Nieuws

24 mei 2024

Nieuwe brug over de Maas tussen Maaseik en Echt-Susteren: een duurzame verbinding

Ondertekening intentieovereenkomst

Vandaag is een belangrijke stap gezet in de samenwerking tussen Vlaanderen en Nederland met de ondertekening van een intentieovereenkomst voor de vervanging van de Pater Sangersbrug. Deze waardevolle brug is een symbool voor beide Limburgen. Sinds 1952 verbindt de brug Maaseik (BE) en Echt-Susteren (NL), en speelt de brug een cruciale rol in de grensoverschrijdende mobiliteit. Door de veroudering en schade door de hoogwaters van 2021 is de brug aan vervanging toe. Daarom besloot de Vlaamse minister van Mobiliteit en Openbare Werken te investeren in een nieuwe, duurzame en toekomstbestendige brug.

Aan de Gemeenschappelijke Maas werken Vlaanderen en Nederland al heel wat jaren samen. Het gemeenschappelijk beheer van de rivier heeft geleid tot een succesvolle samenwerking op het gebied van waterbeheer en infrastructuur. Deze sterke band en gedeelde ervaring worden nu voortgezet in het project voor de nieuwe brug tussen Maaseik (BE) en Echt-Susteren (NL). Zo blijft de grensoverschrijdende samenwerking aan de Gemeenschappelijke Maas een voorbeeld voor andere regio’s.

Ondertekening van de intentieovereenkomst

De intentieovereenkomst werd vandaag ondertekend door vertegenwoordigers van de Gemeente Echt-Susteren, Rijkswaterstaat, de Provincie Limburg (NL), Waterschap Limburg (NL), Maatschappij Limburg en De Vlaamse Waterweg nv. Hiermee engageren de partijen zich om gezamenlijk de gebiedsgerichte visie voor de vernieuwing van deze Maasbrug te realiseren en de voortgang van de procedures te bewaken.

Met deze overeenkomst bevestigen alle betrokken partijen hun inzet voor de verdere samenwerking en de succesvolle voltooiing van dit belangrijke grensoverschrijdende project, dat een nieuwe impuls zal geven aan de mobiliteit en veiligheid in de regio.

Waarom een nieuwe brug?

De Pater Sangersbrug vormt al jaren een cruciale verbinding over de Gemeenschappelijke Maas. Deze brug, die sinds 1952 Maaseik (BE) en Echt-Susteren (NL) met elkaar verbindt, is sterk verouderd en beschadigd door de hevige regenval en hoge waterstanden van de zomer 2021. De Vlaamse minister van Mobiliteit en Openbare Werken heeft hierna direct inspecties laten uitvoeren, deze hebben aangetoond dat de huidige brug dringend aan vervanging toe is. De brug werd na de wateroverlast ingedeeld in categorie 4, wat betekent ‘dringend aan te pakken’.

Meteen wordt binnen het nieuwe ontwerp ook meer plaats voorzien om fietsers en voetgangers veilig te laten oversteken. Op dit ogenblik voldoen deze niet aan de huidige norm.

Beide problemen pakken we dus meteen samen aan met de bouw van de nieuwe brug.

De Vlaamse minister van Mobiliteit en Openbare Werken heeft op haar investeringsprogramma voor 2023 20 miljoen euro voor dit project voorzien. Daarnaast draagt het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) bij met een bedrag van 6.060.000 euro, als onderdeel van het Vlaamse EFRO-programma dat duurzame groei en de Europese Green Deal ondersteunt.

Een duurzaam en toekomstbestendig ontwerp

De nieuwe brug wordt ontworpen met het oog op duurzaamheid en klimaatbestendigheid. ”We hebben van waterbescherming- en beheersing een top prioriteit gemaakt deze legislatuur. Deze aanpak moet verankerd worden in een Vlaams Waterzekerheidsfonds, dat legislatuur-overschrijdend werkt. Op die manier kunnen we ons beter wapenen tegen de uitdagingen van de klimaatverandering en ons nog beter beschermen tegen de gevolgen van extreme weersomstandigheden. De Maas wordt hierin gezien als best practice. Het ontwerp zorgt voor een groter doorstroomprofiel, wat toekomstige rivierverruimingswerken effectiever maakt en de hoogwaterveiligheid ten goede komt. Aan de kant van Maaseik zal een nieuwe waterkering worden gebouwd, terwijl de brug zelf een grotere natte sectie krijgt om meer ruimte voor water te bieden, duidt de Vlaamse minister van Mobiliteit en Openbare Werken.

Verbeterde mobiliteit en veiligheid

“De nieuwe brug wordt 185 meter lang, dat is maar liefst 33 meter langer dan de huidige brug, en 21 meter breed. Het duurzame ontwerp zorgt voor beter gescheiden, veiligere verkeersstromen. Op vlak van mobiliteit, comfort en verkeersveiligheid vormt de nieuwe brug een kans voor de opwaardering van de geplande fietssnelweg én het realiseren van een betere afscheiding tussen de actieve weggebruiker en het gemotoriseerd verkeer. Fietsers en voetgangers krijgen een afgescheiden zone van respectievelijk 5,8 m en 3,5 m breed. We zorgen er ook voor dat de omliggende wegenis goed aansluit op de nieuwe brug zodat de oversteek maximaal comfortabel en veilig kan verlopen”, aldus de Vlaamse minister van Mobiliteit en Openbare Werken.

Aan de kant van Maaseik wordt de ovonde op de N78 door het Agentschap Wegen en Verkeer uitgebreid zodat deze zal aansluiten aan de nieuwe brug. Het fietspad naar de brug wordt conform de voorwaarden voor een fietssnelweg voorzien (dubbelrichting met een breedte van 4 meter en een hellingsgraad van max. 4%). Aan de ovonde komt een veilige oversteek voor de fietsers. Ook naar het jaagpad wordt een verbinding voorzien voor fietsers en voetgangers. Het jaagpad zelf wordt ca. 5 meter breed. De oude steeneik wordt behouden.

Aan de kant van Roosteren (Echt-Susteren) wordt de bestaande rijweg omgevormd naar erftoegangsweg. Het rijwegtracé schuift op naar het zuiden. Om de snelheid af te remmen van 80 km naar 60 km/uur voorzien we een komremmer. Ook hier wordt het fietspad conform de voorwaarden voor een fietssnelweg aangelegd. Aan de komremmer komt een veilige fietsoversteek. Tussen het voetpad en de oever van de Maas komt een hellingbaan. Aangelanden worden ontsloten langs de noordzijde van de brug. De recreatiemogelijkheden blijven behouden.

Omdat de nieuwe brug op een andere locatie wordt gebouwd kan de huidige brug in dienst blijven tijdens de werken. Hierdoor blijft de hinder beperkt. De brug zal slechts beperkt onderbroken zijn om de wegenis aan te sluiten.

Volgende stappen

We werkten voor de bouw van deze brug met een bouwteam. Dat is een samenwerkingsmodel waarbij de aannemer al tijdens de ontwerpfase mee aan tafel schuift. Doordat de aannemer zijn expertise en kennis in deze fase kan delen hopen we uitvoeringsproblemen en meerkosten te beperken of zelfs te vermijden. Dan maakt de Pater Sangersbrug haar verbindende rol eens te meer waar.

De omgevingsvergunningen aan Vlaamse zijde worden verwacht tegen 31 augustus 2024, terwijl de Nederlandse vergunningen rond de jaarwisseling 2024-2025 worden voorzien.

Samen met het bouwteam TM Hye - Victor Buyck - Hoogmartens werken we ondertussen het voorontwerp uit tot een definitief ontwerp. Als alles vlot verloopt kunnen de voorbereidende nutswerken en het archeologisch vooronderzoek aan Belgische zijde aanvatten in het najaar. In het voorjaar van 2025 starten de effectieve werken, deze zullen ongeveer twee jaar duren.

Meer nieuws

Graag op de hoogte blijven?

Schrijf u nu in op onze nieuwsbrief