Nieuws

30 juni 2023

Ministers Demir en Peeters nemen volgende stappen in dossier K-R8: “reservatiestrook R8 zal worden geschrapt en herbestemd”

De Vlaamse Regering heeft vandaag haar principiële goedkeuring gegeven aan de beslissing omtrent de voortgang van het geïntegreerd planningsproces voor het GRUP K-R8, dit op voorstel van Vlaams ministers Zuhal Demir en Lydia Peeters. Hiermee wil de Vlaamse Regering de procesuitvoering en de samenwerking verder vormgeven en de scope van het planproces concretiseren. “Vanuit Vlaanderen willen we samen met de stad Kortrijk de doorstroming en de veiligheid rond de verkeerscomplexen Kortrijk-Zuid en Kortrijk-Oost verbeteren. Tegelijkertijd onderzoeken we de mogelijkheden op vlak van ruimtelijke ontwikkeling, hoogwaardig openbaar vervoer en veilige en comfortabele fietsverbindingen. Vandaag maken we alvast de keuze om de reservatiestrook tussen de N50 Doorniksesteenweg en de Maandagweg te schrappen. Deze strook was een mogelijke piste voor het sluiten van de ringweg R8 en mocht hierdoor sinds de jaren ‘70 niet bebouwd worden”, duiden ministers Peeters en Demir.

Met K-R8 wil de Vlaamse Regering samen met de stad Kortrijk en de buurgemeenten de leefbaarheid en de mobiliteit in de omgeving van Hoog Kortrijk en Kortrijk-Oost verbeteren. Er liggen verschillende alternatieven en scenario’s voor waarbij er o.a. gekeken wordt naar een optimalisatie van de verkeerscomplexen Kortrijk-Zuid en Kortrijk-Oost, al dan niet met een sluiting van de ringweg R8 tussen deze twee complexen.

Vlaams minister van mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters: “Na meer dan 50 jaar kiezen we vandaag resoluut voor meer duurzame mobiliteit en een multimodale bereikbaarheid in de omgeving van Hoog-Kortrijk en Kortrijk-Oost. Door het schrappen van de reservatiestrook, geven we deze strook en verbinding terug aan de buurt. Openbaar vervoer, veilige fietspaden en diverse hoppinpunten moeten op termijn zorgen voor een leefbare, verkeersveilige en gezonde omgeving.”
“De mensen van Kortrijk hebben recht op een goede doorstroming en verkeersveilige inrichtingen. In functie van de leefbaarheid worden de ruimtelijke ontwikkelingen in gebied dan ook bijgestuurd en waar nodig beperkt. Er komt een verbindende groenstructuur, die naast een gezonde en aantrekkelijke leefomgeving ook bijdraagt een grotere biodiversiteit”, gaat Vlaams minister van omgeving Zuhal Demir verder.

Schrapping reservatiestrook

De scenario’s waarbij de ringweg R8 wordt gesloten op de reservatiestrook tussen de N50 Doorniksesteenweg en de Maandagweg komen niet overeen met de vooropgestelde plandoelstellingen. Deze piste wordt dus niet langer weerhouden in het verdere proces.

“Het sluiten van de ringweg R8 op de reservatiestrook zou een negatieve impact hebben op de omgeving en leefbaarheid en wordt daarom sowieso niet verder meegenomen in de alternatieven binnen K-R8. De onbebouwde strook zal ingericht worden als doorlopende groene as met een recreatieve functie en wordt er ook gekeken naar fiets- en/of openbaar vervoersinfrastructuur. Hiermee komen we tegemoet aan één van de vragen uit het bestuursakkoord van de stad Kortrijk en geven we een duidelijk signaal aan de buurtbewoners die hier al lang om vragen”, aldus minister Lydia Peeters.

Verdere stappen

De scopingnota van het GRUP K-R8 wordt nu aangepast op basis van deze principiële beslissing. Dit zal de basis vormen voor het verdere onderzoek met de milieubeoordeling van de weerhouden alternatieven, verder mobiliteitsonderzoek, ruimtelijk onderzoek, een MBKA en een ruimtelijk veiligheidsrapport. Het geïntegreerd onderzoek vormt een gezamenlijke opdracht vanuit het Agentschap Wegen en Verkeer en het Departement Omgeving. Parallel met het geïntegreerd onderzoek wordt gewerkt aan de opmaak van het GRUP. De onderzoeksresultaten moeten resulteren in een gedragen voorstel van het (voor)ontwerp GRUP.

Meer nieuws

Graag op de hoogte blijven?

Schrijf u nu in op onze nieuwsbrief