Nieuws

16 december 2021

Nieuwe ontsluitingsstudie insteekhaven Lummen

De insteekhaven in Lummen is binnen het Economisch Netwerk Albertkanaal aangeduid als een te herstructureren watergebonden bedrijventerrein. Ter voorbereiding van het planproces werd er een nieuwe ontsluitingsstudie van het gebied gemaakt.

Het Economisch Netwerk Albertkanaal (ENA) beoogt verschillende nieuwe watergebonden bedrijventerreinen af te bakenen of bestaande terreinen te herstructureren. De insteekhaven in Lummen, de vroegere kolenhaven van de mijn van Zolder, is gelegen langs het Albertkanaal en biedt heel wat troeven voor ondernemers en mogelijke investeerders die gebruik willen maken van de waterweg.

De verdere ontwikkeling van het ENA, het Economisch Netwerk Albertkanaal, is een belangrijke schakel in de omslag naar meer goederentransport over water”, benadrukt Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters. “Met een operationeel aanbod aan watergebonden terreinen stimuleren we bedrijven om gebruik te maken van de waterweg.”

De Vlaamse Regering gaf De Vlaamse Waterweg nv, samen met het departement Omgeving en het departement Mobiliteit en Openbare Werken, de opdracht een nieuwe ontsluitingsstudie in de markt te zetten. Deze studie had als doel de eerdere ontsluitingsstudie te actualiseren. Vandaag stelde het studiebureau Arcadis de resultaten van deze studie voor aan de begeleidingsgroep.

Verschillende varianten voor de aansluiting van het terrein op het wegennet werden onderzocht in een ruimer perspectief en op technisch niveau. Dit betekent concreet dat naast de vier oorspronkelijke varianten die aan een update werden onderworpen ook nog twee bijkomende varianten werden onderzocht.

De vier bestaande varianten zijn:

  • een brug op de bestaande locatie (scenario 1)
  • een nieuwe brug net ten zuiden van de E314 (scenario 2a + 2b)
  • een nieuwe brug net ten noorden van de E314 (scenario 3a + 3b)
  • een nieuwe brug net onder het insteekdok (scenario 4a + 4b)

Daarnaast werden voor de drie varianten met een nieuwe brug telkens twee mogelijke tracés op het bedrijventerrein uitgewerkt.

Rekening houdend met de bezwaren uit het eerste openbaar onderzoek werden tot slot nog twee bijkomende varianten uitgewerkt:

  • bestaande brug Genenbos en ontsluiting via linkeroever (scenario 5)
  • een nieuwe brug net ten zuiden van de E314 en bijkomende fietsverbinding ter hoogte van de Laambeek (scenario 6a + 6b)

In totaal zijn er nu tien scenario’s. Deze studie weegt de verschillende scenario’s niet tegen elkaar af en er wordt dus ook nog geen voorkeursscenario naar voor geschoven. De resultaten van de studie vormen de basis voor de plan-MER. De verschillende varianten zullen hierin dan afgewogen worden en er zal een voorkeurstracé bepaald worden.

We zullen bij de besluitvorming rekening houden de bevindingen uit deze studie en met alle inzichten van partijen om zo tot een gedragen herstructurering van deze zone te komen én het maximale economische rendement te halen uit mogelijkheden die de waterweg hier biedt”, aldus minister Peeters.

Na de begeleidingsgroep zal het studiebureau de toelichtingsnota en de kaarten finaliseren. Vervolgens worden de resultaten ook voorgelegd aan het dagelijks bestuur ENA. De Vlaamse regering zal daaropvolgend nagaan hoe het verdere traject vorm kan krijgen en het planningsproces terug opgestart kan worden. De feitelijke afweging van de ontsluitingsscenario’s, alsmede het inrichtingsscenario 6, zoals eerder herbevestigd in het besluit van de Vlaamse Regering van 17 juli 2015, zal gebeuren in de loop van dat (geïntegreerd) planningsproces. De realisatie van werken is afhankelijk van het doorlopen ruimtelijk planningsproces.

Meer nieuws

Graag op de hoogte blijven?

Schrijf u nu in op onze nieuwsbrief