met de A12 en de E40 richting Gent, worden volgens het plan de op- en afritten herschikt, waardoor ook hier de weefbewegingen kunnen verbeteren en zo veiliger gebeuren. De ruimtelijke impact blijft in deze zone beperkt. Aan het Laarbeekbos wordt de omgeving versterkt met twee grote landschapsbruggen en wordt de Ring verdiept aangelegd.

Het ontwerp-GRUP in openbaar onderzoek

Nu de Vlaamse regering het ontwerp-GRUP voorlopig heeft vastgesteld, zal dit tijdens een openbaar onderzoek aan alle burgers worden voorgelegd. Iedereen zal dan kunnen reageren op het ontwerp-GRUP, op het grafisch plan waarin alle bestemmingswijzigingen zijn aangeduid en op de resultaten van de effectbeoordelingen zoals het plan-MER, de maatschappelijke kosten-batenanalyse, het ruimtelijk veiligheidsrapport en andere. Zodra het openbaar onderzoek van start gaat, zullen alle documenten consulteerbaar zijn, zowel digitaal als fysiek. De precieze locaties en websites worden samen met de data van het openbaar onderzoek meegedeeld. De Werkvennootschap en het Departement Omgeving zullen naar alle belanghebbenden communiceren en infomarkten organiseren.

Speerpunten van het ontwerp-GRUP :

- Een ontwerp voor de Ring van de toekomst, met parallelstructuur in de zone Zaventem, en een herschikking van de op- en afritten in de zone Wemmel, voor een meer leesbare, veilige en vlotte Ring die minder ruimte inneemt.

- 115 onveilige punten worden aangepakt zodat er zich minder incidenten voordoen en de doorstroming verbetert.

- Betere multimodale bereikbaarheid van de regio: De herinrichting voorziet ruimte voor het openbaar vervoer en een versterking van het fietsnetwerk met onder meer 32 nieuwe en verbeterde fiets- en voetgangersverbindingen over en onder de Ring.

- Verhoogde leefbaarheid rond de Ring: Door de Ring weer beter te laten functioneren kan het sluipverkeer in de dorpskernen terug naar de Ring. Zo zal het aantal gereden vrachtwagenkilometers in de woonkernen met meer dan 15% verminderen. Met een investering van 550 miljoen euro voorziet het plan in een betere leefkwaliteit in de regio.

- Betere landschappelijke inpassing: Door 2 hectare te ontharden, komt er meer ruimte vrij voor de natuur. Daarnaast voorziet het plan in meer dan 60 ecologische verbindingen onder, over en langs de Ring die zich aanpassen in een robuust openruimtenetwerk. Hiervoor wordt bijkomend 153 hectare natuurgebied en 36 hectare bosgebied voorzien.

(c) De Werkvennootschap

Meer nieuws

Graag op de hoogte blijven?

Schrijf u nu in op onze nieuwsbrief