Nieuws

23 juni 2021

Minister Peeters: “Onderzoek naar vlottere en veiligere E40, met inspraak voor brede publiek”

“Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) startte in april 2020 een studie op om te onderzoeken hoe de verkeers- en veiligheidsproblemen op het drukke wegvak tussen Wetteren en Sint-Denijs-Westrem op een structurele manier kunnen aangepakt worden”, zegt Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters. “Omdat er in de studie gekeken wordt naar het uitbreiden van de bestaande infrastructuur met vb. verlengde uitvoegstroken, nieuwe spitsstroken etc. moet ook een onderzoek komen naar de milieu-effecten (project-MER) van dergelijke maatregelen.” AWV licht nu in een zogenaamde scopingnota toe hoe ze dit milieu-effectenonderzoek wil voeren en biedt iedereen de kans om input te geven op deze methodiek. De scopingnota inkijken kan nog tot 22 augustus via www.wegenenverkeer.be

3 zones

De E40 tussen Wetteren en Gent is een zeer druk wegvak met veel zones waar er een uitwisseling is van verkeer (op- en afrittencomplexen). Dat zorgt voor problemen op het vlak van verkeersveiligheid en doorstroming. AWV bekijkt nu in een studie hoe ze aan deze problemen kan verhelpen.

De studie focust op drie zones:
1. Zone van de aansluiting van de R4 op de E40 t.h.v. complex Merelbeke
2. Zone van de E40 tussen Merelbeke en Wetteren
3. Zone op de E40 tussen complex Zwijnaarde en complex Sint-Denijs-Westrem

Weefstroken, spitsstroken, geluidsschermen

Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters:Wegen en Verkeer formuleert verschillende oplossingen voor een betere doorstroming en het verhogen van de verkeersveiligheid."

 Zo liggen de volgende mogelijke plannen op tafel: ter hoogte van het complex Merelbeke zou het agentschap de uitvoegstrook naar de R4 op de E40 richting Oostende verlengen en hetzelfde voor de invoegstrook van de R4 naar de E40 richting Brussel. Tussen de complexen van Merelbeke en Wetteren zou het agentschap dan weer spitsstroken willen aanleggen die overgaan in die verlengde in- en uitvoegstroken. Tussen Zwijnaarde en Sint-Denijs-Westrem zou er een weefstrook in beide richtingen bijkomen om het in- en uitvoegende verkeer toe te laten veilig te manoeuvreren. Tegelijk met deze aanpassingen zouden ook bijkomende of hogere geluidsschermen voorzien worden op verschillende delen van het tracé.

“De toename van verkeer op de tracé’s van de R4 die onze gemeente doorkruisen zorgen voor geluids- en milieuoverlast, dit zijn voor onze gemeente blijvende aandachtspunten. De moeilijke doortroming van de R4 naar de E40 veroorzaakt dagelijks fileleed op de R4 vanaf Destelbergen. De plannen van de minister die nu op tafel liggen zijn alvast een stap in de goede richting”, zegt Elsie Sierens, burgemeester Destelbergen.
Burgemeester van Gent, Mathias De Clercq: “Het betreft belangrijke snelwegknooppunten voor de regio rond Gent. Het is dan ook positief dat AWV nu bekijkt in een studie hoe ze de problemen op vlak van doorstroming kan verhelpen en tegelijk werk maakt van meer verkeersveiligheid op de E40 tussen Wetteren en Gent.”

Impact op omgeving onderzoeken

Om te onderzoeken wat de impact is van dergelijke ingrepen wordt een Milieu-effectenonderzoek (project-MER) opgestart. In dergelijk onderzoek wordt nagegaan wat de effecten zijn van het project op mens en omgeving. Voor het totaalproject zijn er 2 afzonderlijke project-MERs voorzien

  • Eén voor de zone 3 op de E40 tussen complex Zwijnaarde en complex Sint-Denijs-Westrem. Deze wordt nu opgestart.
  • Een ander voor de zone 1 van de aansluiting van de R4 op de E40 t.h.v. complex Merelbeke, evenals voor de zone 2 van de E40 tussen Merelbeke en Wetteren. Dit wordt in de komende weken opgestart

In eerste instantie wordt bepaald wat men wil onderzoeken en hoe. Dat wordt beschreven in een zogenaamde scopingnota. De scopingnota bepaalt dus de onderzoeksmethodologie. Deze scopingnota is klaar en wordt voor advies voorgelegd aan adviesinstanties en aan het grote publiek. 

Inspraak

“Tijdens het gehele proces zijn er verschillende inspraakmomenten voorzien. Het ter inzage leggen van de scopingnota is er één van. Naast officiële adviesinstanties kan immers ook het brede publiek suggesties of opmerkingen (vb. bijkomende onderzoeksvragen) formuleren”, duidt minister Peeters. “Deze input wordt dan verwerkt in een finale nota waarmee dan aan het feitelijke milieu-effectenonderzoek kan begonnen worden.” 

Deze scopingnota ligt sinds 21 juni ter inzage via de website van het Agentschap Wegen en Verkeer en kan nog tot 22 augustus geraadpleegd worden.

Eerste schepen en schepen voor Burgerparticipatie te Merelbeke, Egbert Lachaert: “Het streven naar een vlottere en veiligere verkeersdoorstroming ter hoogte van het Merelbeekse op-en afrittencomplex en het stuk van de E40 tussen Merelbeke en Wetteren kan ik uiteraard alleen maar toejuichen. Dat er in deze optimalisatiestudie ook een focus komt op de impact op milieu en de directe omgeving via een participatietraject vind ik van cruciaal belang voor de Merelbekenaars.”

Hoe gaat het verder?

In de loop van september 2021 wordt het scopingadvies van het team MER verwacht en dan zal dit advies samen met dat van andere adviesinstanties en de resultaten van de publieke raadpleging verwerkt worden in een goedgekeurde scopingsnota. Met de resultaten van de bevragingen en de project-MERs wordt een voorontwerp uitgewerkt.

Op basis van het voorontwerp, verdere raadpleging en studiewerk wordt dan een finaal ontwerp uitgewerkt waarvoor een vergunning zal aangevraagd worden. Een concrete timing voor uitvoering van deze aanpassingen is er op dit moment nog niet en hangt af van het verdere verloop van het proces en de procedures.

Meer nieuws

Graag op de hoogte blijven?

Schrijf u nu in op onze nieuwsbrief