Nieuws

21 april 2023

Nieuwe mijlpaal voor Kustvisie: Vlaamse Regering geeft groen licht voor opmaak strategisch beleidsplan

Vijf infomomenten voor brede publiek in mei en juni

Er wordt een strategisch beleidsplan opgemaakt op basis van de resultaten van het co-creatie onderzoekstraject Kustvisie. De Vlaamse Regering heeft op vrijdag 21 april akte genomen van de onderzoeksnota en de startbeslissing voor de opmaak van een strategisch plan goedgekeurd. Lydia Peeters, Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken: “Via Kustvisie spelen we met Vlaanderen een pioniersrol en bereiden we ons voor tegen de verdere stijging van de zeespiegel. We gaan nu met alle kustactoren de kansrijke toekomstalternatieven voor elke zone van onze kust verder uitwerken. Zo zullen we een strategisch beleidsplan ontwikkelen met daarin één voorkeursalternatief voor elke zone, een langetermijnstrategie én een eerste concreet actieplan 2025-2034. We betrekken daarbij ook het brede publiek. Via verschillende informatiemomenten en overlegtafels zullen we in gesprek gaan met inwoners, handelaars en belangenverenigingen.”

Kustvisie bouwt verder op het Masterplan Kustveiligheid, dat momenteel in uitvoering is en elke plaats langs onze kust minstens tot een zeespiegelstijging van 30 centimeter (t.o.v. 2000) beschermt. Dat is voldoende om onze hele kust minstens tot 2050 te beschermen, maar om onze hele kust daarna te beschermen zullen extra maatregelen nodig zijn. 

"Meer dan 90 stakeholders onderzochten de voorbije twee jaar de mogelijke alternatieven om onze kust de komende 100 jaar en langer te blijven beschermen tegen overstromingen uit zee. Op basis van dat onderzoek blijven voor de strandzones nog twee kansrijke alternatieven over: de hoog- en laagwaterlijn behouden waar ze nu is of op termijn gefaseerd verschuiven richting de zee. Voor elk van de vier kusthavens blijven er per haven twee tot vier kansrijke alternatieven over. Deze alternatieven vormen het startpunt om de komende twee jaar een Vlaams strategisch beleidsplan op te maken", zegt minister Peeters.

Langetermijnstrategie én actieplan op korte termijn

Het strategisch beleidsplan zal bestaan uit een langetermijnstrategie en een concreet actieplan op korte termijn. De langetermijnstrategie is nodig om onze kuststreek – afhankelijk van de effectieve snelheid van de stijging van de zeespiegel – de komende 100 tot 300 jaar te beschermen én toekomstgericht én aantrekkelijk te houden. Zo zal er op kaarten aangegeven worden waar op termijn mogelijk bijkomende maatregelen genomen zullen moeten worden. Er zal ook voor elke zone langs de kust beschreven worden welke maatregelen wanneer genomen zullen moeten worden. Het actieplan 2025-2034 zal concrete acties bevatten, wordt afgestemd op de langetermijnstrategie én houdt rekening met de meest waarschijnlijke zeespiegelstijgingsscenario’s.

Deze aanpak geeft de nodige flexibiliteit om tienjaarlijks het investerings- en uitvoeringsritme van de strategie telkens af te stemmen op de nieuwste zeespiegelstijgingsscenario’s en onze kust en het achterland stapsgewijs en blijvend te beschermen tegen de stijgende zeespiegel. Wanneer nodig kan ook de strategie op die momenten bijgesteld worden.

Stakeholders deden tijdens het recent afgeronde co-creatietraject ook meerdere strategische aanbevelingen, voornamelijk om in het toekomstige traject alle effecten van de klimaatverandering mee in rekening te nemen en verder te kijken dan zeespiegelstijging. Zo kan bijvoorbeeld onderzocht worden hoe de afwatering naar zee zal verlopen als het water niet langer gravitair kan afwateren en hoe met verzilting en waterschaarste moet omgegaan worden,… Daarnaast werd een overkoepelende beheervisie voor de duinen en stranden gevraagd. Bij de opmaak van het strategisch beleidsplan zal met deze aanbevelingen samen met de stakeholders verder aan de slag gegaan worden.

Feedback geven op alternatieven en onderzoeksmethodiek

Tussen 2 mei en 2 juli 2023 kan iedereen de mogelijke alternatieven voor elke strandzone en elke kusthaven op de website www.kustvisie.be inkijken. Iedereen kan dan ook alternatieven suggereren om eventueel bijkomend te onderzoeken. Ook bij de voorgestelde onderzoeksmethodiek kan iedereen verbetervoorstellen indienen. Daarna wordt samen met alle kustactoren tegen begin 2024 een ontwerp beleidsplan uitgewerkt met een voorkeursalternatief waarop iedereen opnieuw feedback kan geven.

Fysieke en digitale infomomenten in mei en juni

Het projectteam van de Vlaamse overheid en het consortium Hoogtij(d) organiseert in mei en juni een digitale infosessie en vier fysieke infomarkten. Tijdens deze momenten worden belanghebbenden en geïnteresseerden bijgepraat over de alternatieven, de onderzoeksmethoden en het proces van Kustvisie.

De online infosessie vindt plaats op 22 mei 2023. Inschrijven kan vanaf begin mei via de website www.kustvisie.be. De Vlaamse overheid zal binnenkort communiceren wanneer de inschrijvingen exact starten. De opname van de online presentatie zal nadien op de website terug te vinden zijn.

De fysieke infomarkten vinden op vier locaties plaats, telkens van 16.00 tot 20.00 uur:

 • Maandag 5 juni 2023: voor de zone De Panne, Koksijde en Nieuwpoort.
  Atrium van Stadhuis Koksijde (Zeelaan 303, 8670 Koksijde).
 • Dinsdag 6 juni 2023: voor de zone Middelkerke, Oostende en Bredene
  In zaal Fabiola van Thermae Palace (Koningin Astridlaan 7, 8400 Oostende).
 • Woensdag 7 juni 2023: voor de zone De Haan, Westende en Blankenberge
  De exacte locatie wordt binnenkort bekendgemaakt.
 • Donderdag 8 juni 2023: voor de zone Zeebrugge en Knokke
  In Ravelingen (Koudekerkelaan 33, 8300 Knokke-Heist).

Parallel met deze infomomenten organiseert het projectteam diverse dialoogtafels voor belangenverenigingen en middenveldorganisaties. De deelnemers worden via mail uitgenodigd.

Over Kustvisie

Met het project Kustvisie ontwikkelt de Vlaamse overheid samen met alle kustactoren een langetermijnvisie voor de bescherming van onze kust en het achterland tegen een verdere zeespiegelstijging. Om hiervoor de nodige ruimte tijdig te vrijwaren en omdat de tijd om sommige grote beschermingsmaatregelen uit te voeren tien tot twintig jaar kan bedragen, zijn het Departement Mobiliteit en Openbare Werken en het agentschap Maritieme Dienstverlening & Kust daarom in november 2021 gestart met een co-creatie-onderzoekstraject Kustvisie. Vertegenwoordigers van federale, Vlaamse, provinciale en gemeentelijke overheden, van de havenbedrijven en van alle relevante middenveldorganisaties werkten samen aan de totstandkoming van een gedragen en inhoudelijk goed uitgewerkte Kustvisie. Het co-creatraject werd onlangs afgerond. De komende twee jaar wordt een beleidsplan opgemaakt.

Meer informatie over Kustvisie vindt u op www.kustvisie.be.

Meer nieuws

Graag op de hoogte blijven?

Schrijf u nu in op onze nieuwsbrief