Nieuws

31 mei 2024

Extra ontsluitingsscenario Kolenhaven Lummen moet bezorgheden dorpskernen capteren

Vandaag heeft de Vlaamse regering kennis genomen van het initiatief van Vlaams ministers Zuhal Demir, Lydia Peeters en Jo Brouns om een éxtra ontsluitingsvariant naar voren te schuiven als oplossing voor de ontwikkeling van bedrijventerrein Kolenhaven Lummen binnen het Economisch Netwerk Albertkanaal (ENA). De herstructurering en ontwikkeling van de Insteekhaven langs het Albertkanaal in Limburg tot volwaardig watergebonden bedrijventerrein moet leiden tot een bedrijventerrein van 62ha, waarvan 41ha watergevonden zal zijn, enerzijds een versterking van de Vallei van de Mangelbeek anderzijds. De ontsluiting bleef echter een zorgenkind. “Het is duidelijk dat de voorliggende ontsluitingsscenario’s nog bepaalde bezorgdheden wegdroegen in de kernen. Het extra scenario is daar mogelijk een antwoord op en wordt nu naar voren geschoven”, klinkt het.

Rond de voormalige kolenhaven en vlakbij het Albertkanaal ligt al sinds jaar en dag een industriezone van 62 ha. Slechts 35% van die zone wordt momenteel effectief ingenomen omdat de perceelstructuur bijzonder ongunstig is. Om het maximale uit de waterweg te halen wil de Vlaamse regering het bedrijventerrein herstructureren. Tegelijk komt de ecologisch erg waardevolle Mangelbeekvallei ook versterkt uit de herstructurering waardoor de buffering en natuurontwikkeling verbetert. Ten noorden van de Mangelbeek, in de open ruimteverbinding, wordt ca. 10 ha herbestemd in functie van natuurontwikkeling. De overige 7 ha blijft bestemd als industriegebied, aangezien hierop reeds een bestaand bedrijf gevestigd is (ten zuiden van de Mangelbeek). Ten zuidoosten van de insteekhaven is de perceelsdiepte voor watergebonden bedrijvigheid te beperkt. Het scenario stelt een uitbreiding van industriegebied (2,6 ha) voor in de bestemmingszone natuur waardoor watergebonden bedrijvigheid mogelijk wordt. De oppervlakte van het bedrijventerrein bedraagt zo in totaal 62 ha, waarvan 42 ha watergebonden zal zijn.

De voorbije maanden werd intensief overleg gepleegd. Gevolg gevend aan de vele inspraakreacties is er een nieuwe afweging van de verschillende alternatieven gebeurd ten opzichte van de plandoelstellingen en randvoorwaarden. Dit resulteert in de toevoeging van een nieuw ontsluitingsscenario met een bijkomende brug om aan vele bezorgdheden tegemoet te komen. “Vanuit het oogpunt verkeersveiligheid in de dorpskernen en het cruciaal belang van draagvlak bij de inwoners en de lokale besturen om de slaagkansen van deze investering te maximaliseren, zonder daarbij te veel in te boeten op het vlak van milieu, lijkt dit alternatief op dit moment het meest kansrijk”, klinkt het in de mededeling aan de regering. “Conform de geldende regelgeving wordt dit scenario, in geoptimaliseerde vorm, samen met de andere scenario’s verder meegenomen in het milieueffectenrapport”.

De scopingnota werd gepubliceerd op 29 mei 2024 en is raadpleegbaar via : https://grups.omgeving.vlaanderen.be/r/InsteekhavenLummens.

Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters: “Het is belangrijk dat we als Vlaamse regering vandaag opnieuw onze schouders zetten onder de ontwikkeling van de kolenhaven in Lummen. Het gaat immers om een voornaam economisch dossier voor onze provincie. Met de toekomstige uitbouw van dit bedrijventerrein zullen we het Albertkanaal als economische pool verder versterken en nieuwe tewerkstelling in Limburg creëren. We zetten hiermee een nieuwe stap vooruit in de broodnodige ontwikkeling van watergebonden economische bedrijvigheid. Dit is zowel vanuit het oogpunt van mobiliteit, welvaartscreatie als klimaat belangrijk. Het toevoegen van dit extra ontsluitingsscenario zorgt ervoor dat de bezorgdheden van de inwoners van Genenbos en Viversel ten volle worden meegenomen in het verdere planproces. Op deze manier boeken we progressie in dit dossier.”

Meer nieuws

Graag op de hoogte blijven?

Schrijf u nu in op onze nieuwsbrief